Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1303 · Visa register
Förordning (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2017-12-13
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:609
Ikraft: 2018-03-01
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för lärcentrum. Med lärcentrum avses i denna förordning en verksamhet som organiseras av en eller flera kommuner och där den studerande erbjuds stöd i sitt lärande från lärare och annan personal samt ges möjlighet att möta andra studerande. Lärcentrum kan vara tillgängliga för studier inom 1. kommunal vuxenutbildning, 2. yrkeshögskola, 3. universitet och högskola, eller 4. andra utbildningsformer. Syftet med statsbidraget är att stimulera utveckling av lärcentrum i kommunerna. Förordning (2020:609). 2 § Statsbidrag lämnas för ett år i sänder (bidragsperiod) i den utsträckning det finns tillgång på medel. Förutsättningar för statsbidrag 3 § Statsbidrag får lämnas till kommuner som i samverkan med andra kommuner genomför insatser för etablering av nya eller utveckling av befintliga lärcentrum. Statsbidrag får även lämnas till kommuner som genomför dessa insatser utan samverkan med andra om det finns särskilda skäl. Statsbidrag får inte lämnas för insatser för vilka statsbidrag lämnas på annat sätt eller som får särskild ersättning. Ansökan och beslut om statsbidrag 4 § Ansökan om statsbidrag lämnas in till Statens skolverk som beslutar om och betalar ut statsbidraget. I ett beslut om att bevilja statsbidrag ska sista dagen för redovisning enligt 7 § anges. Fördelning av statsbidrag 5 § Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag ta hänsyn till: 1. i vilken grad insatserna kan främja tillgång till och genomströmning i utbildningen, 2. om ansökan avser lärcentrum i de kommuner där det inte finns ett lärcentrum, 3. behovet av geografisk spridning av lärcentrum, och 4. om samråd med regional utvecklingsansvarig aktör har skett. Uppföljning och redovisning 6 § Statens skolverk ska följa upp och utvärdera hur statsbidraget har använts. Statens skolverk ska lämna en redogörelse till Regeringskansliet av hur bidraget har använts senast tre månader efter bidragsperioden. 7 § Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär. Återbetalning och återkrav 8 § Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för, 4. sådan redogörelse som avses i 7 § inte har lämnats, eller 5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag. 9 § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 8 §. Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk helt eller delvis efterskänka återkrav. 10 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslutet om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk helt eller delvis efterskänka krav på ränta. Bemyndigande 11 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Överklagande 12 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.