Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1129 · Visa register
Förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2016-11-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:656
Ikraft: 2017-01-01
1 § Denna förordning är meddelad med stöd av – 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 6, 8, 9, och 10 §§, – 15 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 11 §, och – 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Ordförklaringar 2 § I denna förordning avses med EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet. 3 § I denna förordning avses med köldmedium: ett medium som består av eller innehåller ett ozonnedbrytande ämne som är avsett att användas i ett köldmediesystem och som vid en viss temperatur och ett visst tryck tar upp värmeenergi och vid en högre temperatur och ett högre tryck avger värmeenergi, vanligen med ett ändrat aggregationstillstånd, köldmediesystem: sammankopplade köldmediehållande delar som bildar en sluten krets som ett köldmedium cirkulerar i för att uppta eller avge energi, ozonnedbrytande ämne: ett ämne som avses i artikel 1 i EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen, CFC: ett ämne som är en klorfluorkarbon enligt EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen, övrig CFC: ett ämne som är en annan fullständigt halogenerad klorfluorkarbon, HBFC: de ämnen som i EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen betecknas bromfluorkolväten, HCFC: de ämnen som i EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen betecknas klorfluorkolväten, anläggning: de kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningar som används i en och samma verksamhet av samma operatör, enhetsaggregat: en fabrikstillverkad kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning med ett komplett köldmediesystem som installeras eller har installerats utan ingrepp i köldmediesystemet, och ingrepp i köldmediesystem: en åtgärd som innebär att någon del av köldmediesystemet öppnas, oavsett om systemet är trycksatt eller inte, eller en åtgärd på en kringutrustning som kan påverka systemets säkerhet mot köldmedieutsläpp. 4 § I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen. Förbud 5 § Bestämmelser om förbud i denna förordning gäller endast om motsvarande förbud inte redan följer av EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen. Bestämmelser om undantag från förbud enligt denna förordning får inte tillämpas i strid mot EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen. 6 § Det är förbjudet att tillverka, använda, överlåta och saluhålla ozonnedbrytande ämnen. Om det är tillåtet enligt EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen, får sådana ämnen trots första stycket släppas ut på marknaden och användas för viktiga laboratorie- och analysändamål, överlämnas för destruktion hos ett företag som bedriver verksamhet för destruktion av köldmedier, överlåtas, och saluhållas. 7 § Det är förbjudet att leverera köldmedier som utgörs av CFC, övrig CFC eller HCFC till andra än aktörer som bedriver verksamhet för destruktion av sådana köldmedier. Undantag 8 § CFC och övriga CFC får trots 6 § första stycket användas som arbetsmedium i ett stationärt enhetsaggregat med högst 900 gram köldmedier, om aggregatet var i drift den 1 januari 2005 och har varit i drift på samma plats sedan dess. 9 § HCFC får trots 6 § första stycket användas som arbetsmedium i en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning med högst 3 kilogram köldmedier, om utrustningen var i drift den 1 juni 2002 och har varit i drift sedan dess. 10 § Haloner får trots 7 § användas i eller vid installation av brandsläckningsanordningar som är placerade i 1. militära luftfartyg eller ubåtar, eller 2. militära fordon eller sådana stridsledningscentraler som finns i fartyg eller under jord, om halonerna inte kan ersättas med något annat ämne eller ny teknik. För användning av haloner enligt första stycket finns det bestämmelser om särskilda avslutnings- och slutdatum i EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen. Skyldighet att återta köldmedium 11 § Den som yrkesmässigt importerar eller överlåter köldmedier är skyldig att kostnadsfritt återta levererade köldmedier som omhändertagits och tillhandahålla behållare för detta ändamål. Periodiska läckagekontroller av brandskyddsutrustning 12 § Även personer som utför periodiska läckagekontroller av brandsystem och brandsläckare med halon ska omfattas av de minimikrav som anges i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 304/2008 av den 2 april 2008 om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av minimikrav och villkor för ömsesidigt erkännande för certifiering av företag och personal med avseende på stationära brandskyddssystem och brandsläckare som innehåller vissa fluorerade växthusgaser. Behörig myndighet 13 § Naturvårdsverket är den behöriga myndighet som avses i EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen. Rapportering till den behöriga myndigheten 14 § Företag inom sådana användningsområden av avgörande betydelse som avses i artikel 13.1 i EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen ska senast den 31 mars varje år lämna en rapport till den behöriga myndigheten med de uppgifter som anges i artikel 26.1 b i EU-förordningen. Tillsyn och avgifter 15 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 21, 27 och 29-32 §§ miljötillsynsförordningen. Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Förordning (2020:656).