Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:481 · Visa register
Förordning (2015:481) om försöksverksamhet med fjärrundervisning
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2015-06-25
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:278
Ikraft: 2015-08-05
Tidsbegränsad: 2021-07-01
Allmänna bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med fjärrundervisning i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 2 § Bestämmelser om fjärrundervisning finns i 5 a kap. skolförordningen (2011:185) och 4 a kap. gymnasieförordningen (2010:2039). 3 § I försöksverksamheten enligt denna förordning får fjärrundervisning erbjudas i alla ämnen, trots det som föreskrivs i 5 a kap. 2 § första stycket skolförordningen (2011:185) och 4 a kap. 2 § första stycket gymnasieförordningen (2010:2039). 4 § Syftet med försöksverksamheten är att få ett underlag som ger goda förutsättningar att utvärdera fjärrundervisning i fler ämnen än de som föreskrivs i 5 a kap. 2 § första stycket skolförordningen (2011:185) och 4 a kap. 2 § första stycket gymnasieförordningen (2010:2039). Förutsättningar för deltagande i försöksverksamheten 5 § En huvudman får ansöka om att delta i försöksverksamheten med en eller flera skolenheter. Ansökan om deltagande får göras vid två olika ansökningstillfällen. Ansökan ges in till Statens skolverk, som beslutar om skolenheters deltagande i försöksverksamheten. Deltagande får beviljas om huvudmannen kan säkerställa kvaliteten i fjärrundervisningen. Deltagande får nekas om tillräckligt många skolenheter har beviljats deltagande för att syftet med försöksverksamheten ska uppnås. Skolverket ska sträva efter att skolenheter i de olika skolformerna deltar i försöksverksamheten utifrån det behov som finns av att kunna bedriva fjärrundervisning. Skolverket ska också sträva efter geografisk spridning av deltagande skolenheter. Fjärrundervisning i alla ämnen 6 § En skolenhet som deltar i försöksverksamheten får anordna fjärrundervisning i alla ämnen under de förutsättningar som anges i 5 a kap. 3 och 4 §§ skolförordningen (2011:185) respektive 4 a kap. 3 och 4 §§ gymnasieförordningen (2010:2039). Fjärrundervisning får dock enbart utgöra en mindre del av den undervisning som eleven får i sin utbildning. Uppföljning och utvärdering 7 § De huvudmän som deltar i försöksverksamheten är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten. Bemyndigande 8 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Överklagande 9 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2015:481 1. Denna förordning träder i kraft den 5 augusti 2015. 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av juni 2018.