Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:463 · Visa register
Kameraövervakningsförordning (2013:463)
Departement: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 2013-05-30
Ikraft: 2013-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:1287
Upphävd: 2018-08-01
Tillsyn 1 § Datainspektionen har det centrala ansvaret för tillsynen enligt kameraövervakningslagen (2013:460). I detta ingår att 1. utvärdera rättstillämpningen, 2. utvärdera, följa upp och samordna den operativa tillsynen, 3. ge råd och stöd till länsstyrelserna, och 4. ge information och råd till allmänheten och till dem som tillhandahåller och använder övervakningsutrustning. 2 § Datainspektionen utövar tillsyn över kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde. Överklagande 3 § Datainspektionen får överklaga ett beslut om kameraövervakning av en plats dit allmänheten har tillträde för att ta till vara allmänna intressen. Avgifter 4 § Avgifter enligt kameraövervakningslagen (2013:460) tas ut av länsstyrelsen för anmälan och prövning av ärenden om kameraövervakning i de fall som följer av 5 och 6 §§. 5 § Avgiften för anmälan om kameraövervakning är 700 kronor. 6 § För avgiftens storlek i övriga fall gäller 10 § avgiftsförordningen (1992:191). Följande avgiftsklasser ska tillämpas: Ärendeslag Avgiftsklass Tillstånd till kameraövervakning 5 Förlängning av tillstånd 3 Tillstånd till utvidgning av pågående övervakning 4 Undantag från upplysningsplikten 3 7 § För ansökningsavgiften gäller i övrigt 11–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191). Det som sägs där om avgifter för ansökan ska gälla även avgifter för anmälan. 8 § Varje övervakningsområde som en ansökan eller en anmälan avser ska behandlas som ett avgiftsbelagt ärende. Med ett övervakningsområde avses en lokal, en byggnad, en fastighet eller något annat avgränsat område. Om en ansökan avser kameraövervakning med övervakningskameror som är uppsatta på eller i fordon, fartyg eller luftfartyg, ska de fordon, fartyg eller luftfartyg som ansökan avser behandlas som ett avgiftsbelagt ärende.