Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:871 · Visa register
Förordning (2017:871) om rennäringsdelegationer
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2017-09-14
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:924
Ikraft: 2017-11-01
Rennäringsdelegationens uppgifter 1 § Av 16 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion framgår att det inom länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län ska finnas en delegation för rennäringsfrågor. 2 § Rennäringsdelegationerna avgör frågor inom ansvarsområden som är fastställda av länsstyrelsen. Rennäringsdelegationens sammansättning 3 § Rennäringsdelegationen ska bestå av sju ledamöter. För ledamöterna ska det finnas lika många ersättare. Länsstyrelsen ska utse ledamöter och ersättare i delegationen. Tre ledamöter och deras ersättare ska vara rennäringsutövare och utses efter samråd med Sametinget. Landshövdingen, eller den landshövdingen utser inom länsstyrelsen, är ordförande i delegationen. 4 § Ledamöterna och ersättarna utses för fyra år. De ska vara folkbokförda i länet eller, när det är fråga om rennäringsutövare, vara medlemmar i en sameby som är registrerad hos Sametinget. Om en ledamot eller ersättare avgår, utses en ny ledamot eller ersättare för återstoden av uppdragstiden. Beslutsfattande 5 § En rennäringsdelegation är beslutsför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Minst en av de närvarande ska vara rennäringsutövare. 6 § Den som vill anmäla avvikande mening enligt 30 § första eller andra stycket förvaltningslagen (2017:900) i en fråga som rennäringsdelegationen ska pröva ska göra det innan sammanträdet med delegationen avslutas. Vid sammanträden med rennäringsdelegationen får företrädare för samefondens styrelse närvara och yttra sig, men inte delta i besluten. Förordning (2018:924).