Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:320 · Visa register
Förordning (2016:320) om skydd för geografisk information
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2016-03-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:94
Ikraft: 2016-05-01
1 § Denna förordning innehåller kompletterande föreskrifter till lagen (2016:319) om skydd för geografisk information. De uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen. Sjömätning 2 § Försvarsmakten, Sjöfartsverket och Sveriges geologiska undersökning får utföra sjömätning enligt 3 § lagen (2016:319) om skydd för geografisk information. Frågor om tillstånd i övrigt till sjömätning enligt 3 § och om upphävande eller ändring av tillstånd enligt 5 § samma lag ska prövas av Försvarsmakten. Sjöfartsverket ska lämna Försvarsmakten de upplysningar som Försvarsmakten behöver för att kunna bedöma om sjömätning kan antas medföra skada för totalförsvaret. 3 § I ett beslut om tillstånd till sjömätning eller om ändring av ett sådant tillstånd ska det anges vem som får utföra sjömätningen, vilken tidsperiod som avses, vilket geografiskt område som omfattas och för vilket syfte sjömätningen får utföras. Fotografering eller liknande registrering 4 § Försvarsmakten, Kustbevakningen, Lantmäteriet, Sjöfartsverket, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får utföra fotografering eller liknande registrering från luftfartyg enligt 6 § lagen (2016:319) om skydd för geografisk information. Frågor om tillstånd i övrigt till sådan registrering ska prövas av Försvarsmakten. 5 § I ett beslut om tillstånd till fotografering eller liknande registrering från luftfartyg ska det anges vem som får utföra fotograferingen eller registreringen, vilken tidsperiod som avses, vilket geografiskt område som omfattas och för vilket syfte fotograferingen eller registreringen får ske. Spridning 6 § Försvarsmakten, Lantmäteriet och Sjöfartsverket får sprida sammanställningar av geografisk information enligt 9 § lagen (2016:319) om skydd för geografisk information. Frågor om tillstånd i övrigt till spridning av sammanställningar av geografisk information ska prövas av 1. Sjöfartsverket i fråga om information som avses i 9 § första stycket 1 samma lag, och 2. Lantmäteriet i fråga om information som avses i 9 § första stycket 2 i den lagen. 7 § Försvarsmakten ska lämna Sjöfartsverket och Lantmäteriet de upplysningar som dessa myndigheter behöver för att kunna bedöma om spridningen kan antas medföra skada för totalförsvaret. Försvarsmakten ska samråda med Säkerhetspolisen innan uppgifterna lämnas. Om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har upplysningar som kan vara av betydelse för bedömningen, ska även den myndigheten lämna sådana upplysningar till Sjöfartsverket och Lantmäteriet. 8 § Bestämmelser om skyldighet för Länsstyrelsen att underrätta Försvarsmakten om beslut om skyddsobjekt enligt 7 § andra eller tredje stycket skyddslagen (2010:305) finns i skyddsförordningen (2010:523). 9 § Med internationella åtaganden i 10 § första stycket 3 lagen (2016:319) om skydd för geografisk information avses 1. fördraget om observationsflygningar den 24 mars 1992 (SÖ 2002:61), 2. Wiendokumentet om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder, och 3. dokumentet om global informationslämning den 28 november 1994. Förordning (2018:75). Ingripanden mot brott 10 § Försvarsmakten och Sjöfartsverket ska lämna Kustbevakningen de upplysningar som Kustbevakningen behöver för att fullgöra sina uppgifter och sin rätt att självständigt ingripa mot brott enligt lagen (2016:319) om skydd för geografisk information. Förordning (2019:94). Bemyndiganden 11 § Försvarsmakten, Sjöfartsverket och Lantmäteriet får meddela föreskrifter om verkställighet av lagen (2016:319) om skydd för geografisk information i fråga om ansökningsförfarandet hos respektive myndighet. 12 § Försvarsmakten får meddela föreskrifter om undantag från kravet på sjömätningstillstånd enligt 3 § lagen (2016:319) om skydd för geografisk information. Sjöfartsverket och Lantmäteriet får, var och en inom sitt ansvarsområde, meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd enligt 9 § samma lag för sammanställningar av geografisk information som avser vissa geografiska områden eller som är utformade så att de inte kan antas medföra skada för totalförsvaret om de sprids. Av föreskrifterna ska det framgå hur sammanställningarna i sådana fall ska vara utformade. Sjöfartsverket och Lantmäteriet ska samråda med Försvarsmakten innan föreskrifterna meddelas. Lantmäteriet ska även samråda med Säkerhetspolisen. 13 § Sjöfartsverket och Lantmäteriet får, efter iakttagande av 9 § tredje stycket lagen (2016:319) om skydd för geografisk information, utföra de åtgärder i en sammanställning av geografisk information som behövs för att kunna meddela ett tillstånd.