Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:370 · Visa register
Förordning (2016:370) om statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2016-04-21
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1638
Ikraft: 2016-06-01
Inledning 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till skolhuvudmän för personalförstärkning i skolbibliotek. 2 § Syftet med statsbidraget är att genom personalförstärkningar öka skolbibliotekens möjligheter att verka i enlighet med 2 § bibliotekslagen (2013:801), och då särskilt genom att öka möjligheterna för skolbiblioteken att stödja elevernas lärande, stimulera deras läslust och främja deras språkutveckling. 3 § Statsbidrag enligt denna förordning kan kombineras med insatser inom ramen för regeringens uppdrag till Statens skolverk om samverkan för bästa skola. 4 § Statsbidrag lämnas för ett kalenderhalvår i sänder i den mån det finns tillgång på medel. Förordning (2018:2047). Förutsättningar för statsbidrag 5 § Statsbidrag får lämnas till den som enligt skollagen (2010:800) är huvudman för 1. grundskola, 2. anpassad grundskola, 3. specialskola, 4. sameskola, 5. gymnasieskola, och 6. anpassad gymnasieskola. Förordning (2022:1638). 6 § Statsbidrag får lämnas för anställning av personal som har utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap och som innebär en personalförstärkning, i form av en utökad personalnärvaro i skolbiblioteken. Om sådan personal som anges i första stycket inte finns att tillgå, får statsbidrag lämnas för anställning av personal som har annan lämplig utbildning. Har en huvudman redan beviljats statsbidrag för personalförstärkning får statsbidrag beviljas kommande kalenderhalvår för att huvudmannen ska kunna bibehålla förstärkningen. Förordning (2018:2047). 7 § Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag enligt denna förordning än det finns medel för, beslutar Statens skolverk om urval. Vid urvalet ska Skolverket prioritera ansökningar som avser skolbibliotek 1. där huvudmannen kan uppvisa en långsiktig ambition att öka skolbibliotekets möjligheter att stimulera elevernas läslust och främja deras språkutveckling, eller 2. som finns i skolor med låga kunskapsresultat och särskilt svåra förutsättningar. Beräkning av statsbidrag 8 § Statsbidrag lämnas med ett schablonbelopp som motsvarar en fjärdedel av en genomsnittlig årlig heltidslönekostnad på nationell nivå för bibliotekarier och arkivarier. Om en huvudman ansöker om statsbidrag för anställning som inte omfattar eller motsvarar heltid, ska bidragets storlek reduceras i motsvarande mån. Förordning (2018:2047). Ansökan och beslut om statsbidrag 9 § Ansökan om statsbidrag ska ges in till Statens skolverk som prövar frågor om och betalar ut bidraget. I ansökan ska huvudmannen beskriva hur statsbidraget ska användas för att på ett effektivt sätt kunna bidra till förordningens syfte enligt 2 §. Återbetalning och återkrav 10 § En huvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om 1. huvudmannen har använt statsbidraget på annat sätt än vad som följer av denna förordning, 2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att statsbidrag lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 3. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och huvudmannen borde ha insett detta, eller 4. huvudmannen inte lämnar sådana uppgifter som avses i 12 §. Om huvudmannen är återbetalningsskyldig enligt första stycket, ska Statens skolverk besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att avstå från ett återkrav helt eller delvis. 11 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att ett beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på ränta. Redovisning och uppföljning 12 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts. Huvudmän som har tagit emot statsbidrag är skyldiga att medverka i den uppföljning och utvärdering som bestäms av Skolverket. Huvudmannen ska också lämna de uppgifter som Skolverket begär. Bemyndigande 13 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Överklagande 14 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2018:2047 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut om statsbidrag som har fattats före ikraftträdandet.