Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:17 · Visa register
Förordning (2015:17) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 2015-01-22
Ikraft: 2015-03-01
Innehåll 1 § I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd. Underrättelser 2 § Underrättelseskyldigheten enligt 11 § lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd ska fullgöras av Polismyndigheten eller Tullverket. Underrättelseskyldigheten enligt 18 § samma lag ska, om egendom omhändertagits, fullgöras av den myndighet som förvarar egendomen. Om klampning beslutats, ska underrättelseskyldigheten fullgöras av den myndighet som beslutat om klampningen. 3 § Om Polismyndigheten upphäver åtgärden under tiden som frågan handläggs av domstol, ska myndigheten utan dröjsmål underrätta domstolen om detta. Bemyndigande 4 § Polismyndigheten och Tullverket får inom sina respektive ansvarsområden meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd och denna förordning. Innan sådana föreskrifter meddelas ska myndigheterna höra varandra och Transportstyrelsen.