Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:98 · Visa register
Förordning (2016:98) om fritidsbåtar och vattenskotrar
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 2016-02-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1190
Ikraft: 2016-03-01
Tillämpningsområde och innehåll 1 § Denna förordning gäller sådana produkter som omfattas av lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar. Förordningen innehåller också bestämmelser om marknadskontroll som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011. Termer och uttryck som används i lagen om fritidsbåtar och vattenskotrar har samma betydelse i denna förordning. Förordning (2021:695). 2 § Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om vilken utrustning för fritidsbåtar och vattenskotrar, när utrustningen släpps ut separat, som ska omfattas av lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka fritidsbåtar, vattenskotrar och andra produkter som lagen om fritidsbåtar och vattenskotrar inte ska tillämpas på. Grundläggande säkerhets- och miljökrav 3 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka grundläggande säkerhets- och miljökrav som ska uppfyllas av produkter som omfattas av lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar när produkterna tillhandahålls på marknaden eller tas i bruk. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att produkter som anges i 5 § lagen om fritidsbåtar och vattenskotrar får undantas från krav i lagen och om närmare villkor för undantagen. Bedömning av överensstämmelse 4 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förfarandet för bedömning av produkters överensstämmelse med de grundläggande säkerhets- och miljökraven och om innehållet i den tekniska dokumentation som kan ligga till grund för bedömningen av överensstämmelse. Försäkran om överensstämmelse och annan försäkran 5 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om utformningen av och innehållet i försäkran om överensstämmelse och annan försäkran som åtföljer en produkt. CE-märkning 6 § Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om CE-märkning av produkter som omfattas av denna förordning. Dokumentation som följer med produkten 7 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om sådan information och dokumentation som avses i 9 § lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar. Skadeförebyggande skyldigheter 8 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om tillverkares och importörers skyldigheter att bedriva skadeförebyggande arbete i syfte att få kännedom om risker hos produkter som de har tillhandahållit. Identifiering av aktörer 9 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter tillverkare, tillverkarnas representanter, importörer, distributörer och privatimportörer ska kunna lämna till en marknadskontrollmyndighet i fråga om identifiering av aktörer som har levererat eller mottagit en produkt. Överföring av tillverkarens skyldigheter till en annan aktör 10 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om krav på innehållet i och omfattningen av en skriftlig fullmakt där en tillverkare utser en representant att utföra uppgifter som anges i fullmakten. 11 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förfarandet för bedömning av överensstämmelse med kraven när sådana produkter som anges i 24 § lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar släpps ut på marknaden eller tas i bruk. Marknadskontroll och andra uppgifter 12 § Transportstyrelsen är marknadskontrollmyndighet och utövar marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 över att produkter överensstämmer med kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU av den 20 november 2013 om fritidsbåtar och vattenskotrar och om upphävande av direktiv 94/25/EG. Bestämmelser om information och samarbete mellan myndigheter om marknadskontroll finns i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn. Bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets befogenhet att besluta om åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020 finns i lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar. Förordning (2022:1190). 13 § Transportstyrelsen ska när så är befogat och för Sveriges räkning invända mot ett beslut som en marknadskontrollmyndighet i en annan medlemsstat har fattat om förbud, begränsat tillhandahållande, tillbakadragande eller återkallelse från marknaden av fritidsbåtar, vattenskotrar och andra produkter som av marknadskontrollmyndigheten bedöms utgöra en risk på nationell nivå. Transportstyrelsen ska skyndsamt informera regeringen om invändningen och skälen till den. Transportstyrelsen ska på begäran av Europeiska kommissionen samråda med kommissionen och andra medlemsstater i fråga om beslut beträffande produkter som bedöms utgöra en risk på nationell nivå som fattats av Transportstyrelsen eller av en marknadskontrollmyndighet i en annan medlemsstat. 14 § Transportstyrelsen ansvarar för att tilldela en unik kod som identifierar tillverkare av fritidsbåtar och vattenskotrar samt för att tilldela identifikationskod för organ som har godkänts av en anmälande myndighet att utföra bedömning av färdigbyggd produkt. Avgifter 15 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter - enligt 29 § lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar, - för marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020, och - för utfärdande av tillverkarkod och identifikationskod för anmälda organ enligt 14 §. Sådana avgifter får tas ut av de aktörer som ansvarar för att produkten uppfyller föreskrivna krav när produkten tillhandahålls eller släpps ut på marknaden eller när den tas i bruk. Avgifterna får bestämmas upp till full kostnadstäckning. Förordning (2022:1190). Överklagande 16 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Transportstyrelsens beslut enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:895).