Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1117 · Visa register
Lag (2016:1117) om registrering och hantering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter
Departement: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 2016-11-24
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:241
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Lagens syfte 1 § Syftet med denna lag är att göra det möjligt för Riksdagsförvaltningen att behandla personuppgifter för att på ett ändamålsenligt sätt föra ett register med information om gåvor mottagna av riksdagsledamöter och att skydda den enskildes personliga integritet vid sådan behandling. Gåvoregistret 2 § Riksdagsförvaltningen ska föra ett register med uppgifter om gåvor mottagna av riksdagsledamöter (gåvoregistret). Registret får föras med hjälp av automatiserad behandling. Lagens tillämpningsområde 3 § Denna lag gäller vid Riksdagsförvaltningens behandling av personuppgifter för att föra gåvoregistret. Lagen gäller för sådan behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. 4 § Vad som sägs i lagen om riksdagsledamöter gäller på motsvarande sätt för talmannen i hans eller hennes uppdrag och samtliga ersättare som utövar uppdrag som ledamot. Förhållandet till annan reglering 5 § Vid behandling av personuppgifter i gåvoregistret kompletterar denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG. Även lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning gäller vid behandling av personuppgifter, om inte annat följer av denna lag. Lag (2018:241). Personuppgiftsansvar 6 § Riksdagsförvaltningen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför enligt denna lag. Ändamål 7 § Riksdagsförvaltningen får behandla personuppgifter i gåvoregistret om det är nödvändigt för att ge samlad information om de gåvor som riksdagsledamöter tar emot huvudsakligen på grund av sitt ledamotsuppdrag. Personuppgifterna får också behandlas av Riksdagsförvaltningen om det är nödvändigt för att fullgöra myndighetens uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag. Lag (2018:241). Anmälan 8 § En ledamot som tar emot en gåva huvudsakligen på grund av sitt ledamotsuppdrag ska anmäla detta för registrering i gåvoregistret. Detta gäller dock inte om gåvan saknar eller har ett obetydligt ekonomiskt värde. Anmälan ska göras skriftligen till Riksdagsförvaltningen senast två veckor efter att gåvan har tagits emot. 9 § En ledamot ska vid anmälningstillfället till gåvoregistret anmäla de uppgifter som anges i 11 § 1–4. Den registrerades inställning 10 § Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utföras även om den registrerade motsätter sig den. Gåvoregistrets innehåll 11 § Gåvoregistret ska innehålla uppgift om 1. namn på den ledamot som tagit emot gåvan, 2. namn på den som har skänkt gåvan och i förekommande fall uppgift om namn på den som har överlämnat gåvan, 3. när och i vilket sammanhang gåvan togs emot, 4. vilken sorts föremål gåvan är, 5. var gåvan förvaras, och 6. om gåvan har gallrats. Varje gåva som antecknas i registret ska ges ett löpnummer. Gåvan ska, när det är möjligt, märkas med detta nummer. 12 § Har upphävts genom lag (2018:241). Hantering och förvaring av gåvor 13 § Gåvor som en ledamot anmält för registrering enligt 8 § ska förvaras eller placeras på sådant sätt att de bäst kan användas i riksdagens verksamhet. Inventering och gallring av gåvorna 14 § Alla gåvor som är antecknade i gåvoregistret ska regelbundet inventeras. Gåvor får gallras ut tidigast tre år efter att de togs emot. Om det finns särskilda skäl kan en gåva dock gallras ut tidigare. Riksdagsförvaltningen får fatta beslut om gallring. Bemyndigande 15 § Riksdagsförvaltningen får meddela föreskrifter om hanteringen av gåvorna. Överklagande 16 § Beslut enligt denna lag får inte överklagas. Lag (2018:241). Övergångsbestämmelser 2016:1117 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017. 2. Lagen tillämpas inte på gåvor som tagits emot före ikraftträdandet.