Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:350 · Visa register
Förordning (2016:350) om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2016-04-07
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:522
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om en försöksverksamhet med tidsbegränsade anställningar som lärare i skolväsendet av personer som genomför en kompletterande pedagogisk utbildning för att uppnå en behörighetsgivande lärarexamen och som uppfyller vissa ytterligare krav. Förordningen är meddelad med stöd av 2 kap. 22 b § skollagen (2010:800). 2 § En huvudman får, med undantag från 2 kap. 13 § skollagen (2010:800), för en period av högst två år anställa en person som 1. ska bedriva undervisning som lärare i skolväsendet i ett eller flera ämnen där det råder brist på legitimerade och behöriga lärare, 2. har ämneskunskaper som motsvarar de ämneskunskaper som krävs för en behörighetsgivande lärarexamen i det eller de ämnen som personen ska bedriva undervisning i, och 3. genomför en kompletterande pedagogisk utbildning som syftar till att personen ska uppnå en behörighetsgivande lärarexamen i det eller de ämnena. En huvudman får anställa en person enligt första stycket endast om det inte finns någon att tillgå inom huvudmannens organisation som uppfyller kraven i 2 kap. 13 § skollagen. Anställningstiden får förlängas till tre år, om det finns särskilda skäl. 3 § Statens skolverk får meddela 1. föreskrifter om vilka ämnen som ska omfattas av försöksverksamheten, och 2. de ytterligare föreskrifter som behövs för försöksverksamheten. Övergångsbestämmelser 2016:350 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016. 2. Bestämmelserna i 2 § tillämpas på anställningar som påbörjas senast höstterminen 2025. Förordning (2020:522).