Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:423 · Visa register
Förordning (2016:423) om effektreserv
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad: 2016-05-19
Ikraft: 2016-07-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen (2003:436) om effektreserv. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förenlighet med statsstödsregler 2 § Om ett avtal som avses i 1 § första stycket lagen (2003:436) om effektreserv innebär statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska stödet ges i enlighet med Europeiska kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Effektreservens storlek 3 § Effektreserven ska uppgå till högst 1 000 megawatt under tiden till och med den 15 mars 2017. Därefter får den uppgå till mer än 750 megawatt endast om det finns särskilda skäl. Avtal om minskad elförbrukning 4 § Den andel av effektreserven som skapas genom avtal om minskad elförbrukning ska vara minst 25 procent. Andelen får vara mindre i den utsträckning det saknas förutsättningar för sådana avtal med hänsyn till de anbud som har lämnats eller om det annars finns särskilda skäl. Krav på tillgänglighet och uthållighet 5 § Den systemansvariga myndigheten ska se till att de avtal med elproducenter som ingås enligt 1 § första stycket lagen (2003:436) om effektreserv avser produktionskapacitet som utgörs av anläggningar som med hänsyn till tillgänglighet och uthållighet är lämpliga för att fungera som effektreserv. Miljökrav 6 § Förutsatt att kravet på tillgänglighet och uthållighet är uppfyllt ska den systemansvariga myndigheten se till att de avtal med elproducenter som ingås enligt 1 § första stycket lagen (2003:436) om effektreserv avser produktionskapacitet som utgörs av anläggningar som producerar el av förnybara energikällor. Avtal som inte uppfyller kravet på förnybara energikällor får dock ingås i den utsträckning 1. det saknas anbud som svarar mot kravet, eller 2. avtal enligt anbud som uppfyller kravet skulle medföra väsentligt högre kostnader än ett avtal enligt ett annat anbud. 7 § Om den systemansvariga myndigheten enligt 6 § ingår avtal som inte uppfyller kravet på förnybara energikällor, ska myndigheten ta hänsyn till produktionsanläggningens miljöpåverkan för att under den tid som anläggningen ingår i effektreserven begränsa den mängd utsläpp av växthusgaser och andra ämnen som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön som anläggningen förorsakar per mängd producerad energi. 8 § Om den systemansvariga myndigheten enligt 6 § har ingått ett avtal som inte uppfyller kravet på förnybara energikällor, ska myndigheten omedelbart underrätta regeringen om detta och om skälen för beslutet att ingå avtalet.