Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:5 · Visa register
Finansinspektionens tillkännagivande (2016:5) om ändring av vissa skadelivräntor
Departement: Finansinspektionen
Utfärdad: 2016-01-26
Finansinspektionen beslutar, med stöd av 2 § kungörelsen (1967:667) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor och 2 § förordningen (2003:832) om värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor, om ändring av vissa skadelivräntor enligt följande. 1. Livränta föranledd av en händelse som inträffat före utgången av år 1973: a) Trafiklivränta lämnas oförändrad (jfr SFS 1967:663). b) Skadelivränta som betalas med statsmedel lämnas oförändrad (jfr SFS 1971:14). c) Annan ansvarslivränta än sådan som dels anges 1 a och 1 b, dels har fastställts före den 1 januari 2004, lämnas oförändrad (jfr SFS 1973:214). Sådan livränta som har fastställts den 1 januari 2004 eller senare lämnas oförändrad. 2. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter utgången av år 1973, dels har fastställts före den 1 januari 2004: a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor lämnas oförändrad. Detsamma gäller livränta enligt samma lag som har fastställts genom dom den 1 januari 2004 eller senare, om dom i målet i första instans har meddelats före den 1 januari 2004. b) Det som anges i 2 a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tillämpas även när det gäller trafikskadeersättning. 3. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter utgången av år 1973, dels har fastställts den 1 januari 2004 eller senare: a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor sänks med 0,45 procent. b) Det som anges i 3 a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tillämpas även när det gäller trafikskadeersättning. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2016.