Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:864 · Visa register
Förordning (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2014-06-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1188
Ikraft: 2014-09-01
1 § Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 2 § Miljökontrollanter ska i enlighet med artikel 28 i förordning (EG) nr 1221/2009, i den ursprungliga lydelsen, vara ackrediterade för uppgiften av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020, och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Förordning (2022:1188). 3 § Naturvårdsverket är behörigt registreringsorgan enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 1221/2009. 4 § Naturvårdsverket får ta ut avgifter för den verksamhet som följer av uppgiften i 3 §, besluta om avgifternas storlek och disponera intäkterna i verksamheten. 5 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:868).