Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:555 · Visa register
Förordning (2015:555) om statliga kreditgarantier för lån till mjölksektorn
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 2015-09-03
Ikraft: 2015-09-25
Författningen har upphävts genom: SFS 2015:1014
Upphävd: 2016-02-01
Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns bestämmelser om statlig garanti (kreditgaranti) till kreditinstitut för täckning av förlust i vissa fall för lån till mjölkproducerande företag. 2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn. 3 § Med kreditinstitut avses i denna förordning 1. svenska banker, kreditmarknadsföretag och försäkringsföretag, 2. utländska bankföretag, kreditföretag och försäkringsgivare vars hemland hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som är auktoriserade och står under tillsyn i hemlandet, samt 3. andra utländska bankföretag, kreditföretag och försäkringsgivare som driver verksamhet här i landet genom etablering. Villkor för garantin 4 § Riksgäldskontoret får genom enkel borgen lämna kreditgaranti till kreditinstitut för lån till mjölkproducerande företag som från och med den 1 januari 2007 investerat i nybyggnad eller tillbyggnad så att antalet mjölkkoplatser har ökat med minst 20. 5 § Kreditgaranti får endast lämnas i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013. 6 § Kreditgaranti lämnas bara till kreditinstitut som träffat ett avtal med Riksgäldskontoret om statliga kreditgarantier enligt denna förordning. 7 § Kreditgaranti får endast lämnas till kreditinstitut för lån till företag som genom en kalkyl kan visa att företaget inom tre år från ansökan enligt 16 § vid ett genomsnittligt mjölkpris på 3,30 kr/kg mjölk kan göra ett rimligt löneuttag till ägarna. För företag med ekologisk mjölkproduktion ska 90 öre/kg mjölk läggas till mjölkpriset i kalkylen. Kalkylen ska vidare visa att företaget kan betala en årlig ränta på 3 procent på lån och leverantörsskulder. I kalkylen ska det även framgå att företaget kan amortera sina lån med ett belopp motsvarande 80 procent av företagets planenliga avskrivningar. 8 § Vid kreditprövning av låntagaren ska kreditinstitutet bortse från värdet av eventuell statlig kreditgaranti enligt denna förordning som säkerhet för aktuellt lån. 9 § Ett lån som garanteras enligt denna förordning ska vara nominellt bestämt. Kreditgaranti får endast lämnas om kreditinstitutet vid ansökningstillfället utökar sin totala utlåning till det aktuella mjölkföretaget med det nominella beloppet på hela lånet. 10 § Kreditgaranti får lämnas med en giltighetstid om högst fem år. 11 § Kreditinstitutet får inte utan Riksgäldskontorets medgivande 1. överlåta lånet till ett annat kreditinstitut, 2. ändra låntagare för lånet, eller 3. ändra villkoren för ett lån som garanterats enligt denna förordning. Avgift 12 § För kreditgarantin ska kreditinstitutet betala avgifter som bestäms av Riksgäldskontoret. Avgiften för kreditgarantin ska utgå från kreditinstitutets prissättning för aktuellt lån. Kreditinstitutet ska betala avgiften till den del den inte finansieras av statsanslag. För en avgift som inte betalats i tid får dröjsmålsränta tas ut enligt räntelagen (1975:635). Kreditgarantins omfattning och infriande 13 § Riksgäldskontoret får lämna kreditgaranti som ger kreditinstitutet rätt till ersättning med högst 50 procent av förluster för kapitalfordran som hänför sig till det garanterade lånet. Efter det första året ska rätten till förlusttäckning minskas ned till noll med en andel som är lika stor per år under kreditgarantins giltighetstid. Ett avtal om kreditgaranti får inte ge kreditinstitutet rätt till ersättning för förluster som avser ränta och kostnader. Regress 14 § Om garantin infrias ska kreditinstitutet överlåta sin rätt mot låntagaren till staten motsvarande infriat belopp. 15 § Riksgäldskontoret svarar för bevakning och indrivning av statens fordringar enligt 12 och 14 §§. Handläggningsbestämmelser 16 § En skriftlig ansökan om statlig kreditgaranti ges in till Riksgäldskontoret, som prövar ansökan. Till ansökan ska det bifogas en kalkyl som visar att förutsättningarna i 7 § är uppfyllda. Av ansökan, som ska vara undertecknad av kreditinstitutet, ska det vidare framgå att låntagaren godkänner denna. 17 § Ansökan ska även innehålla en redogörelse av låntagaren för allt annat stöd av mindre betydelse som tagits emot under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret. Upphävande av garanti 18 § Riksgäldskontoret får besluta att ett beslut om en beviljad kreditgaranti ska upphävas helt eller delvis om 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att garanti har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. garantin av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller 3. villkoren för garantin inte har följts. Övriga bestämmelser 19 § Riksgäldskontoret ska föra de register som avses i artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013. Riksgäldskontoret ska lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen. Bemyndigande 20 § Riksgäldskontoret får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Överklagande 21 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 18 § får dock inte överklagas.