Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:864 · Visa register
Förordning (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2014-06-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1188
Ikraft: 2014-09-01
1 § Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 2 § Miljökontrollanter ska i enlighet med artikel 28 i förordning (EG) nr 1221/2009, i den ursprungliga lydelsen, vara ackrediterade för uppgiften av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020, och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Förordning (2022:1188). 3 § Naturvårdsverket är behörigt registreringsorgan enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 1221/2009. 4 § Naturvårdsverket får ta ut avgifter för den verksamhet som följer av uppgiften i 3 §, besluta om avgifternas storlek och disponera intäkterna i verksamheten. 5 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:868).