Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:745 · Visa register
Förordning (2015:745) om rådet för skydd av Europeiska unionens finansiella intressen
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 2015-11-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:1315
Ikraft: 2016-01-01
1 § Rådet för skydd av Europeiska unionens finansiella intressen ska främja en effektiv och korrekt användning av EU-relaterade medel och arbeta för att motverka bedrägerier, missbruk och annan oegentlig hantering av sådana medel i Sverige. Ekobrottsmyndigheten ansvarar för rådets kanslifunktioner. 2 § Rådet ska 1. främja samverkan mellan berörda myndigheter för att öka effektiviteten när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och vidta åtgärder vid misstanke om felaktig användning av EU-relaterade medel, 2. följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde och föreslå eller initiera åtgärder för att upprätthålla skyddet för Europeiska unionens finansiella intressen, 3. vara ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte, och 4. analysera och utvärdera insatserna på området. 3 § I rådet ska det ingå företrädare för Boverket, Ekobrottsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Migrationsverket, Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för yrkeshögskolan, Naturvårdsverket, Polismyndigheten, Post- och telestyrelsen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Socialstyrelsen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Statens skolverk, Tillväxtverket, Trafikverket, Tullverket, Universitetskanslersämbetet, Verket för innovationssystem och Vetenskapsrådet. Varje myndighet i rådet ska utse en ledamot och en ersättare för honom eller henne. Ekobrottsmyndighetens ledamot är ordförande i rådet. Rådet får vid behov utse en eller flera ledamöter med särskild sakkunskap som ska medverka i rådets arbete i den utsträckning som ordföranden bestämmer. Rådets sammansättning ska främja utvecklingen av en högt kvalificerad och effektiv samverkan mellan myndigheter och andra aktörer på området. Förordning (2021:1315). 4 § Rådet ska senast den 1 september vart tredje år lämna en rapport till regeringen om skyddet av Europeiska unionens finansiella intressen i Sverige. Av rapporten ska det framgå vilka åtgärder som har vidtagits dels för att främja en effektiv och korrekt hantering av EU-relaterade medel, dels för att samordna berörda myndigheters insatser mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig hantering av sådana medel. I rapporten ska det också redovisas hur rådets arbete utvecklats och hur rådet avser att bedriva sitt arbete de tre kommande åren. Förordning (2019:20).