Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:822 · Visa register
Förordning (2016:822) med instruktion för Statistiska centralbyrån
Departement: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 2016-06-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:510
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Uppgifter 1 § Statistiska centralbyrån ansvarar för att utveckla, framställa och sprida officiell statistik och annan statlig statistik samt för att samordna systemet för den officiella statistiken. 2 § Myndigheten ska 1. vara nationell statistikbyrå med den innebörd som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/759, 2. utföra de uppgifter gällande årsrapporter som Sverige har enligt artikel 11.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009, 3. göra långsiktiga prognoser inom arbetsmarknads-, befolknings- och utbildningsområdet, 4. vara nationell koordinator för Internationella valutafondens gemensamma datastandard i Sverige, 5. verka för samarbete mellan de statistikansvariga myndigheterna, 6. ge råd och stöd till statistikansvariga myndigheter i principiella frågor om den officiella statistikens kvalitet och i frågor om att underlätta uppgiftslämnandet, 7. senast den 31 mars varje år lämna en rapport till regeringen om systemet för den officiella statistiken, med en analys av de utvärderingar av kvaliteten som de statistikansvariga myndigheterna ska göra enligt 13 a § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, 8. föra en förteckning över statistikansvariga myndigheters statistikprodukter, 9. sammanställa en årlig publiceringsplan för den officiella statistiken, och 10. förvalta och utveckla det fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar. Förordning (2019:510). 3 § Myndigheten bedriver verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna. 4 § Myndigheten ska inom ramen för sin statistikverksamhet utföra uppdrag åt andra myndigheter, i den utsträckning som den har tillgängliga resurser för det. Myndigheten ska prioritera uppdrag som rör officiell statistik. Myndigheten får inom ramen för sin statistikverksamhet även åta sig uppdrag från andra uppdragsgivare än myndigheter. 5 § Myndigheten får bedriva sådan tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens uppgifter. Ledning 6 § Myndigheten leds av en myndighetschef. 7 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio ledamöter. Särskilda organ Rådet för den officiella statistiken 8 § Vid myndigheten finns ett råd för den officiella statistiken. Rådet har till uppgift att bistå myndigheten när den utför sina uppgifter enligt 2 § 5–9. Rådet består av myndighetschefen, som är ordförande, och högst tolv andra ledamöter. Vetenskapliga rådet 9 § Vid myndigheten finns ett vetenskapligt råd. Rådet har till uppgift att bistå myndigheten i vetenskapliga frågor om metoder och kvalitet i statistiken. Rådet ska även bistå andra myndigheter med ansvar för officiell statistik i sådana frågor. Anställningar och uppdrag 10 § Generaldirektören är myndighetschef. 11 § I Rådet för den officiella statistiken ska myndighetscheferna för Försäkringskassan, Skogsstyrelsen, Socialstyrelsen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk och Statens skolverk ingå. Övriga ledamöter i rådet ska utgöras av myndighetschefer för statistikansvariga myndigheter. Dessa ledamöter förordnas för en bestämd tid på högst tre år av Statistiska centralbyrån efter att myndigheten hört samtliga statistikansvariga myndigheter. 12 § Myndigheten bestämmer sammansättningen av det vetenskapliga rådet. Personalansvarsnämnd 13 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Tillämpligheten av vissa förordningar 14 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228). Avgifter 15 § Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 4 och 5 §§. Myndigheten beslutar om avgifternas storlek och får disponera avgiftsinkomsterna.