Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:904 · Visa register
Förordning (2016:904) om tullinformationssystemet
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2016-10-06
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:1138
Ikraft: 2016-12-01
1 § I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen. Genom denna förordning genomförs också rådets beslut 2009/917/RIF av den 30 november 2009 om användning av informationsteknik för tulländamål. 2 § Uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i förordning (EG) nr 515/97 och de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen samt i rådets beslut 2009/917/RIF. Tullverkets befogenheter 3 § Tullverket får föra in uppgifter i tullinformationssystemet i enlighet med förordning (EG) nr 515/97 och rådets beslut 2009/917/RIF. Bestämmelser om vilka uppgifter som får behandlas finns i förordning (EG) nr 515/97 och i rådets beslut 2009/917/RIF. 4 § Tullverket är behörig myndighet enligt artikel 10 i rådets beslut 2009/917/RIF. Myndigheter som får använda uppgifter i tullinformationssystemet 5 § Uppgifter som har förts in i tullinformationssystemet enligt förordning (EG) nr 515/97 får användas av Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Läkemedelsverket, Polismyndigheten, Statens jordbruksverk och Tullverket i den utsträckning myndigheten har befogenhet att vidta åtgärder för att förebygga, utreda och beivra överträdelser av EU:s tull- eller jordbrukslagstiftning. 6 § Uppgifter som har förts in i tullinformationssystemet enligt rådets beslut 2009/917/RIF får användas av Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Skatteverket och Tullverket i den utsträckning myndigheten har befogenhet att vidta åtgärder för att förebygga, utreda och beivra överträdelser av nationell lagstiftning. Direktåtkomst 7 § Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Polismyndigheten och Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter i samtliga kategorier som anges i artikel 24 i förordning (EG) nr 515/97. Läkemedelsverket och Statens jordbruksverk får ha direktåtkomst till uppgifter i de i artikel 24 i förordning (EG) nr 515/97 uppräknade kategorierna e Utvecklingen vad avser bedrägeri och f Tillgång till expertis. 8 § Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Skatteverket och Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter i samtliga kategorier som anges i artikel 3 i rådets beslut 2009/917/RIF. 9 § Kustbevakningen, Polismyndigheten och Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter i de databaser som avses i artiklarna 18a.1, 18a.4 och 18d i förordning (EG) nr 515/97. Uppgifter för identifiering av tullutredningar 10 § Tullverket får föra in uppgifter i registret för identifiering av tullutredningar enligt artikel 41a i förordning (EG) nr 515/97 och artikel 15 i rådets beslut 2009/917/RIF. Uppgifter ur registret för identifiering av tullutredningar får användas av Tullverket och Polismyndigheten. Personuppgiftsansvar, gallring och sekretess 11 § Tullverket är personuppgiftsansvarigt för tullinformationssystemet i Sverige och ansvarigt för de säkerhetsåtgärder som anges i artiklarna 38 och 39 i förordning (EG) nr 515/97 och i artiklarna 28 och 29 i rådets beslut 2009/917/RIF. Tullverket är också ansvarigt för bevarande och gallring av svenska uppgifter som förts in i tullinformationssystemet enligt artikel 33 i förordning (EG) nr 515/97 och artikel 14 i rådets beslut 2009/917/RIF. 12 § Integritetsskyddsmyndigheten är svensk tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter i tullinformationssystemet enligt artikel 37 i förordning (EG) nr 515/97 och artikel 24 i rådets beslut 2009/917/RIF. Förordning (2020:1138). 13 § I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Bestämmelser om utlämnande av personuppgifter ur tullinformationssystemet finns även i artikel 36 i förordning (EG) nr 515/97 och artikel 22 i rådets beslut 2009/917/RIF. Bemyndigande 14 § Tullverket får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av artikel 18a i förordning (EG) nr 515/97.