Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:153 · Visa register
/Rubriken upphör att gälla U:2022-10-01/ Förordning (2017:153) om instruktion för Bokföringsnämnden /Rubriken träder i kraft I:2022-10-01/ Förordning (2017:153) med instruktion för Bokföringsnämnden
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2017-02-23
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:566
Ikraft: 2017-04-01
Uppgifter 1 § Bokföringsnämnden är statens expertorgan på redovisningsområdet. 2 § Bokföringsnämnden ska utveckla och främja god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning. 3 § Bokföringsnämnden ska utarbeta allmänna råd inom sitt ansvarsområde. 4 § Bokföringsnämnden ska verka för att regelverket på redovisningsområdet är enkelt och anpassat för dem som upprättar och använder redovisningen. 5 § Bokföringsnämnden ska följa utvecklingen inom redovisningsområdet och särskilt beakta nya nationella och internationella förhållanden som har eller kan få betydelse för utvecklingen av god redovisningssed. Ledning 6 § Myndigheten leds av en nämnd. 7 § Nämnden ska bestå av högst elva ledamöter. Organisation 8 § Vid nämnden ska det finnas ett kansli. 9 § Finansinspektionen upplåter lokaler samt utför administrativa uppgifter åt Bokföringsnämnden enligt överenskommelse mellan myndigheterna. Tillämpligheten av vissa förordningar 10 § /Upphör att gälla U:2022-10-01/ Bokföringsnämnden ska inte tillämpa 2 och 3 kap. kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) och inte heller 8 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och höjd beredskap. 10 § /Träder i kraft I:2022-10-01/ Bokföringsnämnden ska inte tillämpa 2 och 3 kap. kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Förordning (2022:566). /Rubriken upphör att gälla U:2022-10-01/ Undantag från myndighetsförordningen 11 § Bokföringsnämnden ska inte tillämpa 27 § myndighetsförordningen (2007:515).