Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:105 · Visa register
Tillkännagivande (2016:105) av ändringar i bihangen D och E till fördraget (2016:105) om internationell järnvägstrafik (COTIF)
Departement: Justitiedepartementet L3
Utfärdad: 2016-02-18
Fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999 har för Sveriges del trätt i kraft den 12 juni 2015. I 2 § lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik föreskrivs bl.a. att originaltexterna av bestämmelserna i bihang A för avtal om internationell transport av resande på järnväg, bihang B för avtal om internationell transport av gods på järnväg, bihang D för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik och bihang E för avtal om nyttjande av infrastruktur i internationell järnvägstrafik ska gälla som svensk lag. De franska och engelska originaltexterna och en översättning till svenska finns intagna som en bilaga till lagen. Enligt 6 § lagen om internationell järnvägstrafik ska bindande ändringar av bihang A, B, D eller E som har beslutats av revisionsutskottet inom OTIF gälla i Sverige från och med den dag då ändringen träder i kraft enligt fördraget. Enligt 14 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar ska sådana ändringar i internationella överenskommelser kungöras. Regeringen tillkännager därför att artikel 2 c i bihang D och artikel 5bis.1 och 5bis.2 i bihang E till fördraget har följande lydelse med verkan från och med den 1 juli 2015. Règles uniformes concernant les contrats d’utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV, appendice D à la Convention) Uniform Rules concerning Contracts of Use of Vehicles in International Rail Traffic (CUV, appendix D to the Convention) Enhetliga rättsregler för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik (CUV, bihang D till fördraget) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Article 2 Article 2 Artikel 2 Définitions Definitions Definitioner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c) « détenteur » c) ”keeper” means the c) innehavare: désigne la personne person or entity that, den som i egenskap ou l’entité being the owner of a av ägare eller propriétaire du vehicle or having the véhicule ou disposant right to use it, nyttjanderättshavare d'un droit de exploits the vehicle använder vagnen som disposition sur as a means of transportmedel; celui-ci, qui transport; exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport; Règles uniformes concernant le contrat d’utilisation de l’infrastructure en trafic international ferroviaire (CUI, appendice E à la Convention) Uniform Rules concerning the Contract of Use of Infrastructure in International Rail Traffic (CUI, appendix E to the Convention) Enhetliga rättsregler för avtal om nyttjande av infrastruktur i internationell järnvägstrafik (CUI, bihang E till fördraget) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Titre II Title II Avdelning II Contrat d’utilisation Contract of Use Nyttjandeavtal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Article 5bis Article 5bis Artikel 5bis Droit non affecté Law remaining Rätt som förblir unaffected opåverkad § 1 Les dispositions § 1 The provisions § 1 Bestämmelserna de l’article 5 tout of Article 5 as well i artikel 5, comme celles des as those of Articles liksom de i artikel articles 6, 7 et 22 6, 7 and 22 shall 6, 7 och 22 ska n’affectent pas les not affect the inte påverka de obligations que les obligations which skyldigheter som parties au contrat the parties to the parterna till d’utilisation de contract of use of nyttjandeavtalet l’infrastructure infrastructure have har enligt gällande sont tenues de to meet under the lagar och remplir conformément laws and prescriptions bestämmelser i den aux lois et in force in the State stat där prescriptions en in which the infrastrukturen är vigueur dans l’Etat infrastructure is belägen, vilket i dans lequel se situe located including, tillämpliga fall l’infrastructure, where appropriate, inkluderar y compris, le cas the law of the unionsrätten. échéant, le droit de European Union. l’Union européenne. § 2 Les dispositions § 2 The provisions of § 2 Bestämmelserna des articles 8 et 9 Articles 8 and 9 i artikel 8 och 9 n’affectent pas les shall not affect the ska inte påverka de obligations que les obligations which the skyldigheter som parties au contrat parties to the parterna till d’utilisation de contract of use of nyttjandeavtalet har l’infrastructure infrastructure have i en EU-medlemsstat sont tenues de to meet in an EU eller i en stat remplir dans un Etat Member State or in a där unionsrätten membre de l’UE ou State where tillämpas som en dans un Etat où la legislation of the följd av ett législation de European Union internationellt l’Union européenne applies as a result avtal med den s’applique par suite of international Europeiska unionen. d’accords agreements with the internationaux European Union. conclus avec l’Union européenne. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -