Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:528 · Visa register
Förordning (2014:528) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2014-06-12
Övrigt: Bilagan innehåller endast svensk och engelsk text.
Ikraft: 2014-08-01
1 § Den administrativa överenskommelsen om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien som undertecknades i New Delhi den 26 november 2012 ska gälla som förordning här i landet. Tillämpningsöverenskommelsens innehåll framgår av en bilaga till denna förordning. 2 § Försäkringskassan får meddela föreskrifter om den procentsats som sjukförsäkringsavgiften ska uppgå till enligt 2 § lagen (2013:524) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien. 3 § Försäkringskassan ska fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt artikel 1 i konventionen av den 26 november 2012 om social trygghet mellan Sverige och Indien vid tillämpning av artikel 20.1 (tvistlösning) när det gäller tillämpning av bestämmelserna i avdelning II i konventionen eller frågor om sjukersättning och aktivitetsersättning. 4 § Pensionsmyndigheten ska fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt artikel 1 i konventionen av den 26 november 2012 om social trygghet mellan Sverige och Indien vid tillämpning av artikel 20.1 (tvistlösning) när frågan gäller ålderspensioner eller efterlevandepensioner. Bilaga TILLÄMPNINGSÖVERENSKOMMELSE TILL KONVENTIONEN OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN INDIEN I enlighet med punkt 1 i artikel 15 i konventionen om social trygghet mellan Konungariket Sverige och Republiken Indien har de behöriga myndigheterna kommit överens om följande: Artikel 1 Definitioner 1. I denna överenskommelse gäller följande definitioner: a) ”konvention”: konventionen om social trygghet mellan Konungariket Sverige och Republiken Indien som undertecknades den 26 november 2012 i New Delhi; b) ”överenskommelse”: tillämpningsöverenskommelsen till konventionen om social trygghet mellan Konungariket Sverige och Republiken Indien. 2. De ord och uttryck som används i denna överenskommelse ska ha samma innebörd som i artikel 1 i konventionen. Artikel 2 Behöriga institutioner 1. De behöriga institutioner som avses i konventionen är a) med avseende på Indien: The Employees’ Provident Fund Organization [Arbetstagarnas pensionsfond], b) med avseende på Sverige: i. vid tillämpning av bestämmelserna i del II i konventionen: Försäkringskassan, ii. för ålderspensioner och efterlevandepensioner: Pensionsmyndigheten, och iii. för sjukersättning och aktivitetsersättning: Försäkringskassan. 2. De behöriga institutionerna ska samarbeta och utbyta information i frågor som rör tillämpningen av konventionen. Artikel 3 Förbindelseorgan 1. De förbindelseorgan som åsyftas i punkt 2 i artikel 15 i konventionen är a) med avseende på Indien: The Employees’ Provident Fund Organization [Arbetstagarnas pensionsfond], b) med avseende på Sverige: Försäkringskassan. 2. Förbindelseorganen ska underlätta kommunikationen mellan de behöriga institutionerna i de avtalsslutande staterna vid tillämpningen av konventionen. Artikel 4 Bestämmelser om tillämplig lagstiftning 1. I de fall som anges i artiklarna 7–11 i konventionen ska den behöriga institution vars lagstiftning är fortsatt tillämplig, på arbetsgivarens eller arbetstagarens begäran utfärda ett intyg som visar att arbetstagaren fortfarande omfattas av dess lagstiftning och fram till vilket datum detta gäller. 2. Det intyg som avses i punkt 1 ska utfärdas av a) med avseende på Indien: The Employees’ Provident Fund Organization [Arbetstagarnas pensionsfond], och b) med avseende på Sverige: Försäkringskassan. 3. Det intyg som avses i punkt 1 ska i original lämnas till arbetstagaren, som ska ha intyget tillängligt under hela utsändningsperioden för att styrka sin försäkringstillhörighet. 4. En kopia av det intyg som avses i punkt 1 ska normalt skickas elektroniskt till den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten för kännedom. Artikel 5 Bestämmelser om förmåner 1. När institutionen i endera av de avtalsslutande staterna tar emot en ansökan om en förmån för en person som har fullgjort försäkringsperioder enligt den ena eller båda staternas lagstiftning, ska den institution som tar emot ansökan utan dröjsmål vidarebefordra den på den föreskrivna blanketten till den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten samt ange vilken dag ansökan togs emot. 2. Institutionen ska, tillsammans med ansökan, överlämna följande till den andra avtalsslutande staten: a) uppgifter om civilstånd, b) intyg om försäkringsperioder, och c) all övrig tillgänglig dokumentation som kan behövas för att institutionen i den andra avtalsslutande staten ska kunna fastställa sökandens rätt till förmånen och en kopia av sitt eget beslut om förmånen, om ett sådant beslut har fattats. 3. Efter att ha tagit emot intyget om försäkringsperioder ska den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten lägga till alla uppgifter om försäkringsperioder som fullgjorts enligt den lagstiftning som denna avtalsslutande stat tillämpar och utan dröjsmål återsända det till den behöriga institutionen i den första avtalsslutande staten. Artikel 6 Läkarundersökningar 1. Den behöriga institutionen i endera av de avtalsslutande staterna ska på begäran lämna över all medicinsk information och dokumentation om den sökandes arbetsoförmåga till den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten. 2. Om institutionen i en av de avtalsslutande staterna kräver att en sökande som är bosatt i den andra avtalsslutande staten ska genomgå en läkarundersökning, ska institutionen i den stat där personen är bosatt ombesörja att denna undersökning genomförs i enlighet med den senare statens bestämmelser. Artikel 7 Utbyte av statistik Förbindelseorganen ska utbyta statistik om antalet intyg som utfärdats enligt artikel 4 i denna överenskommelse och om varaktigheten för dessa intyg. De ska också utbyta statistik om antalet utbetalningar och det sammanlagda belopp som betalats ut till förmånstagare inom den andra avtalsslutande statens territorium. Denna statistik ska tillhandahållas årligen på sätt som de behöriga institutionerna kommer överens om. Artikel 8 Blanketter De behöriga institutionerna ska komma överens om de gemensamma förfaranden och blanketter som behövs för att tilllämpa konventionen och överenskommelsen. Artikel 9 Ändring av överenskommelsen 1. Var och en av de avtalsslutande staterna får begära ändring av denna överenskommelse. En sådan ändring får genomföras efter samråd och överenskommelse. 2. De behöriga myndigheterna får meddela varandra skriftligen om ändringar av de behöriga institutionernas och förbindelseorganens namn utan att överenskommelsen måste ändras. Artikel 10 Ikraftträdande Denna överenskommelse träder i kraft samma dag som konventionen och ska gälla under samma period. Upprättad den 26 november 2012 i New Delhi i två exemplar på språken svenska, hindi och engelska, vilka alla är lika giltiga. Vid skiljaktiga tolkningar av denna överenskommelse ska den engelska texten gälla. ADMINISTRATIVE ARRANGEMENT CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE REPUBLIC OF INDIA In conformity with paragraph 1 of Article 15 of the Agreement on social security between the Kingdom of Sweden and the Republic of India, the competent authorities have reached the following arrangement: Article 1 Definitions 1. For the purpose of this Arrangement: a) the term “Agreement” means the Agreement on social security between the Kingdom of Sweden and the Republic of India signed on the 26 November 2012 in New Delhi; b) the term “Arrangement” means the Administrative Arrangement concerning the implementation of the Agreement on Social Security between the Kingdom of Sweden and the Republic of India. 2. The terms used in this Arrangement shall have the same meaning that is assigned to them in Article 1 of the Agreement. Article 2 Competent Institutions 1. The competent institutions referred to in the Agreement shall be: a) as regards India: The Employees’ Provident Fund Organization b) as regards Sweden: i. in application of the provisions in part II of the Agreement: The Swedish Social Insurance Agency; ii. for old-age pensions and survivors’ pensions: The Swedish Pensions Agency; and iii. for sickness compensation and activity compensation: The Swedish Social Insurance Agency. 2. The competent institutions shall in matters related to the application of the Arrangement co-operate and exchange information. Article 3 Liaison Bodies 1. The liaison bodies referred to in paragraph 2 of Article 15 of the Agreement shall be a) as regards India: the Employees’ Provident Fund Organization; and b) as regards Sweden: the Swedish Social Insurance Agency. 2. The liaison bodies shall facilitate the communication between the competent institutions of the Contracting States in the implementation of the Agreement. Article 4 Provisions concerning Applicable Legislation 1. In the cases specified in Articles 7 to 11 of the Agreement, the competent institution whose legislation remains applicable shall, at the request of the employer or the employee, issue a certificate stating that the employee remains subject to its legislation and indicating until which date. 2. The certificate described in paragraph 1 of this Article shall be issued by: a) as regards India: The Employees’ Provident Fund Organization; and b) as regards Sweden: The Swedish Social Insurance Agency. 3. The original certificate described in paragraph 1 will be given to the employee who has to keep it during the entire period of posting in order to prove the status of coverage. 4. A copy of this certifycate is in normal cases sent electronically to the competent institution in the other Contracting State for their record. Article 5 Provisions on Benefits 1. Where the institution of one Contracting State receives an application for a benefit regarding a person who has completed insurance periods under the legislation of the other or both Contracting States, the institution receiving the application shall without delay send the application, using the form prescribed, to the competent institution in the other Contracting State, and indicating the date on which the application was received. 2. Along with the application the institution will also submit to the institution of the other Contracting State: a) data concerning civil status; b) certificate concerning insurance periods; and c) any other available documentation that may be necessary for the institution of the other Contracting State to establish the claimant’s eligibility for the benefit and a copy of its own decision, if any, on the benefit. 3. After having received the form concerning insurance periods, the competent institution of the other Contracting State shall add all information regarding the completed insurance periods pursuant to the legislation it applies and shall return it to the competent institution of the first Contracting State without delay. Article 6 Medical Examinations 1. The competent institution of one of the Contracting States shall, when requested, submit to the competent institution in the other Contracting State any medical information and documentation concerning the incapacity of the claimant. 2. If the institution of a Contracting State requires that a claimant who is a resident of the other contracting State shall undergo a medical examination, the institution where the person resides shall make arrangements for carrying out this examination according to its rules. Article 7 Exchange of Statistics The liaison bodies shall exchange statistics on the number of certificates issued under Article 4 of this Arrangement and the duration of these certificates. They shall also exchange statistics on the number of payments, and the total amount, made to beneficiaries in the territory of the other Contracting State. These statistics shall be furnished annually in a form to be agreed upon by the competent institutions. Article 8 Forms The competent institutions shall agree upon the joint procedures and forms necessary for the implementation of the Agreement and the Arrangement. Article 9 Revision of and Amendment to the Arrangement 1. Each Contracting State may request a revision of or an amendment to this Arrangement. Such revision or amendment may be made after mutual consultation and agreement. 2. The competent authorities may notify each other, in writing, of changes in the names of the competent institutions or liaison bodies without the need to modify the Arrangement. Article 10 Entry into Force This Arrangement shall enter into force on the same date as the Agreement and shall be applicable for the same period. Done at New Dalhi on 26 November 2012, in two originals each in the Swedish, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail. För Konungariket Sveriges behöriga myndighet För Republiken Indiens behöriga myndighet For the competent authority of the Kingdom of Sweden Ulf Kristersson For the competent authority of the Republic of India Vayalar Ravi