Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:818 · Visa register
Förordning (2017:818) om statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2017-06-29
Ikraft: 2017-08-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2023:401
Upphävd: 2023-08-01
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till huvudmän för grundskolor i syfte att öka andelen elever som når behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. 2 § Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel. Förutsättningar för statsbidrag 3 § Statsbidrag får lämnas till huvudmän för grundskolor för insatser för att öka andelen elever som når behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. 4 § Statens skolverk ska besluta en bidragsram för varje huvudman av de 50 procent som har de sämsta socioekonomiska förutsättningarna av samtliga huvudmän. Bidragsramen ska fastställas med beaktande av elevernas socioekonomiska bakgrund och elevantalet hos huvudmännen. Utbetalning 5 § Statens skolverk betalar ut statsbidrag efter rekvisition. Omfördelning 6 § Statens skolverk får besluta att fördela de medel som inte betalas ut till huvudmän som har rekvirerat statsbidrag enligt denna förordning. Omfördelning får göras även om bidragsramen därmed överskrids. Uppföljning och redovisning 7 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts. 8 § Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär. Återbetalning och återkrav 9 § Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om 1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp, 2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för, eller 3. sådan redovisning som avses i 8 § inte har lämnats. 10 § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 9 §. Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att helt eller delvis avstå från återkrav. 11 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller delvis avstå från krav på ränta. Bemyndigande 12 § Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om fördelning av statsbidrag. Skolverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Överklagande 13 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.