Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1132 · Visa register
Tillkännagivande (2017:1132) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2017-11-23
Ikraft: 2017-12-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2019:552
Upphävd: 2019-07-04
Avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten Allmänna bestämmelser 1 § Detta avtal gäller mellan Systembolaget Aktiebolag – nedan kallat Bolaget – och staten. 2 § Bolaget ska vara det i 5 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622) föreskrivna detaljhandelsbolaget. 3 § Bolaget får vara medlem i bostadsrättsförening eller vara delägare i fastighet eller fastighetsbolag för att erhålla lokaler som behövs för verksamheten. I övrigt får Bolaget inte utan regeringens medgivande förvärva aktier eller annan delaktighet i annat företag eller i annan näringsverksamhet. Produkturval 4 § Bolagets produkturval ska vara sådant att ingen favorisering sker av inhemska produkter. Urvalet får endast grundas på en bedömning av produktens kvalitet, särskilda risker för skadeverkningar av produkten, kundernas efterfrågan och andra affärsmässiga hänsyn. I affärsmässiga hänsyn inkluderas aspekter kring hållbart företagande i enlighet med internationella principer och riktlinjer såsom arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, klimat- och miljöpåverkan, affärsetik och anti-korruption. På begäran av leverantör av produkt vilken avvisats från eller avförts ur Bolagets sortiment ska Bolaget skriftligen redogöra för de skäl som föranlett dess ställningstagande. Leverantören ska upplysas om sin rätt att få beslutet överprövat av Alkoholsortimentsnämnden. Med sortiment avses i detta avtal de alkoholdrycker som Bolaget köper in efter offertförfrågan och de alkoholdrycker som finns tillgängliga för försäljning i det s.k. beställningssortimentet. 5 § Bolaget ska utan dröjsmål verkställa beslut av Alkoholsortimentsnämnden. Vid prövning av ärenden hos nämnden ska Bolaget tillhandahålla nämnden det material och de upplysningar som begärs. 6 § Bolagets handelsmarginal ska sättas efter objektiva kriterier, som gäller lika för inhemska och importerade produkter. Marknadsföring och produktinformation 7 § Bolagets åtgärder för marknadsföring och produktinformation ska vara opartiska och oberoende av produkternas ursprungsland. Bolaget ska, med beaktande av i lag angivna begränsningar för marknadsföring av alkoholdrycker, verka för att nya produkter blir kända för kunderna. Bolaget ska vidare lämna information till allmänheten om de risker som är förenade med konsumtion av alkoholdrycker. Detaljhandel 8 § Det åligger Bolaget att bedriva detaljhandel på sätt som förutsätts i alkohollagen. Verksamheten ska bedrivas rationellt och kunderna ges god service. Verksamheten ska utövas i egen drift. 9 § En övergripande målsättning för Bolaget vid förläggning av försäljningsställen ska vara att i princip varje kommun som gör framställning om det ska få ett försäljningsställe (systembutik). Beslut om att etablera eller lägga ned en systembutik ska fattas av Bolagets styrelse. Beslutet ska grundas på en samlad bedömning utifrån företagsekonomiska och servicemässiga överväganden. 10 § Bolaget ska höra kommunen och polismyndigheten före det att Bolaget fattar beslut om etablering, flytt eller nedläggning av butik. 11 § Bolaget beslutar om tider för öppethållande i systembutikerna enligt de riktlinjer som har beslutats av riksdagen. 12 § Bolaget ska i årsredovisningen redogöra för vilka beslut om etablering eller nedläggning av systembutik som har fattats och lämna uppgift om vilka etableringar eller nedläggningar som har genomförts. 13 § På begäran av köpare i ort där systembutik saknas ska Bolaget ombesörja att försäljning kan ske genom försändning på rekvisition. För sådan försändning får Bolaget anlita särskilt ombud och försändningskostnaden ska betalas av Bolaget. Bolaget får även under en försöksperiod i hela eller delar av maximalt sex län tillhandahålla försäljning på rekvisition genom distansförsäljning och leverans av varor till köparen. Vid sådan försäljning ska Bolaget bland annat utvärdera om samma höga kvalitet kan uppnås vad gäller ålderskontroll som vid Bolagets försäljning i övrigt. För utförande av leveransen får Bolaget anlita annat företag. Bolaget har rätt att ta ut avgift i anslutning till sådan distansförsäljning. Partihandel 14 § Bedriver Bolaget sådan partihandel som avses i 5 kap. 1 § tredje stycket alkohollagen, är Bolaget skyldigt att se till att partihandeln får bära sina egna kostnader. Bolagets handelsvillkor ska vara opartiska och stå i överensstämmelse med de villkor som i övrigt tillämpas inom branschen. Auktioner 15 § Bolagets försäljning av spritdrycker, vin och starköl på auktion för annans räkning får omfatta endast värdefulla samlarobjekt. Sådan försäljning ska ske i Bolagets regi. Bolaget får dock anlita en enskild eller ett företag att vara behjälplig med värdering och anordnande av auktion eller för liknande uppdrag i samband med auktionsverksamheten. Bolaget har rätt att ta ut avgift för auktion eller värdering. Provningar 16 § Av Bolaget anordnade provningar av alkoholdrycker för allmänheten ska ske vid särskilda av Bolaget beslutade tillfällen för personer eller grupper av personer och under ledning av Bolagets personal. Provning i eller i anslutning till Bolagets butikslokaler ska ske vid annan tidpunkt än då butiken är öppen för försäljning. Bolaget har rätt att ta ut avgift för anordnande av provningar. Giltighetstid 17 § Detta avtal träder i kraft den 27 oktober 2017 och ersätter parternas avtal av den 28 september 2012. Det nu träffade avtalet gäller tills vidare, med sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Om det är nödvändigt med anledning av beslut av riksdagen kan avtalet sägas upp med den kortare uppsägningstid, som ett sådant riksdagsbeslut kan föranleda. Ändringar och tillägg 18 § Ändringar av och tillägg till detta avtal ska för att bli gällande vara skriftliga och undertecknade av båda parter. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Stockholm den 27 oktober 2017 För svenska staten För Systembolaget Aktiebolag Lars Hedengran Kenneth Bengtsson Magdalena Gerger