Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1101 · Visa register
Förordning (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 2014-09-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:271
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2022:1826
Upphävd: 2023-01-01
Grundläggande bestämmelser 1 § Denna förordning kompletterar 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009, 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008, 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2220 av den 23 december 2020 om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under åren 2021 och 2022 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller resurser och tillämpning under åren 2021 och 2022 och förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och fördelningen av sådant stöd under åren 2021 och 2022, 4. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X till den förordningen, 5. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 641/2014 av den 16 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken, 6. övriga EU-förordningar som meddelats med stöd av förordning (EU) nr 1306/2013 och som avser direktstöd för jordbrukare, och 7. rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen. Förordning (2021:332). 2 § Statens jordbruksverk får meddela närmare föreskrifter om komplettering av de EU-förordningar som anges i 1 § och denna förordning. Uttryck i förordningen 3 § Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i förordning (EU) nr 1307/2013. 4 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om definitioner enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 1307/2013 och enligt artiklarna 4 och 5 i förordning (EU) 639/2014. Förordning (2017:1054). Stödformer 5 § Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, lämnas i form av 1. följande stöd enligt avdelning III i förordning (EU) nr 1307/2013: a) grundstöd, b) stöd för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön, och c) stöd till unga jordbrukare, 2. kopplat stöd enligt avdelning IV i förordning (EU) nr 1307/2013. Förordning (2017:1054). Ansvariga myndigheter 6 § Jordbruksverket är centralt ansvarig myndighet för tillämpningen av de EU-förordningar som anges i 1 § och av denna förordning. 7 § Jordbruksverket ska vara utbetalande organ för stöd ur Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ). Jordbruksverket ska fullgöra de uppgifter avseende EGFJ som framgår av förordning (EU) nr 1306/2013 om inte något annat särskilt anges i denna förordning eller i förordningen (2007:1042) med instruktion för Statens jordbruksverk. Jordbruksverket ska ge länsstyrelserna stöd att uppfylla sina åtaganden i enlighet med gällande bestämmelser så att förvaltningen av fondmedel är effektiv. Om en länsstyrelse inte uppfyller kraven enligt 8 § andra stycket, eller i övrigt inte fullgör sina uppgifter enligt denna förordning och därmed riskerar fondens medel, ska Jordbruksverket anmäla bristerna till regeringen. Förordning (2015:612). 7 a § Jordbruksverket och länsstyrelserna ska säkerställa att det krav uppfylls som anges i bilaga I 1. C.1 i) i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron. Förordning (2015:612). 8 § Länsstyrelserna fullgör de uppgifter som framgår av 11, 12, 32, 33 och 36 §§. Uppgifter som rör företag med verksamhet i Blekinge län fullgörs av Länsstyrelsen i Skåne län. Länsstyrelserna ska uppfylla sina åtaganden i enlighet med gällande bestämmelser så att förvaltningen av fondmedel är effektiv. Förordning (2015:612). 9 § En länsstyrelse får, utöver vad som framgår av 25 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, efter överenskommelse med en annan länsstyrelse ställa en eller flera av sina anställda till den andra länsstyrelsens förfogande för att 1. delta i handläggningen av sådana frågor som avses i 11 § första stycket och 36 §, och 2. utöva sådan kontroll som avses i 33 § andra stycket och 34 §. Länsstyrelserna får även komma överens om att ärenden ska avgöras om det finns risk för att avgörandet av ärendena annars fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet under det innevarande kalenderåret. Berörda länsstyrelser ska underrätta Jordbruksverket om överenskommelsen. Förordning (2017:878). 10 § Regeringen får besluta att ärenden som ska handläggas av en länsstyrelse i stället ska handläggas av en annan länsstyrelse, om det finns risk för att handläggningen annars fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet under det innevarande kalenderåret. It-system för ärenden om stöd 10 a § Hos Jordbruksverket ska det finnas it-system för elektronisk behandling av uppgifter i ärenden om stöd enligt denna förordning. Jordbruksverket och länsstyrelserna ska lämna de uppgifter till it-systemen som behövs för att pröva ett ärende om stöd. Förordning (2015:612). 10 b § Uppgifter som länsstyrelserna lämnat till it-systemen ska på begäran lämnas ut till Jordbruksverket. Vidare ska Jordbruksverket på begäran lämna ut uppgifter i ärenden om stöd till Ekonomistyrningsverket. Förordning (2015:612). 10 c § Jordbruksverket får ha direktåtkomst till uppgifter som länsstyrelserna har lämnat till it-systemen. Förordning (2015:612). 10 d § Ekonomistyrningsverket får ha direktåtkomst till de uppgifter i ärenden om stöd som finns i Jordbruksverkets it-system och som myndigheten behöver för att kunna fullgöra sitt arbete som attesterande organ för EGFJ. Förordning (2015:612). Samlad information till enskilda 10 e § Jordbruksverket och länsstyrelserna ska tillhandahålla samlad information om enskilda ärenden som handläggs av dessa myndigheter enligt denna förordning. Uppgifter i it-systemen som registrerats av Jordbruksverket och länsstyrelserna ska på begäran lämnas ut till en länsstyrelse. För att kunna tillhandahålla information enligt första stycket får Jordbruksverket och länsstyrelserna ha direktåtkomst till uppgifterna i it-systemen. Förordning (2015:612). 10 f § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om en organisatorisk funktion som är gemensam för Jordbruksverket och länsstyrelserna och som ska genomföra verksamhet enligt 10 e § första stycket. Förordning (2015:612). Förfarandet i stödärenden 11 § Länsstyrelsen prövar frågor om stöd om inte något annat följer av andra stycket. Jordbruksverket prövar frågor om stödrätter, stödbelopp och tilldelning ur den nationella reserven enligt 31 §. 12 § Ansökan om stöd eller utbetalning av stöd ska ges in till länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs, om inte något annat följer av andra eller tredje stycket. Om jordbruksföretaget ligger inom flera län, ska ansökan ges in till länsstyrelsen i det län där huvuddelen av verksamheten bedrivs. Ansökan om stöd till företag vars verksamhet till huvuddelen bedrivs i Blekinge län får ges in till Länsstyrelsen i Skåne län. Ansökan om tilldelning ur den nationella reserven enligt 31 § ska ges in till Jordbruksverket. 13 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om ansökningar enligt 12 § i fråga om inom vilken tid ansökan ska ges in och om innehållet i ansökan. Jordbruksverket får meddela föreskrifter 1. om att ansökningsförfarandet för sådana ansökningar ska vara elektroniskt, och 2. om utformningen av det elektroniska ansökningsförfarandet som avses i 1. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och om det underlag som krävs för utbetalning av stöd. Förordning (2016:1179). 14 § Före utbetalning av stöd ska Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med EU:s regelverk, denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning. Om Jordbruksverket anser att en utbetalning skulle strida mot EU:s regelverk, denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning, ska verket besluta att inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till länsstyrelsen. Jordbruksverkets beslut innebär att länsstyrelsens beslut upphör att gälla. Beslut om att bevilja stödbelopp eller underrättelser om sådana beslut ska innehålla en upplysning om innehållet i första och andra styckena. Stödsystemets omfattning 15 § En ansökan om stöd enligt denna förordning ska omfatta minst fyra hektar jordbruksareal för att direktstöd ska betalas ut. Om kravet enligt första stycket inte är uppfyllt, ska direktstöd ändå betalas ut om ansökan omfattar kopplat stöd enligt 29 § och det totala direktstödsbeloppet är minst 100 euro per kalenderår. Förordning (2015:612). 16 § Stödbelopp som överstiger 150 000 euro per kalenderår ska reduceras med 5 procent. Löneavdrag enligt artikel 11.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska inte göras. Förordning (2017:1054). 17 § Artikel 9.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska inte tillämpas. Förordning (2018:584). Jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön 18 § Stödet för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön enligt artikel 43.9 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska beräknas enligt artikelns tredje stycke. Förordning (2017:1054). 18 a § Har upphävts genom förordning (2022:271). Permanenta gräsmarker 19 § Den andel permanent gräsmark som ska skyddas enligt artikel 45 i förordning (EU) 1307/2013 ska fastställas på nationell nivå. Jordbruksverket ska fastställa andelen enligt artikel 45 i förordning (EU) nr 1307/2013 och artikel 43 i förordning (EU) nr 639/2014. Förordning (2017:1054). 20 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldigheter för jordbrukare att ställa om åkermark till permanent gräsmark enligt artikel 45.3 i förordning (EU) nr 1307/2013 och artiklarna 44.2 och 44.3 i förordning (EU) nr 639/2014. Förordning (2017:1054). 21 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om förhandsgodkännande av omställning av permanent betesmark och om återställande av permanent betesmark enligt artikel 37.1 andra stycket och artikel 37.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor. Förordning (2017:1054). 22 § Betesmarker som är berättigade till grundstöd enligt förordning (EU) nr 1307/2013 och som är belägna inom områden som utpekats enligt rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar utgör känsliga permanenta gräsmarker enligt artikel 45.1 första stycket i förordning (EU) 1307/2013. Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om känsliga permanenta gräsmarker enligt artikel 42 i förordning (EU) nr 639/2013. Förordning (2017:1054). Ekologiska fokusarealer 23 § Som arealer med ekologiskt fokus enligt artikel 46.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 räknas 1. arealer som ligger i träda, 2. buffertområden och fältkanter, 3. jordbruksmark med odling av salix, 4. arealer med fånggrödor eller växttäcke, 5. arealer med kvävefixerande grödor, och 6. arealer i träda med dragväxter (bestående av pollen- och nektarrika arter). Följande viktningsfaktorer och omräkningsfaktorer ska tillämpas enligt artikel 46.3 i förordning (EU) nr 1307/2013. Viktningsfaktor 1 för arealer som ligger i träda och arealer med kvävefixerande grödor, omräkningsfaktor 6 och viktningsfaktor 1,5 för buffertområden och fältkanter samt viktningsfaktor 1,5 för arealer i träda med dragväxter. Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om arealer med ekologiskt fokus enligt artikel 46 i förordning (EU) nr 1307/2013 och artikel 45 i förordning (EU) nr 639/2014. Förordning (2018:584). 23 a § Kravet på avsättning av areal med ekologiskt fokus i artikel 46.1 i förordning (EU) nr 1307/2013 gäller inte för jordbruksföretag i områden enligt bilaga 1. Kravet gäller inte heller för jordbruksföretag i områden enligt bilaga 2 som inte ligger inom ett område som utgör fjällnära skog enligt förordningen om gränserna för fjällnära skog i Skogsstyrelsens författningssamling nr 1991:3 (SKSFS 1991:3). Förordning (2015:612). 23 b § Har upphävts genom förordning (2022:271). Stödrätternas värde 24 § Vid beräkningen av stödrätternas enhetsvärde ska artikel 25.4 i förordning (EU) nr 1307/2013 tillämpas. Samtliga stödrätter ska från och med ansökningsåret 2020 ha samma enhetsvärde. Stödrätternas enhetsvärde ska från och med ansökningsåret 2015 ökas respektive minskas linjärt så att stödrätterna får det enhetsvärde som anges i första stycket. Förordning (2017:1054). 25 § Jordbruksverket får besluta om en sådan ökning av belopp inom ordningen för grundstöd som anges i artikel 22.2 i förordning (EU) nr 1307/2013. Förordning (2017:1054). 26 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om sammanslagning av uppdelade stödrätter enligt artikel 23.3 i förordning (EU) nr 639/2014. Förordning (2017:1054). Unga jordbrukare 27 § Stöd till unga jordbrukare enligt artikel 50 i förordning (EU) nr 1307/2013 betalas ut för högst 90 av de stödberättigade hektar som jordbrukaren deklarerat. Vid beräkningen av stödbeloppen enligt första stycket ska artikel 50.8 i förordningen tillämpas. Jordbruksverket ska i enlighet med artikeln varje år fastställa den procentsats som ska gälla. Undantaget enligt artikel 50.5 andra stycket i förordning (EU) nr 1307/2013 ska tillämpas. Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om faktisk och varaktig kontroll över juridiska personer som kompletterar artikel 49.1 i förordning (EU) nr 639/2014. Förordning (2018:584). 28 § Jordbruksverket får besluta om finansiering av stöd till unga jordbrukare enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1307/2013. Förordning (2017:1054). Kopplat stöd 29 § Kopplat stöd enligt avdelning IV i förordning (EU) nr 1307/2013 ska betalas ut i form av stöd till mjölk- och nötdjursproduktion. Stödet ska uppgå till 13 procent av det årliga tak som anges i bilaga II till förordningen och ska betalas ut för nötdjur som är äldre än ett år. Stödet ska grundas på förhållandet mellan det belopp som fastställts för finansiering och det antal djur som berättigar till stöd under det berörda året. För att stödet ska betalas ut krävs det att djuren är korrekt märkta, journalförda i jordbrukarens stalljournal och korrekt rapporterade till det register som anges i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den tid som kravet i tredje stycket ska ha varit uppfyllt för att stödet ska betalas ut. Förordning (2015:612). 30 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om kopplat stöd. Nationell reserv 31 § En jordbrukare kan få tilldelning ur den nationella reserven enligt artikel 30.7 i förordning (EU) nr 1307/2013 om det finns utrymme för sådan tilldelning. Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för tilldelning ur den nationella reserven enligt artikel 30 i förordning (EU) nr 1307/2013. Förordning (2017:1054). Underrättelse till Polismyndigheten 32 § Länsstyrelsen ska underrätta Polismyndigheten om ansökningar som avser stöd för odling av hampa. Kontroll 33 § Jordbruksverket samordnar kontrollen över att denna förordning följs, liksom 1. förordning (EU) nr 1307/2013, 2. förordning (EU) nr 639/2014, 3. artikel 93 i förordning (EU) nr 1306/2013, och 4. artikel 37 i förordning (EU) nr 640/2014. Den närmare kontrollen inom länet utövas av länsstyrelsen. Förordning (2017:1054). 34 § Om stöd sökts för odling av hampa, ska länsstyrelsen vid kontroll enligt 33 § andra stycket ta nödvändiga prover av odlingen och låta analysera dessa. 35 § Det integrerade administrations- och kontrollsystemet som avses i artikel 67 i förordning (EU) 1306/2013 ska inrättas av Jordbruksverket. Förordning (2017:1054). Återbetalning 36 § Den myndighet som fattar beslut om stöd ska besluta att kräva tillbaka belopp som stödmottagaren inte är berättigad till. 37 § Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på grund av sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 finns i artikel 3 i den förordningen. I stället för de frister som anges i artikel 3.1 första och fjärde styckena gäller att ett beslut om återkrav på grund av oegentligheter ska fattas inom tio år från det att beloppet betalades ut. Förordning (2017:1054). 38 § I fråga om preskription av andra fordringar på återbetalning än sådana som avses i 37 § gäller preskriptionslagen (1981:130). Ränta 39 § Om stödmottagaren inte är berättigad till ett stödbelopp och detta ska betalas tillbaka, ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635). Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur betalning ska ske. Hörande av andra myndigheter 40 § Innan Jordbruksverket fattar beslut om föreskrifter enligt denna förordning, ska andra berörda centrala och regionala myndigheter ges tillfälle att yttra sig. Övriga föreskrifter 41 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt artikel 94 i förordning (EU) nr 1306/2013. Förordning (2017:1054). 42 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsning av sanktioner enligt artikel 97.3 och om system för tidig varning av överträdelser enligt artikel 99.2 i förordning (EU) nr 1306/2013. Förordning (2017:1054). 42 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsning av återkrav av felaktigt tilldelade stödrätter enligt artikel 23.5 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tilllämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor. Förordning (2014:1588). Överklagande och verkställighet 43 § Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas till Jordbruksverket. I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:869). 44 § Beslut om avdrag enligt avdelning VI i rådets förordning (EU) nr 1306/2013 och beslut om stödrätter gäller omedelbart, även om de överklagas. Förordning (2018:1619). Övergångsbestämmelser 2014:1101 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016 i fråga om 25 och 28 §§ och i övrigt den 1 januari 2015. 2. Genom förordningen upphävs förordning (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m. 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som avser tid före den 1 januari 2015. 2018:584 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018. 2. Förordningen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2018. 2022:270 1. Denna förordning träder i kraft den 17 maj 2022. 2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2022. Bilaga 1 Förteckning över områden som avses i artikel 46.7 i förordning (EU) nr 1307/2013 Län Kommun Församling Norrbotten Överkalix Överkalix Kalix2 Nederkalix Töre Övertorneå Övertorneå Svanstein Hietaniemi Älvsbyn Älvsby Luleå Örnäset Nederluleå Råneå Piteå Piteå stadsförsamling Hortlax Piteå landsförsamling Norrfjärden Boden Överluleå Gunnarsbyn Edefors Haparanda Nedertorneå-Haparanda Karl Gustav Västerbotten Nordmaling Nordmaling Bjurholm Bjurholm Vindeln Vindeln Åmsele Robertsfors Bygdeå Nysätra Norsjö Norsjö Malå Malå Vännäs Vännäs Åsele Åsele Fredrika Umeå Umeå stadsförsamling Umeå landsförsamling Tavelsjö Teg Ålidhem Holmsund Hörnefors Sävar Holmön Umeå Maria Lycksele Lycksele Björksele Örträsk Skellefteå Skellefteå Sankt Olov Skellefteå Sankt Örjan Bureå Skellefteå landsförsamling Boliden Kågedalen Byske Fällfors Jörn Lövånger Burträsk Kalvträsk Jämtland Ragunda Ragunda Fors Borgvattnet Stugun Bräcke Bräcke Nyhem Hällesjö Håsjö Sundsjö Revsund Bodsjö Östersund Östersund Frösö Sunne Näs Lockne Marieby Brunflo Kyrkås Lit Häggenås Norderö Västernorrland Ånge Borgsjö Haverö Torp Timrå Timrå Ljustorp Hässjö Tynderö Härnösand Härnösands domkyrkoförsamling Högsjö Häggdånger Stigsjö Viksjö Säbrå Hemsö Sundsvall Sundsvalls Gustav Adolf Skönsmon Skön Alnö Sättna Selånger Stöde Tuna Attmar Njurunda Indal Holm Liden Kramfors Gudmundrå Nora Skog Nordingrå Vibyggerå Ullånger Bjärtrå Styrnäs Dal Torsåker Ytterlännäs Sollefteå Sollefteå Multrå Graninge Långsele Ed Resele Helgum Ådals-Liden Junsele Boteå Överlännäs Sånga Edsele Ramsele Örnsköldsvik Örnsköldsvik Arnäs Anundsjö Skorped Sidensjö Nätra Själevad Mo Grundsunda Gideå Björna Trehörningsjö Gävleborg Ockelbo Ockelbo Hofors Hofors Torsåker Ovanåker Ovanåker Voxna Alfta Nordanstig Ilsbo Harmånger Jättendal Gnarp Bergsjö Hassela Ljusdal Ljusdal Hamra Los Färila Kårböle Ramsjö Järvsö Gävle Gävle Heliga Trefaldighets Gävle Staffan Hedesunda Hille Valbo Gävle Tomas Gävle Maria Bomhus Hamrånge Sandviken Sandviken Ovansjö Järbo Årsunda Österfärnebo Söderhamn Söderhamn Sandarne Skog Ljusne Söderala Bergvik Mo Trönö Norrala Bollnäs Bollnäs Rengsjö Segersta Hanebo Undersvik Arbrå Hudiksvall Hudiksvall Idenor Hälsingtuna Rogsta Njutånger Enånger Delsbo Bjuråker Norrbo Forsa Hög Dalarna Vansbro Järna Nås Äppelbo Gagnef Mockfjärd Gagnef Floda Leksand Leksand Djura Ål Siljansnäs Rättvik Rättvik Boda Ore Orsa Orsa Smedjebacken Norrbärke Söderbärke Mora Mora Våmhus Sollerön Venjan Falun Falu Kristine Grycksbo Stora Kopparberg Aspeboda Vika Hosjö Sundborn Svärdsjö Enviken Bjursås Borlänge Stora Tuna Torsång Säter Säter Stora Skedvi Gustafs Silvberg Hedemora Hedemora Garpenberg Husby Avesta Avesta By Folkärna Grytnäs Ludvika Ludvika Grängesberg Grangärde Säfsnäs Västmanland Skinnskatteberg Hed Skinnskatteberg Gunnilbo Surahammar Sura Ramnäs Norberg Norberg Karbenning Fagersta Västanfors Västervåla Örebro Laxå Ramundeboda Finnerödja Tived Skagershult Hallsberg Svennevad Degerfors Degerfors Nysund Hällefors Hällefors Grythyttan Hjulsjö Ljusnarsberg Ljusnarsberg Askersund Lerbäck Snavlunda Karlskoga Karlskoga Nora Järnboås Nora bergsförsamling Viker Lindesberg Lindesberg Guldsmedshyttan Näsby Ramsberg Värmland Eda Eda Järnskog Skillingmark Köla Torsby Fryksände Lekvattnet Vitsand Nyskoga Östmark Norra Finnskoga Södra Finnskoga Dalby Norra ny Storfors Storfors Bjurtjärn Lungsund Hammarö Hammarö Munkfors Ransäter Munkfors Forshaga Forshaga Nedre Ullerud Övre Ullerud Grums Grums Borgvik Värmskog Årjäng Silbodal Sillerud Karlanda Holmedal Blomskog Trankil Västra Fågelvik Töcksmark Östervallskog Sunne Sunne Västra Ämtervik Östra Ämtervik Gräsmark Lysvik Kristinehamn Rudskoga Visnums-Kil Visnum Ölme Filipstad Filipstad Brattfors Nordmark Kroppa Gåsborn Rämmen Hagfors Hagfors Ekshärad Gustav Adolf Norra Råda Sunnemo Arvika Arvika Östra Arvika Västra Stavnäs Högerud Glava Bogen Gunnarskog Ny Älgå Mangskog Brunskog Säffle Säffle Tveta Bro Botilsäter Millesvik Gillberga Kila Svanskog Långserud Kil Stora Kil na del Stora Kil sa del Frykerud Boda Västra Götaland Härryda Härryda Landvetter Råda Björketorp Dals-Ed Håbol Nössemark Dals-Ed Töftedal Gesäter Rölanda Ale Nödinge Hålanda Skepplanda Kilanda Starrkärr Lerum Skallsjö Stora Lundby Östad Bollebygd Töllsjö Bollebygd Karlsborg Karlsborg Brevik Mölltorp Undenäs Gullspång Amnehärad Hova Södra Råda Tranemo Tranemo Ambjörnarp Sjötofta Mossebo Södra Åsarp Länghem Månstad Nittorp Ljungsarp Ölsremma Dalstorp Hulared Bengtsfors Ärtemark Laxarby Vårvik Torrskog Steneby Tisselskog Ödskölt Bäcke Lilla Edet Fuxerna Åsbräcka Tunge Sankt Peder Ale-Skövde Västerlanda Hjärtum Mark Kinna Örby-Skene Sätila Hyssna Skephult Fritsla Hajom Fotskäl Tostared Öxnevalla Istorp Älekulla Torestorp Öxabäck Svenljunga Svenljunga-Ullasjö Holsljunga Mjöbäck Mårdaklev Kalv Östra Frölunda Håcksvik Örsås Revesjö Redslared Sexdrega Roasjö Hillared Alingsås Alingsås Långared Hemsjö Ödenäs Borås Borås Caroli Borås Gustav Adolf Brämhult Rångedala Äspered Toarp Dannike Ljushult Tärby Fristad-Gingri Borgstena Tämta Vänga Bredared Sandhult Seglora Kinnarumma Ulricehamn Ulricehamn Kärråkra Möne Hällstad Murum Fänneslunda Härna Södra Ving Varnum Södra Säm Finnekumla Tvärred Marbäck Gällstad Grönahög Strängsered Gullered Hössna Liared Kölingared Knätte Böne Kölaby Humla Blidsberg Dalum Timmele Åmål Åmål Mo Tösse med Tydje Ånimskog Fröskog Edsleskog Munkedal Foss Foss öar Håby Håby öar Valbo-Ryr Bärfendal Svarteborg na del Svarteborg sa del Hede Sanne Krokstad Färgelanda Färgelanda Ödeborg Torp Järbo Råggärd Lerdal Rännelanda Högsäter Halland Hylte Torup Kinnared Långaryd Drängsered Färgaryd Femsjö Södra Unnaryd Jälluntofta Skåne Östra Göinge Glimåkra Örkelljunga Örkelljunga Rya Skånes-Fagerhult Osby Osby Örkened Loshult Visseltofta Perstorp Perstorp Hässleholm Farstorp Verum Vittsjö Norra Åkarp Norra Mellby Häglinge Matteröd Hörja Röke Västra Torup Blekinge Olofström Kyrkhult Karlskrona Karlskrona stadsförsamling Aspö Flymen Sturkö Sillhövda Hasslö Bollö Ronneby Backaryd Öljehult Eringsboda Karlshamn Ringamåla Kalmar Högsby Fågelfors Fagerhult Torsås Gullabo Hultsfred Hultsfred Lönneberga Järeda Virserum Vena Emmaboda Emmaboda Vissefjärda Algutsboda Långasjö Nybro Nybro Kråksmåla Bäckebo Kristvalla Madesjö Örsjö Sankt Sigfrid Oskar Hälleberga Oskarshamn Oskarshamn Misterhult Kristdala Döderhult Västervik Törnsfall Gladhammar Västrum Ukna Dalhem Överum Västra Ed Loftahammar Lofta Gamleby Odensvi Hallingeberg Hjorted Blackstad Vimmerby Vimmerby Rumskulla Pelarne Frödinge Locknevi Djursdala Södra Vi Tuna Kronoberg Uppvidinge Åseda Herråkra Lenhovda Nottebäck Älghult Lessebo Lessebo Hovmantorp Ekeberga Ljuder Tingsryd Tingsås Almundsryd Älmeboda Linneryd Södra Sandsjö Väckelsång Urshult Alvesta Alvesta Lekaryd Härlöv Hjortsberga med Kvenne Moheda Slätthög Mistelås Blädinge Vislanda Skatelöv Västra Torsås Älmhult Älmhult Härlunda Virestad Stenbrohult Göteryd Pjätteryd Hallaryd Markaryd Markaryd Hinneryd Traryd Växjö Växjö Domkyrkoförsamling Furuby Sjösås Hornaryd Drev Dädesjö Hemmesjö med Tegnaby Östra Torsås Nöbbele Uråsa Jät Kalvsvik Tävelsås Dänningelanda Vederslöv Öja Bergunda Öjaby Tjureda Gårdsby Söraby Tolg Asa Aneboda Berg Ormesberga Ör Skogslyckan Växjö Maria Teleborg Ljungby Ljungby Agunnaryd Ryssby Tutaryd Södra Ljunga Hamneda Kånna Berga Dörarp Vittaryd Angelstad Annerstad Nöttja Torpa Vrå Lidhult Odensjö Bolmsö Tannåker Jönköping Aneby Bälaryd Bredestad Askeryd Marbäck Frinnaryd Lommaryd Haurida Vireda Gnosjö Källeryd Åsenhöga Kävsjö Kulltorp del Gnosjö kommun Gnosjö Mullsjö Utvängstorp Sandhem Nykyrka Bjurbäck Habo Habo Gustav Adolf Brandstorp Gislaved Gislaved Våthult Bosebo Anderstorp Stengårdshult Valdshult Öreryd Norra Hestra Villstad Burseryd Gryteryd Södra Hestra Ås Kållerstad Reftele Vaggeryd Byarum Bondstorp Tofteryd Hagshult Åker Svenarum Jönköping Jönköpings Kristina Ljungarum Järstorp Huskvarna Hakarp Norrahammar Ölmstad Svarttorp Järsnäs Lekeryd Rogberga Barnarp Ödestugu Öggestorp Månsarp Bankeryd Bottnaryd Mulseryd Angerdshestra Norra Unnaryd Nässjö Nässjö Norra Sandsjö Bringetofta Norra Solberga Flisby Forserum Barkeryd Malmbäck Almesåkra Värnamo Värnamo Bredaryd Kulltorp del Värnamo kommun Kärda Hånger Forsheda Torskinge Dannäs Tånnö Voxtorp Gällaryd Rydaholm Fryele Nydala Sävsjö Sävsjö Hjärtlanda Vrigstad Hylletofta Skepperstad Hjälmseryd Stockaryd Hultsjö Vetlanda Vetlanda Bäckseda Näsby Fröderyd Bäckaby Ramkvilla Södra Solberga Korsberga Lemnhult Näshult Stenberga Skirö Nye Alseda Ökna Karlstorp Skede Björkö Nävelsjö Lannaskede Myresjö Eksjö Eksjö Hässleby Kråkshult Bellö Ingatorp Hult Edshult Mellby Höreda Tranås Säby Adelöv Linderås Östergötland Ydre Torpa Asby Sund Västra Ryd Svinhult Norra Vi Kinda Tidersrum Kisa Västra Eneby Horn Hycklinge Oppeby Hägerstad Tjärstad Boxholm Rinna Blåvik Malexander Åtvidaberg Åtvid Grebo Värna Björsäter Yxnerum Hannäs Gärdserum Finspång Risinge Hällestad Regna Skedevi Valdemarsvik Valdemarsvik Ringarum Gryt Tryserum Östra Ed Uppsala Älvkarleby Älvkarleby Skutskär Heby Västerlövsta Huddunge Enåker Vittinge Nora Östervåla Harbo Tierp Tolfta Tegelsmora Tierp Västland Österlövsta Hållnäs Östhammar Östhammar Forsmark Valö Börstil Hökhuvud Harg Öregrund Gräsö Alunda Ekeby Skäfthammar Morkarla Film Dannemora Stockholm Norrtälje Norrtälje Björkö-Arholma Väddö Singö Häverö Edebo Ununge Edsbro Fasterna Rimbo Rö Skederid Husby-Sjuhundra Gottröra Närtuna Malsta Lohärad Estuna Söderby-Karl Roslags-Bro Vätö Rådmansö Frötuna Blidö Länna Riala Förordning (2021:332). Bilaga 2 Förteckning över särskilda fjällnära områden som avses i artikel 46.7 i förordning (EU) nr 1307/2013 Län Kommun Församling Norrbotten Arvidsjaur Arvidsjaur Arjeplog Arjeplog Jokkmokk Jokkmokk Porjus Vuollerim Pajala Pajala Muonionalusta Korpilombolo Tärendö Junosuando Västerbotten Storuman Stensele Tärna Sorsele Sorsele Gargnäs Dorotea Dorotea Risbäck Vilhelmina Vilhelmina Jämtland Krokom Rödön Näskott Aspås Ås Laxsjö Föllinge Hotagen Offerdal Alsen Strömsund Ström Alanäs Gåxsjö Hammerdal Frostviken Fjällsjö Bodum Tåsjö Åre Åre Mattmar Mörsil Kall Undersåker Hallen Marby Berg Berg Hackås Oviken Myssjö Storsjö Åsarne Klövsjö Rätan Härjedalen Sveg Linsell Älvros Vemdalen Hede Ljusnedal Tännäs Överhogdal Ytterhogdal Ängersjö Lillhärdal Dalarna Malung-Sälen Malung Lima Transtrand Älvdalen Älvdalen Särna Idre Förordning (2015:612).