Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:787 · Visa register
Tillkännagivande (2014:787) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 2014-06-05
Ikraft: 2014-06-27
Författningen har upphävts genom: SFS 2019:717
Upphävd: 2019-11-22
Regeringen tillkännager enligt 5 § lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter att följande bestämmelser i EU:s förordningar kompletteras av bestämmelser i lagen om foder och animaliska biprodukter. Grundförordningar som i sin helhet kompletteras av lagen om foder och animaliska biprodukter 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser. 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien. 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 av den 13 juli 2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 och om upphävande av rådets direktiv 79/373/EEG, kommissionens direktiv 80/511/EEG, rådets direktiv 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG och 96/25/EG samt kommissionens beslut 2004/217/EG. 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter). Grundförordningar som kompletteras av lagen om foder och animaliska biprodukter i de delar de innehåller bestämmelser som faller inom lagens tillämpningsområde 5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet. 6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder. 7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG. 8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. 9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG. Grundförordningar som kompletteras av lagen om foder och animaliska biprodukter i de delar som anges i det följande 10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, när det gäller – artikel 2, i den del som faller inom tillämpningsområdet för lagen om foder och animaliska biprodukter, – artikel 6, i de delar som gäller åtgärder efter testning som utförs på slakteri och som avser kvarhållande i avvaktan på negativt provsvar av varor som inte är avsedda att användas som livsmedel, – artikel 7, – artikel 8, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om foder och animaliska biprodukter, – artikel 16, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om foder och animaliska biprodukter, och – bilaga XI, i de delar som inte avser livsmedel. 11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen, när det gäller – artikel 3.2, i den del bestämmelsen avser foder, – artikel 7, i den del bestämmelsen avser foder, och – artikel 12, i den del bestämmelsen avser foder. 12. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, när det gäller – del A, punkt 4 a i bilaga I, i den del bestämmelsen avser foder, – del A, punkt 7 i bilaga I, såvitt avser sådana uppgifter som faller inom tillämpningsområdet för lagen om foder och animaliska biprodukter, och – del A, punkt 8 a i bilaga I. 13. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung när det gäller avsnitt IV, kapitel II, punkt 4 a, fjärde stycket i bilaga III, i den del bestämmelsen avser utförande av officiella kontroller vid den tekniska anläggningen. 14. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, när det gäller – artikel 4, i de delar som inte avser livsmedel, – artikel 5.1 e, i delar som inte avser livsmedel, – artikel 5.1 f, i delar som avser sådan provtagning som faller inom tillämpningsområdet för lagen om foder och animaliska biprodukter, – avsnitt I, kapitel I, punkt 1 i bilaga I, i de delar som inte avser livsmedel, och – avsnitt I, kapitel II, E i bilaga I, i de delar som inte avser livsmedel. Övriga förordningar som kompletteras av lagen om foder och animaliska biprodukter i de delar som anges i det följande 15. Kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 av den 5 december 2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött, när det gäller – artikel 4.2, och – artikel 12.2 g iii.