Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1254 · Visa register
Förordning (2017:1254) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 2017-11-23
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:982
Ikraft: 2018-01-01
Tidsbegränsad: 2028-01-01
1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Stödberättigande åtgärder 2 § Stöd enligt denna förordning ges till företag som är verksamma inom primärproduktion av jordbruksprodukter för – åtgärder för att förebygga skada av vilt på annat än ren, fisk och fiskeredskap, och – ersättning för skada av vilt på annat än ren, fisk och fiskeredskap. Stödet lämnas i mån av tillgång på medel. 3 § Stöd enligt denna förordning ges inte för sådan åtgärd eller sådan skada för vilken bidrag eller ersättning lämnas enligt viltskadeförordningen (2001:724) eller föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen. Förutsättningar för stöd 4 § Stöd enligt denna förordning ges i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn. Beslut om stöd 5 § Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen efter ansökan. Ansökan ska vara skriftlig och ges in till länsstyrelsen. Ansökan ska innehålla en redogörelse för 1. allt annat stöd av mindre betydelse som företaget har fått under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret, och 2. allt annat stöd som företaget ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som ansökan omfattar. 6 § Länsstyrelsen ska lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013. Register 7 § Länsstyrelsen ska föra det register som avses i artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013. Bemyndigande 8 § Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om stöd enligt denna förordning. Överklagandeförbud 9 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.