Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:583 · Visa register
Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2017-06-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1384
Ikraft: 2017-08-01
Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet. 2 § Med regionalt tillväxtarbete avses i denna förordning insatser för att skapa hållbar regional tillväxt och utveckling. 3 § Det regionala tillväxtarbetet ska bedrivas i syfte att uppfylla målen för den regionala tillväxtpolitiken och EU:s sammanhållningspolitik. Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 ska vara vägledande för det regionala tillväxtarbetet. 4 § Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i det regionala tillväxtarbetet. 5 § Det regionala tillväxtarbetet ska utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Ansvaret för det regionala tillväxtarbetet 6 § Regionerna och Gotlands kommun har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i sina respektive län. I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar anges vilka uppgifter som regionerna och Gotlands kommun har. Förordning (2019:1121). 7 § Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska 1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling (regional utvecklingsstrategi) och samordna insatser för att genomföra strategin, 2. fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetens-försörjningsarbetet och tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt, 3. besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och 4. följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regeringen. Mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet får ingå som en del av den regionala utvecklingsstrategin. Förordning (2022:1095). Den regionala utvecklingsstrategin 8 § Den regionala utvecklingsstrategin ska vara en samlad och sektorsövergripande strategi för det regionala tillväxtarbetet i ett eller flera län och innehålla mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. Strategin ska bidra till sektorsövergripande samverkan mellan länen och mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Den ska ligga till grund för program för Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden+ och beaktas när man tar fram andra regionala strategier och program. Om flera län utarbetar en gemensam utvecklingsstrategi, ska det som sägs om ett län i denna förordning i stället gälla alla län som omfattas av strategin. Förordning (2022:1384). 9 § Den regionala utvecklingsstrategin ska upprättas utifrån en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet. Analysen ska ta hänsyn till funktionella regionala samband såväl inom som över läns- och landsgränserna samt till olika typer av landsbygder och tätorter. 10 § Den regionala utvecklingsstrategin ska utarbetas i samverkan med berörda kommuner, regioner samt länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter. Strategin ska förankras väl lokalt och regionalt. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet ska erbjudas möjligheter till samverkan. Förordning (2019:1121). 11 § När den regionala utvecklingsstrategin tas fram ska följande särskilt beaktas: – EU:s strategi för Östersjöregionen, – havs- och fiskeriprogrammet, – kommunala översiktsplaner inklusive för havsområden, – kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning, – landsbygdsprogrammet, – länsplaner för regional transportinfrastruktur och regionala trafikförsörjningsprogram, – regionala bredbands- och digitaliseringsstrategier eller motsvarande, – regionala klimat- och energistrategier, – regionala kulturplaner, – regionala serviceprogram, – regionplaner enligt 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900), och – åtgärdsprogram för regionala miljömål och för vattenförvaltning. Även andra strategier och program som är relevanta för regionen bör beaktas. Förordning (2018:1874). 12 § Den regionala utvecklingsstrategin ska uppdateras löpande. Strategin ska ses över åtminstone en gång mellan varje val till region- och kommunfullmäktige. Förordning (2019:1121). 13 § När den regionala utvecklingsstrategin har fastställts eller uppdaterats ska den lämnas till regeringen och till följande statliga myndigheter och aktörer: 1. Almi AB, 2. Arbetsförmedlingen, 3. Boverket, 4. Försäkringskassan, 5. Havs- och vattenmyndigheten, 6. länsstyrelserna, 7. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, 8. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 9. Myndigheten för yrkeshögskolan, 10. Naturvårdsverket, 11. Post- och telestyrelsen, 12. Riksantikvarieämbetet, 13. Riksarkivet, 14. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, 15. Sametinget, 16. Skogsstyrelsen, 17. Statens energimyndighet, 18. Statens jordbruksverk, 19. Statens kulturråd, 20. Statens skolverk, 21. Svenska Filminstitutet, 22. Sveriges export- och investeringsråd, 23. Sveriges geologiska undersökning, 24. Tillväxtverket, 25. Trafikanalys, 26. Trafikverket, 27. Universitetskanslersämbetet, 28. Verket för innovationssystem, och 29. berörda universitet och högskolor. Sådana andra regionala strategier och program som avses i 8 § ska när de fastställts eller uppdaterats lämnas till Tillväxtverket och andra berörda statliga myndigheter. Förordning (2022:1355). 14 § Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska samordna insatserna för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Samordning ska ske med berörda kommuner, regioner samt länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet ska erbjudas möjligheter till samverkan. Förordning (2019:1121). Användningen av statliga medel för regionalt tillväxtarbete 15 § Den regionala utvecklingsstrategin och, i förekommande fall, program för Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden+ ska vara utgångspunkt vid urvalet av insatser när den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet fattar beslut om statliga medel för regionala tillväxtåtgärder. Förordning (2022:1384). Uppföljning, utvärdering och redovisning 16 § Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska följa utvecklingen i länet och analysera, följa upp och utvärdera det regionala tillväxtarbetet i länet. I detta arbete ska den uppföljning och utvärdering som gjorts av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden+ tas till vara om den har betydelse för länet. Arbetet med analyser, uppföljning och utvärdering ska ske löpande, systematiskt och långsiktigt. Uppföljningen och utvärderingen ska göras utifrån ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Statistik ska redovisas med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta. Förordning (2022:1384). 17 § Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska årligen till regeringen rapportera resultatet av den analys, uppföljning och utvärdering som ska göras enligt 16 §. Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet 18 § Statliga myndigheter ska inom sina verksamhetsområden verka för att målet för den regionala tillväxtpolitiken uppnås. När det är lämpligt ska myndigheterna i sin verksamhet i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till regionala förutsättningar. I myndigheternas verksamhetsplanering ska insatser som bidrar till att uppnå målen i de regionala utvecklingsstrategierna och till det regionala tillväxtarbetet i övrigt beaktas. 19 § Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet ska grundas på prioriteringarna i den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 samt på prioriteringarna i de regionala utvecklingsstrategierna. Myndigheternas medverkan ska ske i samverkan med den som har det regionala utvecklingsansvaret. Tillväxtverket ska stödja andra statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet. 20 § Statliga myndigheter ska 1. samråda med den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i frågor som är av väsentlig betydelse för en regions hållbara tillväxt och utveckling, 2. löpande informera den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet, 3. inom sina verksamhetsområden ge det biträde som behövs till den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet, 4. prioritera myndighetsgemensamma insatser i det regionala tillväxtarbetet, 5. när verksamhetsminskningar övervägs, samråda med den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet, länsstyrelsen och andra berörda statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och organisationer om möjligheter att genom samordning eller samverkan upprätthålla eller utveckla verksamheten, och 6. beakta möjligheterna till decentralisering när de planerar sina verksamheter. Förordning (2019:1121). 21 § Länsstyrelsen ska inom sitt ansvarsområde främja andra statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Övergångsbestämmelser 2022:1384 1. Denna förordning träder i kraft den 20 september 2022. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för programperioden 2014-2020.