Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:250 · Visa register
Industriutsläppsförordning (2013:250)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2013-05-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:942
Ikraft: 2013-06-18 överg.best.
1 kap. Försiktighetsmått 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om försiktighetsmått för industriutsläppsverksamheter. Förordningen är meddelad 1. med stöd av 9 kap. 5 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 8–18 §§ och 2 kap. 3 §, 2. med stöd av 10 kap. 21 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 23 och 24 §§, 3. med stöd av 26 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 21 och 22 §§, och 4. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2013:504). Ordförklaringar 2 § I denna förordning avses med industriutsläppsverksamhet: en verksamhet som är tillståndspliktig eller omfattas av ett tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) med en verksamhetskod som slutar med -i, huvudverksamhet: den huvudsakliga industriutsläppsverksamhet som bedrivs på en anläggning, och sidoverksamhet: en industriutsläppsverksamhet som bedrivs på en anläggning men som inte är den huvudsakliga industriutsläppsverksamheten på anläggningen. Förordning (2016:1200). 2 a § Med bästa tillgängliga teknik avses i denna förordning det mest effektiva och mest avancerade stadium när det gäller utvecklingen av den verksamhet och de tillverkningsmetoder som anger en given tekniks praktiska lämplighet för att utgöra grunden för gränsvärden för utsläpp och andra tillståndsvillkor och som har till syfte att hindra och, när det inte är möjligt, minska utsläpp och påverkan på miljön som helhet. Den teknik som är mest effektiv för att uppnå en hög allmän skyddsnivå för miljön som helhet ska anses vara den bästa. Med teknik avses både den teknik som används och det sätt på vilket en anläggning utformas, uppförs, underhålls, drivs och avvecklas. Med tillgänglig teknik avses att tekniken ska ha utvecklats i sådan utsträckning att den kan tillämpas inom den berörda industribranschen på ett ekonomiskt och tekniskt genomförbart sätt och med beaktande av kostnader och nytta, oavsett om tekniken tillämpas eller produceras i Sverige, förutsatt att den berörda verksamhetsutövaren på rimliga villkor kan få tillgång till den. Förordning (2018:2006). 3 § I denna förordning avses med slutsatser om bästa tillgängliga teknik: slutsatser om bästa tillgängliga teknik som antas med stöd av artikel 13.1-13.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar), huvudslutsatser: slutsatser om bästa tillgängliga teknik som omfattar en huvudverksamhet, och sidoslutsatser: slutsatser om bästa tillgängliga teknik som omfattar en sidoverksamhet. Med slutsatsernas offentliggörande avses den dag då en slutsats om bästa tillgängliga teknik offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning. För de slutsatser om bästa tillgängliga teknik för stora förbränningsanläggningar som anges i 2 kap. 43 § ska dock slutsatsernas offentliggörande anses vara den 17 augusti 2017 när Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1442 av den 31 juli 2017 offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning. Förordning (2022:34). 4 § I denna förordning avses med miljöprövningsdelegation: ett sådant särskilt organ inom länsstyrelsen som avses i förordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer, och tillsynsmyndighet: den som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) utövar tillsyn över en industriutsläppverksamhet. Förordning (2020:649). 5 § I denna förordning avses med tillstånd: ett tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken och miljöprövningsförordningen (2013:251) eller motsvarande äldre bestämmelser, och tillståndsvillkor: ett villkor i det tillstånd som gäller för industriutsläppsverksamheten. 6 § Med föroreningsskada avses i denna förordning en sådan miljöskada av mark och grundvatten som avses i 10 kap. 1 § miljöbalken. 7 § I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i miljöbalken. Utsläppsvärden som begränsningsvärden 8 § Utsläppsvärden i de slutsatser om bästa tillgängliga teknik som anges i 2 kap. ska gälla som begränsningsvärden för utsläpp från industriutsläppsverksamheter under normala driftförhållanden och ska 1. i fråga om utsläppsvärden i huvudslutsatser följas senast den dag som inträffar fyra år efter huvudslutsatsernas offentliggörande, och 2. i fråga om utsläppvärden i sidoslutsatser följas senast den dag som inträffar fyra år efter huvudslutsatsernas offentliggörande, om sidoslutsatserna offentliggjordes senast samma dag som huvudslutsatserna. 9 § Om ett begränsningsvärde som avses i 8 § inte följs, ska verksamhetsutövaren omedelbart informera tillsynsmyndigheten och vidta de åtgärder som behövs för att verksamheten återigen ska bedrivas så att begränsningsvärdet följs. Andra försiktighetsmått 10 § De slutsatser om bästa tillgängliga teknik som anges i 2 kap. innehåller slutsatser om andra försiktighetsmått än utsläppsvärden. Vid bedömningen av om en industriutsläppsverksamhet bedrivs i enlighet med kravet på bästa möjliga teknik enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska hänsyn tas till sådana slutsatser 1. i fråga om huvudslutsatser senast den dag som inträffar fyra år efter slutsatsernas offentliggörande, och 2. i fråga om sidoslutsatser senast den dag som inträffar fyra år efter huvudslutsatsernas offentliggörande, om sidoslutsatserna offentliggjordes senast samma dag som huvudslutsatserna. 11 § I fråga om utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten som innebär att en verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser ska ett utsläppsvärde eller annat försiktighetsmått i slutsatser om bästa tillgängliga teknik inte tillämpas på sådana verksamheter, om försiktighetsmåttet 1. innebär en begränsning av utsläppen, eller 2. genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp. Första stycket gäller inte utsläppsvärden eller andra försiktighetsmått som avser dikväveoxid eller perfluorkolväten och som syftar till att hindra betydande lokala föroreningar. Förordning (2020:1183). Villkor i tillstånd och förelägganden 12 § Denna förordning gäller utöver tillståndsvillkor och villkor i ett föreläggande från tillsynsmyndigheten riktat till den som bedriver en industriutsläppsverksamhet. Anpassade villkor 13 § I 19 kap. 5 § första stycket 9 och 22 kap. 25 § första stycket 6 a miljöbalken finns bestämmelser om att ett beslut eller en dom som innebär att tillstånd ges till en verksamhet ska innehålla villkor om utsläpp, begränsningsvärden och bästa möjliga teknik som anpassar tillämpningen av föreskrifter om försiktighetsmått. Vid prövning av tillståndsvillkor ska en sådan anpassning göras genom att prövningsmyndigheten som referens för sin bedömning använder 1. de utsläppsvärden och de beskrivningar av andra försiktighetsmått som finns i de slutsatser om bästa tillgängliga teknik som anges i 2 kap., och 2. de beskrivningar av försiktighetsmått i ett sådant BAT-referensdokument som enligt artikel 13.7 i direktiv 2010/75/EU har antagits av Europeiska kommissionen före den 7 januari 2011, om a) beskrivningarna avser annat än utsläppsvärden, och b) BAT-referensdokumentet inte har ersatts med sådana slutsatser om bästa tillgängliga teknik som anges i 2 kap. 14 § Om det av ett tillståndsvillkor framgår att villkoret innebär en sådan anpassning som avses i 13 §, får villkoret tillämpas i stället för den slutsats som anpassningen avser. Alternativvärden 15 § Miljöprövningsdelegationen får besluta att en industriutsläppsverksamhet i stället för att följa ett begränsningsvärde som avses i 8 § ska följa ett begränsningsvärde som bestäms med hänsyn till andra tidsperioder eller andra referensförhållanden (alternativvärde). Beslutet får inte innebära att verksamheten genom att följa ett alternativvärde medför högre utsläppsnivåer under normala driftsförhållanden än om verksamheten skulle ha följt det begränsningsvärde som avses i 8 §. Dispenser från begränsningsvärden 16 § Miljöprövningsdelegationen får ge dispens från ett begränsningsvärde som avses i 8 §, om 1. det med hänsyn till var den anläggning som verksamheten bedrivs på ligger geografiskt, anläggningens tekniska egenskaper eller de lokala miljöförhållandena skulle medföra oproportionerligt höga kostnader jämfört med miljönyttan att följa begränsningsvärdet, och 2. dispensen förenas med ett villkor om att i stället följa ett mindre strängt begränsningsvärde. Förordning (2013:504). 17 § En dispens enligt 16 § upphör att gälla när det begränsningsvärde som dispensen avser har ersatts med en ny slutsats om bästa tillgängliga teknik. En dispens som avser ett utsläppsvärde i Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1442 av den 31 juli 2017 om fastställande av BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp ska dock även anses utgöra en dispens avseende motsvarande utsläppsvärde i Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/2326 av den 30 november 2021 om fastställande av BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, om inte prövningsmyndigheten bestämmer annat. Förordning (2022:34). 18 § Miljöprövningsdelegationen får besluta att en dispens enligt 16 § ska gälla för en kortare tidsperiod än som avses i 17 §, om förutsättningarna för dispens endast finns under den tid som behövs för att anpassa anläggningen till det begränsningsvärde som avses i 8 §. 19 § När en ansökan om dispens enligt 16 § har inkommit till miljöprövningsdelegationen ska myndigheten kungöra detta på myndighetens anslagstavla samt genom information på myndighetens webbplats eller på annat lämpligt sätt. Kungörelsen ska innehålla en upplysning om 1. vilken myndighet som prövar ärendet, 2. var handlingarna i ärendet finns tillgängliga, 3. till vem och inom vilken tid synpunkter i ärendet kan lämnas, och 4. hur information i ärendet kommer att hållas tillgänglig. 20 § En kopia av ett beslut i ett ärende om dispens enligt 16 § ska skickas till Statens jordbruksverk, om beslutet rör en sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251), och till Naturvårdsverket i övriga fall. Periodiska kontroller 21 § Den som bedriver en industriutsläppsverksamhet ska utföra periodiska kontroller av mark och grundvatten inom det område där verksamheten bedrivs. Kontrollerna ska avse de ämnen som förekommer i verksamheten och som riskerar att medföra en föroreningsskada. 22 § Kontroller enligt 21 § ska genomföras 1. första gången senast fyra år efter det att huvudslutsatser offentliggjordes första gången, och 2. därefter minst en gång vart femte år av grundvatten och minst en gång vart tionde år av mark. Kontrollerna får ske mer sällan, om en systematisk bedömning av föroreningsrisken enligt 6 § första stycket förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll visar att kontroller inte behövs eller att kontroller kan genomföras med andra tidsintervall. Statusrapporter 23 § Den som bedriver eller avser att bedriva en industriutsläppsverksamhet ska för kontrollen av sådana föroreningar i mark och grundvatten som har samband med verksamheten se till att det finns en skriftlig rapport (statusrapport) som redovisar 1. de föroreningar som förekommer i mark och grundvatten inom det område där verksamheten bedrivs eller avses att bedrivas, 2. hur området används när statusrapporten upprättas, 3. tillgänglig information om tidigare användning av området, och 4. mark- och grundvattenmätningar som avspeglar förhållandena i området. En statusrapport krävs dock inte om risken är liten för att verksamheten medför föroreningsskada inom det område där verksamheten bedrivs eller avses att bedrivas. 24 § Om det krävs en statusrapport enligt 23 §, ska den upprättas senast i samband med att 1. den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten ansöker om tillstånd för den, eller 2. huvudverksamheten för första gången omfattas av huvudslutsatser, om verksamheten omfattas av ett tillstånd och det inte finns någon upprättad statusrapport. Om en statusrapport upprättas enligt första stycket 2, ska den ges in till tillsynsmyndigheten senast fyra år efter slutsatsernas offentliggörande. En bestämmelse om att en ansökan i ett ansökningsmål ska innehålla en statusrapport finns i 22 kap. 1 § första stycket 7 miljöbalken. 25 § Om tillsynsmyndigheten finner att en statusrapport som har upprättats enligt 24 § första stycket 2 inte uppfyller kraven i 23 §, ska tillsynsmyndigheten förelägga verksamhetsutövaren att avhjälpa bristen. 26 § Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om vad en statusrapport ska innehålla. Allmän information om bästa tillgängliga teknik 27 § Naturvårdsverket eller, i fråga om verksamheter som avses i 2 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251), Statens jordbruksverk ska på lämpligt sätt göra information tillgänglig för andra berörda myndigheter och allmänheten om innebörden och utvecklingen av sådan bästa tillgängliga teknik som avses i denna förordning. Information om domar, beslut, dispenser och åtgärder vid nedläggning 28 § Naturvårdsverket eller, i fråga om verksamheter som avses i 2 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251), Statens jordbruksverk ska på sin webbplats tillgängliggöra 1. de domar och beslut som innebär att tillstånd har getts till en industriutsläppsverksamhet eller att ett sådant tillstånd har omprövats eller tillståndsvillkor ändrats enligt 24 kap. 5, 7, 8 eller 9 § miljöbalken, 2. dispenser enligt 16 §, och 3. uppgifter om de åtgärder som verksamhetsutövare har vidtagit enligt 10 kap. 5 a § miljöbalken. I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser som kan innebära att annat gäller i stället för det som sägs i första stycket. Förordning (2018:2118). 29 § När en dom eller ett beslut i ett tillståndsmål eller tillståndsärende skickas till Naturvårdsverket eller Statens jordbruksverk enligt 11 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska prövningsmyndigheten, om det är en sådan dom eller sådant beslut som avses i 28 § första stycket 1, särskilt uppmärksamma verket på att domen eller beslutet rör en industriutsläppsverksamhet. 30 § Tillsynsmyndigheten ska lämna uppgifter till Naturvårdsverket om åtgärder som verksamhetsutövare har vidtagit enligt 10 kap. 5 a § miljöbalken, om Naturvårdsverket begär det. Rapportering till Europeiska kommissionen 31 § Naturvårdsverket ska ansvara för sådant utbyte av information och sådan rapportering som avses i artikel 72 i direktiv 2010/75/EU. 32 § Tillsynsmyndigheter ska lämna de uppgifter som behövs för att Naturvårdsverket ska kunna fullgöra sitt ansvar enligt 31 §. 33 § Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 31 och 32 §§. Ansvar 34 § Bestämmelser om straff finns i 29 kap. miljöbalken. Överklagande 35 § Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 § miljöbalken. 2 kap. Slutsatser om bästa tillgängliga teknik 1 § När slutsatser om bästa tillgängliga teknik har antagits ska Naturvårdsverket eller, i fråga om verksamheter som avses i 2 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251), Statens jordbruksverk efter slutsatsernas offentliggörande informera berörda tillsynsmyndigheter om detta. 2 § När tillsynsmyndigheten har blivit informerad enligt 1 § ska myndigheten genast informera de verksamhetsutövare som omfattas av slutsatsen. 3 § Ett utsläppsvärde för utsläpp av förorenande ämnen i slutsatser om bästa tillgängliga teknik ska, om inte annat sägs i slutsatserna, avse den punkt där utsläppet lämnar anläggningen utan hänsyn till eventuell spädning. I fråga om avloppsvatten som renas i ett reningsverk som också behandlar avloppsvatten från andra källor får den rening som sker i det reningsverket tillämpas i stället för det som sägs i slutsatsen, om detta inte medför en högre föroreningsbelastning på miljön. Järn och ståltillverkning 4 § Europeiska kommissionens genomförandebeslut 2012/135/EU av den 28 februari 2012 om fastställande av BAT-slutsatser gällande järn- och ståltillverkning, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/ EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 8 mars 2012. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för 1. verksamheter som omfattas av 4 kap. 12 § miljöprövningsförordningen (2013:251), 2. verksamheter som omfattas av 11 kap. 2 § miljöprövningsförordningen, och 3. verksamheter som omfattas av 15 kap. 1 § miljöprövningsförordningen. Förordning (2016:1200). 5 § De slutsatser som avses i 4 § anger utsläppsvärden för 1. sintringsanläggningar i punkterna 20–23, 25 och 26 (utsläpp till luft) samt 28 (utsläpp till vatten och avloppsvatten), 2. pelletiseringsanläggningar i punkterna 33 och 34 (utsläpp till luft) samt 39 (utsläpp till vatten och avloppsvatten), 3. koksugnsanläggningar i punkterna 42–44 och 48–52 (utsläpp till luft) samt 56 (utsläpp till vatten och avloppsvatten), 4. masugnar i punkterna 59, 61, 64 och 65 (utsläpp till luft) samt 67 (utsläpp till vatten och avloppsvatten), 5. syrgasprocess vid ståltillverkning och gjutning i punkterna 75, 76, 78 och 79 (utsläpp till luft) samt 81 (utsläpp till vatten och avloppsvatten), och 6. ljusbågsugn vid ståltillverkning och gjutning i punkterna 88–90 (utsläpp till luft) samt 92 (utsläpp till vatten och avloppsvatten). Tillverkning av glas och mineralull 6 § Europeiska kommissionens genomförandebeslut 2012/134/EU av den 28 februari 2012 om fastställande av BAT-slutsatser gällande tillverkning av glas, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 8 mars 2012. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av 14 kap. 1 och 2 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251). Förordning (2018:536). 7 § De slutsatser som avses i 6 § anger utsläppsvärden för 1. kolmonoxidutsläpp från smältugnar (tabell 3), 2. ammoniakutsläpp, då tekniker för selektiv katalytisk reduktion eller selektiv icke-katalytisk reduktion tillämpas (tabell 4), och 3. utsläpp av avloppsvatten till ytvatten vid glastillverkning (tabell 5). 8 § För förpackningsglassektorn anger de slutsatser som avses i 6 § utsläppsvärden i fråga om 1. stoftutsläpp från smältugnen (tabell 6), 2. kväveoxidutsläpp från smältugnen (tabell 7), 3. kväveoxidutsläpp från smältugnen, då nitrater används i satsberedningen eller särskilda oxiderande förbränningsförhållanden i händelse av korta kampanjer eller för smältugnar med en kapacitet på mindre än 100 ton per dag (tabell 8), 4. svaveloxidutsläpp från smältugnen (tabell 9), 5. utsläpp av väteklorid och vätefluorid från smältugnen (tabell 10), 6. metallutsläpp från smältugnen (tabell 11), 7. luftutsläpp från varma sidans ytbehandlingsarbete, då rökgaserna från nedströmsverksamheterna behandlas separat (tabell 12), och 8. svaveldioxidutsläpp från nedströmsverksamhet då svaveltrioxid används för ytbehandling, då det behandlas separat (tabell 13). 9 § För planglassektorn anger de slutsatser som avses i 6 § utsläppsvärden i fråga om 1. stoftutsläpp från smältugnen (tabell 14), 2. kväveoxidutsläpp från smältugnen (tabell 15), 3. kväveoxidutsläpp från smältugnen, då nitrater används i satsberedningen för produktion av specialglas i ett begränsat antal korta kampanjer (tabell 16), 4. svaveloxidutsläpp från smältugnen (tabell 17), 5. utsläpp av väteklorid och vätefluorid från smältugnen (tabell 18), 6. metallutsläpp från smältugnen, med undantag för selenfärgat glas (tabell 19), 7. selenutsläpp från smältugnen för produktion av färgat glas (tabell 20), och 8. luftutsläpp från nedströmsprocesser, då den behandlas separat (tabell 21). 10 § För sektorn för kontinuerliga glasfiber anger de slutsatser som avses i 6 § utsläppsvärden i fråga om 1. stoftutsläpp från smältugnen (tabell 22), 2. kväveoxidutsläpp från smältugnen (tabell 23), 3. svaveloxidutsläpp från smältugnen (tabell 24), 4. utsläpp av väteklorid och vätefluorid från smältugnen (tabell 25), 5. metallutsläpp från smältugnen (tabell 26), och 6. luftutsläpp från nedströmsprocesser, då det behandlas separat (tabell 27). 11 § För hushållsglassektorn anger de slutsatser som avses i 6 § utsläppsvärden i fråga om 1. stoftutsläpp från smältugnen (tabell 28), 2. kväveoxidutsläpp från smältugnen (tabell 29), 3. kväveoxidutsläpp från smältugnen, då nitrater används i satsberedningen för ett begränsat antal korta kampanjer eller för smältugnar med en kapacitet på mindre än 100 ton per dag, för produktion av särskilda slags kalksodaglas (klart eller ultraklart glas eller färgat glas med hjälp av selen) och andra specialglas (borosilikatglas, glaskeramik, opalglas, kristall och blykristall) (tabell 30), 4. svaveloxidutsläpp från smältugnen (tabell 31), 5. utsläpp av väteklorid och vätefluorid från smältugnen (tabell 32), 6. metallutsläpp från smältugnen, med undantag för glas där selen används för avfärgning (tabell 33), 7. selenutsläpp från smältugnen då seleniumföreningar används för avfärgning av glas (tabell 34), 8. blyutsläpp från smältugnen då blyföreningar används för tillverkning av blykristallglas (tabell 35), 9. luftutsläpp från stoftbildande nedströmsprocesser, vid separat behandling (tabell 36), och 10. utsläpp av vätefluorid från syrapoleringsprocesser, vid separat behandling (tabell 37). 12 § För specialglassektorn anger de slutsatser som avses i 6 § utsläppsvärden i fråga om 1. stoftutsläpp från smältugnen (tabell 38), 2. kväveoxidutsläpp från smältugnen (tabell 39), 3. kväveoxidutsläpp från smältugnen då nitrater används i satsberedningen (tabell 40), 4. svaveloxidutsläpp från smältugnen (tabell 41), 5. utsläpp av väteklorid och vätefluorid från smältugnen (tabell 42), 6. metallutsläpp från smältugnen (tabell 43), 7. stoft- och metallutsläpp från nedströmsprocesser, vid separat behandling (tabell 44), och 8. utsläpp av vätefluorid från syrapoleringsprocesser, vid separat behandling (tabell 45). 13 § För mineralullssektorn anger de slutsatser som avses i 6 § utsläppsvärden i fråga om 1. stoftutsläpp från smältugnen (tabell 46), 2. kväveoxidutsläpp från smältugnen (tabell 47), 3. kväveoxidutsläpp från smältugnen i glasullsproduktion då nitrater används i satsberedningen (tabell 48), 4. svaveloxidutsläpp från smältugnen (tabell 49), 5. utsläpp av väteklorid och vätefluorid från smältugnen (tabell 50), 6. svavelväteutsläpp från smältugnen i stenullsproduktion (tabell 51), 7. metallutsläpp från smältugnen (tabell 52), 8. luftutsläpp från nedströmsprocesser, vid separat behandling (tabell 53), 9. stoftutsläpp från smältugnen vid tillverkning av isolerull för höga temperaturer (tabell 54), 10. stoftbildande nedströmsprocesser vid tillverkning av isolerull för höga temperaturer, vid separat behandling (tabell 55), 11. kväveoxidutsläpp från avbränningsugnen för formsmörja vid tillverkning av isolerull för höga temperaturer (tabell 56), 12. svaveloxidutsläpp från smältugnarna och nedströmsprocesserna vid tillverkning av isolerull för höga temperaturer (tabell 57), 13. utsläpp av väteklorid och vätefluorid från smältugnen vid tillverkning av isolerull för höga temperaturer (tabell 58), 14. metallutsläpp från smältugnen eller nedströmsprocesserna vid tillverkning av isolerull för höga temperaturer (tabell 59), och 15. utsläpp av flyktiga organiska lösningsmedel från avbränningsugnen för formsmörja vid tillverkning av isolerull för höga temperaturer, vid separat behandling (tabell 60). 14 § För frittasektorn anger de slutsatser som avses i 6 § utsläppsvärden i fråga om 1. stoftutsläpp från smältugnen (tabell 61), 2. kväveoxidutsläpp från smältugnen (tabell 62), 3. svaveloxidutsläpp från smältugnen (tabell 63), 4. utsläpp av väteklorid och vätefluorid från smältugnen (tabell 64), 5. metallutsläpp från smältugnen (tabell 65), och 6. luftutsläpp från nedströmsprocesser, vid separat behandling (tabell 66). Garvning av hudar och skinn 15 § Europeiska kommissionens genomförandebeslut 2013/84/EU av den 11 februari 2013 om fastställande av BAT-slutsatser gällande garvning av hudar och skinn, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 16 februari 2013. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för 1. verksamheter som omfattas av 7 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251), och 2. verksamheter som omfattas av 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen och utför rening av avloppsvatten från verksamheter som avses i 1. 16 § De slutsatser som avses i 15 § anger utsläppsvärden för 1. direkta utsläpp av avloppsvatten från garveriers reningsverk (tabell 3), 2. direkta utsläpp av avloppsvatten från fristående reningsverk som omfattas av avsnitt 6.11 i bilaga I till direktiv 2010/75/EU och som i huvudsak renar avloppsvatten från garverier (tabell 3), 3. totala krom- och sulfidutsläpp vid indirekta utsläpp av avloppsvatten från garverier till reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse (tabell 4), 4. utsläpp av flyktiga organiska föreningar i fall där utsugsventilation och reningssystem används som ett alternativ till vattenbaserade finishkemikalier (tabell 5), och 5. utsläpp av partiklar (punkt 20). Tillverkning av cement, kalk och magnesiumoxid 17 § Europeiska kommissionens genomförandebeslut 2013/163/EU av den 26 mars 2013 om fastställande av BAT-slutsatser gällande produktion av cement, kalk och magnesiumoxid, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 9 april 2013. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för 1. verksamheter som omfattas av 14 kap. 9 § miljöprövningsförordningen (2013:251), 2. verksamheter som omfattas av 14 kap. 11 § miljöprövningsförordningen, och 3. verksamheter som omfattas av 14 kap. 19 § miljöprövningsförordningen. Förordning (2016:1200). 18 § För cementindustrin anger de slutsatser som avses i 17 § utsläppsvärden i fråga om 1. stoftutsläpp från dammande verksamheter (punkt 16), 2. stoftutsläpp i rökgaser (punkt 17), 3. stoftutsläpp från kylnings- och malningsprocesser (punkt 18), 4. kväveoxidutsläpp i rökgaser från förbränning i ugnar, förvärmningsprocesser eller förkalcineringsprocesser (punkt 19, tabell 2), 5. utsläpp av ammoniak i rökgaserna när selektiv icke-katalytisk reduktion (SNCR) tillämpas (punkt 20, tabell 3), 6. svaveloxidutsläpp i rökgaser från förbränning i ugnar, förvärmningsprocesser eller förkalcineringsprocesser (punkt 21, tabell 4), 7. utsläpp av väteklorid (punkt 25), 8. utsläpp av vätefluorid (punkt 26), 9. utsläpp av polyklorerad dibenzo-p-dioxin och polyklorerad dibenzofuran (PCDD/F) i rökgaser från förbränning i ugnar (punkt 27), och 10. metallutsläpp i rökgaser från förbränning i ugnar (punkt 28, tabell 5). 19 § För kalkindustrin anger de slutsatser som avses i 17 § utsläppsvärden i fråga om 1. stoftutsläpp från andra dammande verksamheter än ugnsförbränningsprocesser (punkt 42, tabell 7), 2. stoftutsläpp från rökgaser från ugnens förbränningsprocesser (punkt 43, tabell 8), 3. kväveoxidutsläpp i rökgaser från ugnens förbränningsprocesser (punkt 45, tabell 9), 4. utsläpp av ammoniak i rökgaserna (punkt 46), 5. svaveloxidutsläpp i rökgaser från ugnens förbränningsprocesser (punkt 47, tabell 10), 6. koloxidsutsläpp (punkt 48, tabell 11), 7. utsläpp av totalt organiskt kol (punkt 50, tabell 12), 8. väteklorid- och vätefluoridutsläpp i rökgaser från ugnens förbränningsprocesser vid användning av avfall (punkt 51, tabell 13), 9. utsläpp av polyklorerad dibenzo-p-dioxin och polyklorerad dibenzofuran (PCDD/F) (punkt 52), och 10. utsläpp av metall i rökgaser från ugnens förbränningsprocesser vid användning av avfall (punkt 53, tabell 13). 20 § För magnesiumoxidindustrin anger de slutsatser som avses i 17 § utsläppsvärden i fråga om 1. stoftutsläpp från andra dammande verksamheter än ugnsförbränningsprocesser (punkt 59), 2. stoftutsläpp från ugnsförbränningsprocesserna (punkt 60), 3. kväveoxidutsläpp (punkt 62), 4. koloxidutsläpp (punkt 63), och 5. svaveloxidutsläpp i rökgaser från ugnens förbränningsprocesser (punkt 65, tabell 15). Tillverkning av kloralkali 21 § Europeiska kommissionens genomförandebeslut nr 2013/732/EU av den 9 december 2013 om fastställande av BAT-slutsatser för klor-alkaliproduktion, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 11 december 2013. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av 12 kap. 23, 24, 27 och 28 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251). Förordning (2016:1200). 22 § De slutsatser som avses i 21 § anger utsläppsvärden i fråga om 1. utsläpp till luft av klor och klordioxid från klorprocesser (punkt 6), och 2. utsläpp till vatten av fritt klor i avloppsvatten från kloralkalianläggningar (punkt 7). Förordning (2014:230). Tillverkning av massa, papper och kartong 23 § Europeiska kommissionens genomförandebeslut 2014/687/EU av den 26 september 2014 om fastställande av BAT-slutsatser gällande produktion av massa, papper och kartong, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 30 september 2014. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av 9 kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Förordning (2016:833). 24 § De slutsatser som avses i 23 § anger utsläppsvärden i fråga om produktion av 1. blekt sulfatmassa i tabell 1 (utsläpp till vatten), tabellerna 3–11 och avsnitt 1.2.2.1 (utsläpp till luft), 2. oblekt sulfatmassa i tabell 2 (utsläpp till vatten), tabellerna 3–11 och avsnitt 1.2.2.1 (utsläpp till luft), 3. blekt sulfitpappersmassa och magnefitpappersmassa i tabell 12 (utsläpp till vatten) och sulfitmassa i tabellerna 14–15 (utsläpp till luft), 4. neutralsulfitmassa i tabell 13 (utsläpp till vatten) och tabellerna 14–15 (utsläpp till luft), 5. mekanisk massa samt för integrerad produktion av papper och kartong från mekanisk massa som tillverkas på plats i tabell 16 (utsläpp till vatten), 6. kemitermomekanisk massa och kemimekanisk massa i tabell 17 (utsläpp till vatten), 7. massa baserad på returfiber samt för integrerad produktion av massa och papper baserad på returfiber a) utan avsvärtning på plats i tabell 18 (utsläpp till vatten), och b) med avsvärtning på plats i tabell 19 (utsläpp till vatten), 8. papper och kartong a) som inte är integrerad med produktion av massa i tabell 20 (utsläpp till vatten), eller b) som är integrerad med produktion av massa i tabell 20 (utsläpp till vatten), om en sulfat-, sulfit-, kemitermomekanisk eller kemimekanisk process används, och 9. specialpapper a) som inte är integrerad med produktion av massa i tabell 21 (utsläpp till vatten), eller b) som är integrerad med produktion av massa i tabell 21 (utsläpp till vatten), om en sulfat-, sulfit-, kemitermomekanisk eller kemimekanisk process används. Förordning (2018:536). Raffinering av mineralolja och gas 25 § Europeiska kommissionens genomförandebeslut 2014/738/EU av den 9 oktober 2014 om fastställande av BAT-slutsatser gällande raffinering av mineralolja och gas, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 28 oktober 2014. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av 11 kap. 7 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Förordning (2016:1200). 26 § De slutsatser som avses i 25 § anger utsläppsvärden i fråga om 1. utsläpp till luft av ammoniak från en förbrännings- eller processenhet där selektiv katalytisk reduktion eller selektiv icke-katalytisk reduktion används (tabell 2), 2. direkta utsläpp av avloppsvatten av oljeindex, totalt suspenderat material, organiskt material mätt som kemisk syreförbrukning, totalkväve, bly, kadmium, nickel, kvicksilver och bensen (tabell 3), 3. utsläpp till luft av kväveoxid (tabell 4), stoft (tabell 5), svaveldioxid (tabell 6) och kolmonoxid (tabell 7) vid katalytisk krackning, 4. utsläpp till luft av stoft från en enhet för kalcinering av ofullständigt avgasad koks (tabell 8), 5. utsläpp till luft av kväveoxid från a) en gasturbin (tabell 9), b) en gaseldad förbränningsenhet som inte är en gasturbin (tabell 10), och c) en förbränningsenhet för flera olika bränslen, om förbränningsenheten inte är en gasturbin (tabell 11), 6. utsläpp till luft av stoft från en förbränningsenhet för flera olika bränslen, om förbränningsenheten inte är en gasturbin (tabell 12), 7. utsläpp till luft av svaveldioxid från a) en förbränningsenhet för raffinaderibränngas, om förbränningsenheten inte är en gasturbin (tabell 13), och b) en förbränningsenhet för flera olika bränslen, om förbränningsenheten inte är en gasturbin eller en stationär gasmotor (tabell 14), 8. utsläpp till luft av kolmonoxid från en förbränningsenhet (tabell 15), 9. utsläpp till luft av bensen och andra flyktiga organiska föreningar än metan i samband med lastning och lossning av flyktiga flytande kolväteföreningar (tabell 16), 10. utsläpp till luft av kväveoxid från en förbränningsenhet eller en enhet för fluidiserad katalytisk krackning med en integrerad utsläppshanteringsteknik (tabell 18), och 11. utsläpp till luft av svaveldioxid från en förbränningsenhet, en enhet för fluidiserad katalytisk krackning eller en enhet för svavelåtervinning med en integrerad utsläppshanteringsteknik (tabell 19). Förordning (2016:833). Produktion av träbaserade skivor 27 § Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2119 av den 20 november 2015 om fastställande av BAT-slutsatser för produktion av träbaserade skivor, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 24 november 2015. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av 8 kap. 6 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Förordning (2018:248). 28 § De slutsatser som avses i 27 § anger utsläppsvärden i fråga om 1. utsläpp till luft av stoft, total mängd flyktiga organiska ämnen och formaldehyd från torken och totala behandlade utsläpp från torken och pressen (tabell 1), 2. utsläpp till luft av kväveoxid från en direktvärmd tork (tabell 2), 3. utsläpp till luft av stoft, total mängd flyktiga organiska ämnen och formaldehyd från pressen (tabell 3), 4. kanaliserade utsläpp till luft av stoft från uppströms och nedströms träbearbetning, transport av trämaterial och formning av fiberbana (tabell 4), 5. utsläpp till luft av total mängd flyktiga organiska ämnen och formaldehyd från en torkugn för impregnering av papper (tabell 5), 6. direkta utsläpp av dag- och lakvatten till en recipient av total mängd suspenderat material, (tabell 6), och 7. direkta utsläpp av processavloppsvatten från träfiberproduktion till en recipient av total mängd suspenderat material och organiskt material mätt som kemisk syreförbrukning (tabell 7). Förordning (2016:833). Icke-järnmetallindustrin 29 § Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1032 av den 13 juni 2016 om fastställande av BAT-slutsatser för icke-järnmetallindustrin, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 30 juni 2016. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik inom icke-järnmetallindustrin för 1. verksamheter som omfattas av 4 kap. 12 § miljöprövningsförordningen (2013:251), 2. verksamheter som omfattas av 15 kap. 11, 12, 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen, och 3. verksamheter som omfattas av 17 kap. 4 § miljöprövningsförordningen. Förordning (2018:248). 30 § De slutsatser som avses i 29 § anger utsläppsvärden i fråga om 1. kvicksilverutsläpp till luft från pyrometallurgiska processer där råvaror som innehåller kvicksilver används (tabell 1), och 2. utsläpp till recipient från tillverkning av koppar, bly, tenn, zink, kadmium, ädelmetaller, nickel, kobolt och ferrolegeringar (tabell 2). Förordning (2018:248). 31 § För koppartillverkning anger de slutsatser som avses i 29 § utsläppsvärden i fråga om 1. kanaliserade utsläpp av stoft (tabell 3), 2. utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol från pyrolytisk behandling av kopparspån samt torkning och smältning av sekundära råvaror (tabell 4), 3. utsläpp av polyklorerade dibenzo-p-dioxiner och dibenzofuraner från pyrolytisk behandling av kopparspån, smältning, raffinering med öppen låga och konvertering i sekundär koppartillverkning (tabell 5), och 4. svaveldioxidutsläpp från tillverkningen av primär- och sekundärkoppar (tabell 6). Förordning (2018:248). 32 § För aluminiumtillverkning, inklusive tillverkning av aluminiumoxid och anoder, anger de slutsatser som avses i 29 § utsläppsvärden i fråga om 1. utsläpp av stoft och bens[a]pyren från anläggningar för aluminiumpasta (tabell 7), 2. utsläpp av stoft, bens[a]pyren och fluorider från en bakningsanläggning i en anodtillverkningsanläggning som är integrerad med smältare för primäraluminium (tabell 8), 3. utsläpp av stoft, bens[a]pyren och vätefluorid från en bakningsanläggning i en fristående anodtillverkningsanläggning (tabell 9), 4. utsläpp av stoft från lagring, hantering och transport av råvaror (tabell 10), 5. utsläpp av stoft och fluorider från elektrolysceller (tabell 11), 6. utsläpp av stoft och fluorider från en elektrolyshall (tabell 12), 7. utsläpp av stoft från smältning, behandling av smälta metaller och gjutning i tillverkning av primäraluminium (tabell 13), 8. utsläpp av svaveldioxid från elektrolysceller (tabell 14), 9. utsläpp av stoft från torkning av spån och avlägsnande av olja och organiska föreningar från spånen, från krossning, malning och torrseparering av icke-metalliska beståndsdelar och andra metaller än aluminium samt från lagring hantering och transport i tillverkning av sekundäraluminium (tabell 15), 10. utsläpp av stoft från ugnsprocesser såsom matning, smältning, tappning och behandling av smält material i tillverkning av sekundäraluminium (tabell 16), 11. utsläpp av stoft från omsmältning i tillverkning av sekundäraluminium (tabell 17), 12. utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol och polyklorerade dibenzo-p-dioxiner och dibenzofuraner från termisk behandling av förorenade sekundära råvaror och från en smältugn (tabell 18), 13. utsläpp av väteklorid, klor och vätefluorid från termisk behandling av förorenade sekundära råvaror, från en smältugn samt omsmältning och behandling av smält metall (tabell 19), 14. utsläpp av stoft från krossning och torrmalning i samband med återvinning av saltslagg (tabell 20), och 15. utsläpp av ammoniak, fosfin (PH3) och svavelväte från våtmalning och urlakning från återvinning av saltslagg (tabell 21). Förordning (2018:248). 33 § För tillverkning av bly eller tenn anger de slutsatser som avses i 29 § utsläppsvärden i fråga om 1. utsläpp av stoft från beredning av råvaror i tillverkning av primärt och sekundärt bly eller tenn (tabell 22), 2. utsläpp av stoft från batteriberedning (tabell 23), 3. utsläpp av stoft och bly från matning, smältning och tappning i tillverkning av primärt och sekundärt bly eller tenn (tabell 24), 4. utsläpp av stoft och bly från omsmältning, raffinering och gjutning i tillverkning av primärt och sekundärt bly eller tenn (tabell 25), 5. utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol från torkning och smältning av råvaror i tillverkning av primärt och sekundärt bly eller tenn (tabell 26), 6. utsläpp av polyklorerade dibenzo-p-dioxiner och dibenzofuraner från smältning av primära och sekundära råvaror av bly eller tenn (tabell 27), och 7. utsläpp av svaveldioxid från matning, smältning och tappning i tillverkning av primärt och sekundärt bly eller tenn (tabell 28). Förordning (2018:248). 34 § För tillverkning av zink eller kadmium anger de slutsatser som avses i 29 § utsläppsvärden i fråga om 1. utsläpp av stoft från hantering och lagring av råvaror, torra rostningsberedningar, torrt rostningsmaterial och kalcinering (tabell 29), 2. utsläpp av zink och svavelsyra från urlakning, rening och elektrolys och för arsan och stiban från rening (tabell 30), 3. utsläpp av stoft från pyrometallurgisk zinktillverkning (tabell 31), 4. utsläpp av svaveldioxid från pyrometallurgisk zinktillverkning (tabell 32), 5. utsläpp av stoft från pelletering och slaggbehandling (tabell 33), 6. utsläpp av stoft från smältning av metallströmmar och blandade metall- och metalloxidströmmar samt från slaggfumingugnar och Waelz-ugnar (tabell 34), 7. utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol och polyklorerade dibenzo-p-dioxiner och dibenzofuraner från smältning av metallströmmar och blandade metall- och metalloxidströmmar samt från slaggfumingugnar och Waelz-ugnar (tabell 35), 8. utsläpp av väteklorid och vätefluorid från smältning av metallströmmar och blandade metall- och metalloxidströmmar samt från slaggfumingugnar och Waelz-ugnar (tabell 36), 9. utsläpp av stoft från smältning, legering och gjutning av zinktackor samt tillverkning av zinkpulver (tabell 37), och 10. utsläpp av stoft och kadmium från pyrometallurgisk kadmiumtillverkning samt från smältning, legering och gjutning av kadmiumtackor (tabell 38). Förordning (2018:248). 35 § För tillverkning av ädelmetaller anger de slutsatser som avses i 29 § utsläppsvärden i fråga om 1. utsläpp av stoft från stoftbildande arbetsmoment såsom krossning, siktning, blandning, smältning, förbränning, kalcinering, torkning och raffinering (tabell 39), 2. utsläpp av kväveoxid från hydrometallurgiska verksamheter som omfattar upplösning eller urlakning med salpetersyra (tabell 40), 3. utsläpp av svaveldioxid från smältning för tillverkning av dorémetall inklusive tillhörande förbränning, kalcinering och torkning (tabell 41), 4. utsläpp av svaveldioxid från hydrometallurgiska verksamheter inklusive tillhörande förbränning, kalcinering, och torkning (tabell 42), 5. utsläpp av väteklorid och klor från hydrometallurgiska verksamheter inklusive tillhörande förbränning, kalcinering och torkning (tabell 43), 6. utsläpp av ammoniak från hydrometallurgiska verksamheter som omfattar användning av ammoniak eller ammoniumklorid (tabell 44), och 7. utsläpp av polyklorerade dibenzo-p-dioxiner och dibenzofuraner (PCDD/F) från torkning av råvaror som innehåller organiska föreningar, halogener eller andra PCDD/F-prekursorer samt från förbränning och kalcinering (tabell 45). Förordning (2018:248). 36 § För tillverkning av ferrolegeringar anger de slutsatser som avses i 29 § utsläppsvärden i fråga om 1. utsläpp av stoft från tillverkning av ferrolegeringar (tabell 46), 2. utsläpp av polyklorerade dibenzo-p-dioxiner och dibenzofuraner från ugnar för tillverkning av ferrolegeringar (tabell 47). Förordning (2018:248). 37 § För tillverkning av nickel eller kobolt anger de slutsatser som avses i 29 § utsläppsvärden i fråga om 1. utsläpp av stoft från hantering och lagring av råvaror, materialförbehandlingsprocesser, ugnsmatning, smältning, konvertering, termisk raffinering samt tillverkning av nickelpulver och nickelbriketter vid behandling av sulfidmalm (tabell 48), 2. utsläpp av nickel och klor från urlakning under lufttryck (tabell 49), och 3. utsläpp av nickel från raffinering av nickelskärsten med användning av ferriklorid med klor (tabell 50). Förordning (2018:248). 38 § För tillverkning av kol eller grafit anger de slutsatser som avses i 29 § utsläppsvärden i fråga om 1. utsläpp av stoft och bens[a]pyren från lagring, hantering och transport av koks och beck och från mekaniska processer samt grafitering och maskinbearbetning (tabell 51), 2. utsläpp av stoft och bens[a]pyren från tillverkning av avgasad pasta och avgasade formar (tabell 52), 3. utsläpp av stoft och bens[a]pyren från bakning och ombakning (tabell 53), 4. utsläpp av stoft och bens[a]pyren från impregnering (tabell 54), och 5. utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol från blandning, bakning och impregnering (tabell 55). Förordning (2018:248). Rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn 39 § Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/902 av den 30 maj 2016 om fastställande av BAT-slutsatser för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 9 juni 2016. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för 1. verksamheter som omfattas av någon av 12 kap. 1–36, 38, 39, 42 och 43 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251), och 2. verksamheter som omfattas av 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen och utför rening av avloppsvatten från verksamheter som avses i 1. Förordning (2018:248). 40 § De slutsatser som avses i 39 § anger utsläppsvärden i fråga om 1. direkta utsläpp av totalt organiskt kol, kemisk syreförbrukning och totalt suspenderat material till en vattenrecipient (tabell 1), 2. direkta utsläpp av totalkväve, totalt oorganiskt kväve och totalfosfor till en vattenrecipient (tabell 2), och 3. direkta utsläpp av adsorberbara organiskt bundna halogener, krom, koppar, nickel och zink till en vattenrecipient (tabell 3). Förordning (2018:248). Intensiv uppfödning av fjäderfän eller grisar 41 § Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/302 av den 15 februari 2017 om fastställande av BAT-slutsatser för intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 21 februari 2017. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av 2 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Förordning (2019:613). 42 § De slutsatser som avses i 41 § anger utsläppsvärden i fråga om utsläpp till luft av ammoniak från grisstall (tabell 2.1), värphönsstall (tabell 3.1) och slaktkycklingsstall (tabell 3.2). Förordning (2019:613). Förbränning av fast, flytande eller gasformigt bränsle eller avfall i stora förbränningsanläggningar 43 § Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1442 av den 31 juli 2017 om fastställande av BAT- slutsatser för stora förbränningsanläggningar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 17 augusti 2017. Beslutet har ersatts av Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/2326 av den 30 november 2021 om fastställande av BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 30 december 2021. Bilagorna till besluten är likalydande och innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för 1. verksamheter som omfattas av 11 kap. 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251), 2. verksamheter som omfattas av 21 kap. 4, 8 eller 9 § miljöprövningsförordningen, och 3. verksamheter som omfattas av 29 kap. 5, 9, 11 eller 13 § miljöprövningsförordningen. Förordning (2022:34). 44 § De slutsatser som avses i 43 § anger utsläppsvärden i fråga om 1. ammoniakutsläpp till luft från en förbränningsanläggning där selektiv katalytisk reduktion eller selektiv icke- katalytisk reduktion används (punkt 7), och 2. direkta utsläpp till recipient från rökgasrening av totalt organiskt kol, totalt suspenderat material, organiskt material mätt som kemisk syreförbrukning, fluorid, sulfat, sulfid, sulfit, arsenik, kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly och zink (tabell 1). Förordning (2019:613). 45 § För förbränning av stenkol eller brunkol anger de slutsatser som avses i 43 § utsläppsvärden i fråga om utsläpp till luft av kväveoxider (tabell 3), svaveldioxid (tabell 4), väteklorid eller vätefluorid (tabell 5), stoft (tabell 6) och kvicksilver (tabell 7). Förordning (2019:613). 46 § För samförbränning av avfall med stenkol eller brunkol anger de slutsatser 1. som avses i 43 § utsläppsvärden i fråga om utsläpp till luft av kväveoxider (tabell 3), svaveldioxid (tabell 4), väteklorid eller vätefluorid (tabell 5), stoft (tabell 6), kvicksilver (tabell 7), kadmium, tallium, antimon, arsenik, bly, krom, kobolt, koppar, mangan, nickel och vanadin (tabell 39) samt flyktiga organiska föreningar, polyklorerade dibensodioxiner och polyklorerade dibensofuraner (tabell 41), och 2. som avses i 57 § utsläppsvärden i fråga om utsläpp till luft av stoft (tabell 3), väteklorid, vätefluorid och svaveldioxid (tabell 5), kväveoxid (tabell 6) och kvicksilver (tabell 8). I fråga om utsläpp från samförbränning av avfall enligt första stycket 2 beräknas utsläppsvärden för utsläppen till luft av stoft, väteklorid, väteflourid, svaveldioxid, kväveoxid och kvicksilver med användning av de värden som avses i första stycket 1 och 2 med tillämpning av blandningsformeln i bilaga VI del 4 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU. Förordning (2021:730). 47 § För förbränning av fast biomassa eller torv anger de slutsatser som avses i 43 § utsläppsvärden i fråga om utsläpp till luft av kväveoxider (tabell 9), svaveldioxid (tabell 10), väteklorid eller vätefluorid (tabell 11), stoft (tabell 12) och kvicksilver (punkt 27). Förordning (2019:613). 48 § För samförbränning av avfall med biomassa eller torv anger de slutsatser 1. som avses i 43 § utsläppsvärden i fråga om utsläpp till luft av kväveoxider (tabell 9), svaveldioxid (tabell 10), väteklorid och vätefluorid (tabell 11), stoft (tabell 12), kvicksilver (punkt 27), kadmium, tallium, antimon, arsenik, bly, krom, kobolt, koppar, mangan, nickel och vanadin (tabell 40) samt flyktiga organiska föreningar, polyklorerade dibensodioxiner och polyklorerade dibensofuraner (tabell 41), och 2. som avses i 57 § utsläppsvärden i fråga om utsläpp till luft av stoft (tabell 3), väteklorid, vätefluorid och svaveldioxid (tabell 5), kväveoxid (tabell 6) och kvicksilver (tabell 8). I fråga om utsläpp från samförbränning av avfall enligt första stycket 2 beräknas utsläppsvärden för utsläppen till luft av stoft, väteklorid, väteflourid, svaveldioxid, kväveoxid och kvicksilver med användning av de värden som avses i första stycket 1 och 2 med tillämpning av blandningsformeln i bilaga VI del 4 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU. Förordning (2021:730). 49 § För förbränning av flytande bränslen anger de slutsatser som avses i 43 § utsläppsvärden i fråga om 1. utsläpp till luft av kväveoxider (tabell 14), svaveldioxid (tabell 15) och stoft (tabell 16) från förbränning av tung eldningsolja eller dieselbrännolja i pannor, 2. utsläpp till luft av kväveoxider (tabell 18), svaveldioxid (tabell 19) och stoft (tabell 20) från förbränning av tung eldningsolja eller dieselbrännolja i kolvmotorer, och 3. utsläpp till luft av svaveldioxid och stoft från förbränning av dieselbrännolja i gasturbiner och gasturbiner som använder två bränslen (tabell 22). Förordning (2019:613). 50 § För förbränning av gasformiga bränslen anger de slutsatser som avses i 43 § utsläppsvärden i fråga om 1. utsläpp till luft av kväveoxider från förbränning av naturgas i gasturbiner (tabell 24), 2. utsläpp till luft av kväveoxider från förbränning av naturgas i pannor och motorer (tabell 25), 3. utsläpp till luft av metan och formaldehyd från förbränning av naturgas i gasmotorer med mager förbränning och gnisttändning (tabell 26), 4. utsläpp till luft av kväveoxider (tabell 29), svaveldioxid (tabell 30) och stoft (tabell 31) från förbränning av 100 procent processgaser från järn- och ståltillverkning, och 5. utsläpp till luft av kväveoxider från förbränning av gasformiga bränslen i gasturbiner i öppen cykel på havsplattformar (tabell 32). Förordning (2019:613). 51 § För flerbränsleanläggningar anger de slutsatser som avses i 43 § utsläppsvärden i fråga om 1. utsläpp till luft av kväveoxider (tabell 34), svaveldioxid (tabell 35), väteklorid och vätefluorid (tabell 36) samt flyktiga organiska föreningar, polyklorerade dibensodioxiner och polyklorerade dibensofuraner (tabell 38) från förbränning i pannor av 100 procent processbränslen från den kemiska industrin, och 2. utsläpp till luft av stoft från förbränning i pannor av blandningar av gaser och vätskor bestående av 100 procent processbränslen från den kemiska industrin (tabell 37). Förordning (2019:613). 52 § För förgasning med kombicykel anger de slutsatser som avses i 43 § utsläppsvärden i fråga om utsläpp till luft av kväveoxider (tabell 43), svaveldioxid (punkt 74) samt kvicksilver, stoft och antimon, arsenik, bly, krom, kobolt, koppar, mangan, nickel och vanadin (tabell 44). Förordning (2019:613). Produktion av organiska högvolymkemikalier 53 § Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2117 av den 21 november 2017 om fastställande av BAT- slutsatser för produktion av organiska högvolymkemikalier, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 7 december 2017. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av 12 kap. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21 eller 31 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Förordning (2019:613). 54 § De slutsatser som avses i 53 § anger utsläppsvärden i fråga om 1. utsläpp av kväveoxider till luft från processugnar och processvärmare (punkt 4, tabell 2.1 och 10.1), 2. utsläpp av kväveoxider och ammoniak till luft från en krackningsugn för lägre alkener (punkt 4, tabell 2.1), 3. utsläpp av kväveoxider till luft från en krackningsugn för etylendiklorid (punkt 4, tabell 10.1), 4. utsläpp av ammoniak till luft från en krackningsugn för lägre alkener när selektiv katalytisk reduktion eller selektiv icke-katalytisk reduktion används (punkt 7, tabell 2.1), 5. utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol och formaldehyd till luft vid produktion av formaldehyd (punkt 45, tabell 5.1), 6. utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol till luft från desorption av koldioxid från det skrubbningsmedel som används i en etenoxidanläggning (punkt 51, tabell 6.1), 7. utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol och bensen till luft vid produktion av fenol (punkt 57, tabell 7.1), 8. utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol, koltetraklorid, klor, väteklorid och polyklorerade dibensodioxiner samt polyklorerade dibensofuraner till luft från toluendiisocyanat- och metylendifenyldiisocyanatprocessen (punkt 66, tabell 9.1), 9. utsläpp av polyklorerade dibensodioxiner och polyklorerade dibensofuraner till luft från en efterförbrännare som behandlar processavgasflöden med innehåll av klorgas eller klorföreningar (punkt 67, tabell 9.1), 10. utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol, summan av etylendiklorid och vinylkloridmonomer, klor, väteklorid och polyklorerade dibensodioxiner samt polyklorerade dibensofuraner till luft från produktion av etylendiklorid och vinylkloridmonomer (punkt 76, tabell 10.2), 11. utsläpp av polyklorerade dibensodioxiner och polyklorerade dibensofuraner till luft från en efterförbrännare som behandlar processavgasflöden med innehåll av klorgas eller klorföreningar (punkt 77, tabell 10.2), 12. direkt utsläpp av koppar, etylendiklorid och polyklorerade dibensodioxiner och polyklorerade dibensofuraner till en vattenrecipient från etylendikloridproduktion (punkt 81, tabell 10.5), och 13. utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol till luft från oxidationsenheten vid produktion av väteperoxid (punkt 86, tabell 11.1). Förordning (2019:613). Avfallsbehandling 55 § Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1147 av den 10 augusti 2018 om fastställande av BAT-slutsatser för avfallsbehandling, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 17 augusti 2018. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för 1. verksamheter som omfattas av 29 kap. 56, 65, 66 eller 67 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251), och 2. verksamheter som omfattas av 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen och utför rening av avloppsvatten från verksamheter som avses i 1. Förordning (2020:165). 56 § De slutsatser som avses i 55 § anger utsläppsvärden i fråga om 1. direkta utsläpp av totalt organiskt kol, kemisk syreförbrukning, totalt suspenderat material, oljeindex, totalkväve, totalfosfor, fenolindex, fri cyanid, adsorberbara organiskt bundna halogener, arsenik, kadmium, krom, sexvärt krom, koppar, bly, nickel, kvicksilver och zink till en vattenrecipient (tabell 6.1), 2. indirekta utsläpp av oljeindex, fri cyanid, adsorberbara organiskt bundna halogener, arsenik, kadmium, krom, sexvärt krom, koppar, bly, nickel, kvicksilver och zink till en vattenrecipient (tabell 6.2), 3. kanaliserade utsläpp av stoft till luft från mekanisk behandling av avfall (tabell 6.3), 4. kanaliserade utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol och klorfluorkarboner till luft från behandling av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (tabell 6.4), 5. kanaliserade utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol till luft från mekanisk behandling av avfall med värmevärde (tabell 6.5), 6. kanaliserade utsläpp av kvicksilver till luft från behandling av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (tabell 6.6), 7. kanaliserade utsläpp av ammoniak, lukt, stoft och totalt flyktigt organiskt kol till luft från biologisk behandling av avfall (tabell 6.7), 8. kanaliserade utsläpp av stoft till luft från fysikalisk- kemisk behandling av fast eller trögflytande avfall (tabell 6.8), 9. kanaliserade utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol till luft från omraffinering av spillolja, fysikalisk-kemisk behandling av avfall med värmevärde och regenerering av använda lösningsmedel (tabell 6.9), och 10. kanaliserade utsläpp av väteklorid och totalt flyktigt organiskt kol till luft, från behandling av vattenbaserat flytande avfall (tabell 6.10). Förordning (2020:165). Avfallsförbränning 57 § Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/2010 av den 12 november 2019 om fastställande av BAT- slutsatser för avfallsförbränning, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 3 december 2019. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av 29 kap. 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 65, 66 eller 67 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Förordning (2021:730). 58 § De slutsatser som avses i 57 § anger utsläppsvärden i fråga om 1. kanaliserade utsläpp till luft av a) stoft, metaller och halvmetaller från avfallsförbränning (tabell 3), b) stoft från innesluten behandling av slagg och bottenaskor med utsugning av luft (tabell 4), c) väteklorid, vätefluorid och svaveldioxid från avfallsförbränning (tabell 5), d) kväveoxid och kolmonoxid från avfallsförbränning och ammoniak från användning av teknikerna selektiv icke- katalytisk reduktion (SNCR) eller selektiv katalytisk reduktion (SCR) (tabell 6), e) totalt flyktigt organiskt kol, polyklorerade dibenso-p- dioxiner, polyklorerade dibensofuraner och dioxinlika polyklorerade bifenyler från avfallsförbränning (tabell 7), och f) kvicksilver från avfallsförbränning (tabell 8), 2. direkta utsläpp till en vattenrecipient av totalt suspenderat material, totalt organiskt kol, arsenik, kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly, antimon, tallium, zink, ammoniumkväve, sulfat, polyklorerade dibenso-p-dioxiner och polyklorerade dibensofuraner (tabell 9), och 3. indirekta utsläpp till en vattenrecipient av arsenik, kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly, antimon, tallium, zink och polyklorerade dibenso-p-dioxiner och polyklorerade dibensofuraner (tabell 10). Förordning (2021:730). Produktion av livsmedel, foder, dryck och mjölk 59 § Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/2031 av den 12 november 2019 om fastställande av BAT- slutsatser för livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 4 december 2019. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för 1. verksamheter som omfattas av 5 kap. 4, 8, 12, 15 eller 17 § miljöprövningsförordningen (2013:251), och 2. verksamheter som omfattas av 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen och utför rening av avloppsvatten från verksamheter som avses i 1. Förordning (2021:730). 60 § De slutsatser som avses i 59 § anger utsläppsvärden i fråga om kemisk syreförbrukning, totalt suspenderat material, totalkväve och totalfosfor för direkta utsläpp till en vattenrecipient (tabell 1). Förordning (2021:730). 61 § För tillverkning av färdigfoder anger de slutsatser som avses i 59 § utsläppsvärden i fråga om kanaliserade utsläpp till luft av stoft från för-malning och pelletskylning (tabell 4). Förordning (2021:730). 62 § För bryggning anger de slutsatser som avses i 59 § utsläppsvärden i fråga om kanaliserade utsläpp till luft av stoft från hantering och bearbetning av malt och råfrukt (tabell 7). Förordning (2021:730). 63 § För mejerier anger de slutsatser som avses i 59 § utsläppsvärden i fråga om kanaliserade utsläpp till luft av stoft från torkning (tabell 10). Förordning (2021:730). 64 § För beredning av fisk och skaldjur anger de slutsatser som avses i 59 § utsläppsvärden i fråga om kanaliserade utsläpp till luft av totalt flyktigt organiskt kol från en rökkammare (tabell 11). Förordning (2021:730). 65 § För förmalning av spannmål anger de slutsatser som avses i 59 § utsläppsvärden i fråga om kanaliserade utsläpp till luft av stoft (tabell 15). Förordning (2021:730). 66 § För bearbetning av kött anger de slutsatser som avses i 59 § utsläppsvärden i fråga om kanaliserade utsläpp till luft av totalt flyktigt organiskt kol från en rökkammare (tabell 18). Förordning (2021:730). 67 § För bearbetning av oljefröer och raffinering av vegetabilisk olja anger de slutsatser som avses i 59 § utsläppsvärden i fråga om 1. kanaliserade utsläpp till luft av stoft från hantering och beredning av fröer samt från torkning och kylning av mjöl (tabell 21), och 2. hexanförluster från bearbetning och raffinering av oljefröer (tabell 22). Förordning (2021:730). 68 § För stärkelseproduktion anger de slutsatser som avses i 59 § utsläppsvärden i fråga om kanaliserade utsläpp till luft av stoft från torkning av stärkelse, protein och fiber (tabell 27). Förordning (2021:730). 69 § För sockertillverkning anger de slutsatser som avses i 59 § utsläppsvärden i fråga om 1. kanaliserade utsläpp till luft av stoft från högtemperaturtorkning av betmassa (tabell 30), och 2. kanaliserade utsläpp till luft av svaveloxider från högtemperaturtorkning av betmassa när naturgas inte används (tabell 31). Förordning (2021:730). Ytbehandling med organiska lösningsmedel och behandling av trä och träprodukter med kemikalier 70 § Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2009 av den 22 juni 2020 om fastställande av BAT- slutsatser för ytbehandling med organiska lösningsmedel, inklusive behandling av trä och träprodukter med kemikalier, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 9 december 2020. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för 1. verksamheter som omfattas av 8 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251), 2. verksamheter som omfattas av 19 kap. 2 § miljöprövningsförordningen, och 3. verksamheter som omfattas av 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen och utför rening av avloppsvatten från verksamheter som avses i 1 eller 2. Förordning (2022:947). 71 § För ytbehandling med organiska lösningsmedel anger de slutsatser som avses i 70 § utsläppsvärden i fråga om 1. utsläpp till luft av kväveoxider i avgaser från den termiska reningen av rågas (tabell 1), 2. utsläpp till luft av stoft i avgaser från sprutlackering vid lackering av fordon (tabell 2), 3. direkta utsläpp av totalt suspenderat material, kemisk syreförbrukning, adsorberbara organiskt bundna halogener, fluorid, nickel och zink till en vattenrecipient (tabell 5) samt indirekta utsläpp av adsorberbara organiskt bundna halogener, fluorid, nickel och zink till en vattenrecipient (tabell 6) vid lackering av fordon, 4. totala utsläpp av flyktiga organiska föreningar till luft vid lackering av fordon (tabell 7), 5. direkta utsläpp av totalt suspenderat material, kemisk syreförbrukning, adsorberbara organiskt bundna halogener, fluorid, nickel, zink, totalt krom och sexvärt krom till en vattenrecipient (tabell 5) samt indirekta utsläpp av adsorberbara organiskt bundna halogener, fluorid, nickel, zink, totalt krom och sexvärt krom till en vattenrecipient (tabell 6) vid bandlackering, 6. flyktiga utsläpp av flyktiga organiska föreningar (tabell 14) samt utsläpp av flyktiga organiska föreningar i avgaser (tabell 15) till luft vid bandlackering, 7. utsläpp till luft av stoft i avgaser från sprutapplicering vid beläggning och tryck på metallförpackningar (tabell 2), 8. direkta utsläpp av totalt suspenderat material, kemisk syreförbrukning, adsorberbara organiskt bundna halogener och fluorid till en vattenrecipient (tabell 5) samt indirekta utsläpp av adsorberbara organiskt bundna halogener och fluorid till en vattenrecipient (tabell 6) vid beläggning av och tryck på metallförpackningar, 9. totala utsläpp av flyktiga organiska föreningar (tabell 22), flyktiga utsläpp av flyktiga organiska föreningar (tabell 23) samt utsläpp av flyktiga organiska föreningar i avgaser (tabell 24) till luft vid beläggning av och tryck på metallförpackningar, 10. utsläpp till luft av stoft i avgaser från lackering av luftfartyg och från förberedelse av sådan lackering (tabell 2), 11. direkta utsläpp av totalt krom och sexvärt krom till en vattenrecipient (tabell 5) samt indirekta utsläpp av totalt krom och sexvärt krom till en vattenrecipient (tabell 6) vid lackering av luftfartyg, 12. totala utsläpp av flyktiga organiska föreningar till luft vid lackering av luftfartyg (tabell 13), 13. utsläpp till luft av stoft i avgaser från sprutlackering vid beläggning av andra metall- och plastytor (tabell 2), 14. totala utsläpp av flyktiga organiska föreningar (tabell 9), flyktiga utsläpp av flyktiga organiska föreningar (tabell 10) samt utsläpp av flyktiga organiska föreningar i avgaser (tabell 11) till luft vid beläggning av andra metall- och plastytor, 15. totala utsläpp av flyktiga organiska föreningar till luft vid lackering av båtar och fartyg (tabell 12), 16. totala utsläpp av flyktiga organiska föreningar (tabell 16) samt utsläpp av flyktiga organiska föreningar i avgaser (tabell 17) till luft vid tillverkning av tejp, 17. flyktiga utsläpp av flyktiga organiska föreningar (tabell 18) samt utsläpp av flyktiga organiska föreningar i avgaser (tabell 19) till luft vid beläggning av textilier, folie och papper, 18. totala utsläpp av flyktiga organiska föreningar (tabell 20) samt utsläpp av flyktiga organiska föreningar i avgaser (tabell 21) till luft vid tillverkning av lindningstråd, 19. totala utsläpp av flyktiga organiska föreningar (tabell 25), flyktiga utsläpp av flyktiga organiska föreningar (tabell 26) samt utsläpp av flyktiga organiska föreningar i avgaser (tabell 27) till luft vid rulloffset med heatsetfärg, 20. totala utsläpp av flyktiga organiska föreningar (tabell 28), flyktiga utsläpp av flyktiga organiska föreningar (tabell 29) samt utsläpp av flyktiga organiska föreningar i avgaser (tabell 30) till luft vid flexografi och rotogravyrtryck som inte är för publikationer, 21. flyktiga utsläpp av flyktiga organiska föreningar (tabell 31) samt utsläpp av flyktiga organiska föreningar i avgaser (tabell 32) till luft vid rotogravyrtryck som är för publikationer, 22. utsläpp till luft av stoft i avgaser från beläggning av träytor och från förberedelse av sådan beläggning (tabell 2), och 23. totala utsläpp av flyktiga organiska föreningar (tabell 33), flyktiga utsläpp av flyktiga organiska föreningar (tabell 34) samt utsläpp av flyktiga organiska föreningar i avgaser (tabell 35) till luft vid beläggning av träytor. Förordning (2022:947). 72 § För behandling av trä och träprodukter med kemikalier anger de slutsatser som avses i 70 § utsläppsvärden i fråga om 1. utsläpp till luft av totalt flyktigt organiskt kol och polycykliska aromatiska kolväten i avgaser från behandling av trä och träprodukter med kreosot eller lösningsmedelsbaserade impregneringskemikalier (tabell 36), och 2. utsläpp till luft av kväveoxider i avgaser från den termiska reningen av rågas från behandling av trä och träprodukter med kreosot eller lösningsmedelsbaserade impregneringskemikalier (tabell 37). Förordning (2022:947). /Rubriken träder i kraft I:2024-02-01/ Behandling av järnbaserade metaller 73 § /Träder i kraft I:2024-02-01/ Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/2110 av den 11 oktober 2022 om fastställande av BAT- slutsatser för industri för behandling av järnbaserade metaller, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 4 november 2022. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för 1. verksamheter som omfattas av 15 kap. 3 eller 5 § miljöprövningsförordningen (2013:251), 2. verksamheter som omfattas av 16 kap. 1 § miljöprövningsförordningen och som innefattar kallvalsning, tråddragning eller satsvis varmförzinkning, och 3. verksamheter som omfattas av 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen och utför rening av avloppsvatten från verksamheter som avses i 1 eller 2. Förordning (2023:942). 74 § /Träder i kraft I:2024-02-01/ För behandling av järnbaserade metaller anger de slutsatser som avses i 73 § utsläppsvärden i fråga om 1. kanaliserade stoftutsläpp till luft (tabell 1.7) och kanaliserade svaveldioxidutsläpp till luft (tabell 1.8) från uppvärmning av insatsmaterialet vid varmvalsning, kallvalsning och tråddragning, 2. kanaliserade stoftutsläpp till luft från uppvärmning av insatsmaterialet vid varmdoppningsbeläggning (tabell 1.7), 3. kanaliserade svaveldioxidutsläpp till luft från uppvärmning av insatsmaterialet vid varmdoppningsbeläggning av plåt (tabell 1.8), 4. kanaliserade kväveoxidutsläpp till luft från återuppvärmning, mellanvärmning och eftervärmning av insatsmaterialet vid varmvalsning (tabell 1.9), 5. kanaliserade kväveoxidutsläpp till luft från uppvärmning av insatsmaterialet vid kallvalsning (tabell 1.10), 6. kanaliserade kväveoxidutsläpp till luft från uppvärmning av insatsmaterialet vid tråddragning (tabell 1.11), 7. kanaliserade kväveoxidutsläpp till luft från uppvärmning av insatsmaterialet vid varmdoppningsbeläggning (tabell 1.12), 8. kanaliserade kväveoxidutsläpp till luft från uppvärmning av förzinkningsgrytan vid satsvis varmförzinkning (tabell 1.13), 9. kanaliserade utsläpp av väteklorid, vätefluorid och svaveloxid till luft från betning vid varmvalsning, kallvalsning och varmdoppningsbeläggning (tabell 1.14), 10. kanaliserade utsläpp av väteklorid och svaveloxid till luft från betning med saltsyra eller svavelsyra vid tråddragning (tabell 1.15), 11. kanaliserade utsläpp av kväveoxid till luft från betning med enbart salpetersyra eller salpetersyra i kombination med andra syror vid varmvalsning och kallvalsning (tabell 1.16), 12. kanaliserade stoftutsläpp till luft från varmdoppning efter flussning vid varmdoppningsbeläggning av tråd och vid satsvis varmförzinkning (tabell 1.17), 13. kanaliserade utsläpp av stoft, väteklorid, svaveldioxid och kväveoxid till luft från återanvändning av använd saltsyra genom sprayrostning eller genom användning av fluidiserande bäddreaktorer (tabell 1.18), 14. kanaliserade utsläpp av stoft, vätefluorid och kväveoxid till luft från återvinning av blandad syra genom sprayrostning eller indunstning (tabell 1.19), 15. direkta utsläpp av totalt suspenderat material, totalt organiskt kol, kemisk syreförbrukning, oljeindex, kadmium, krom, järn, kvicksilver, nickel, bly och zink till en vattenrecipient (tabell 1.20), 16. indirekta utsläpp av oljeindex, kadmium, krom, järn, kvicksilver, nickel, bly och zink till en vattenrecipient (tabell 1.21), 17. direkta utsläpp av sexvärt krom till en vattenrecipient vid betning av höglegerat stål eller passivisering med sexvärda kromföreningar (tabell 1.20), 18. indirekta utsläpp av sexvärt krom till en vattenrecipient vid betning av höglegerat stål eller passivisering med sexvärda kromföreningar (tabell 1.21), 19. direkta utsläpp av tenn till en vattenrecipient vid varmdoppningsbeläggning med tenn (tabell 1.20), 20. indirekta utsläpp av tenn till en vattenrecipient vid varmdopp-ningsbeläggning med tenn (tabell 1.21), 21. direkta utsläpp av totalfosfor till en vattenrecipient vid fosfatering (tabell 1.20), 22. direkta utsläpp av fluorid till en vattenrecipient vid betning med syrablandningar som innehåller fluorvätesyra (tabell 1.20), och 23. indirekta utsläpp av fluorid till en vattenrecipient vid betning med syrablandningar som innehåller fluorvätesyra (tabell 1.21). Förordning (2023:942). 75 § /Träder i kraft I:2024-02-01/ För varmvalsning anger de slutsatser som avses i 73 § utsläppsvärden i fråga om kanaliserade utsläpp av stoft, nickel och bly till luft från mekanisk behandling, svetsning och hyvling, med undantag för manuell hyvling (tabell 1.23). Förordning (2023:942). 76 § /Träder i kraft I:2024-02-01/ För kallvalsning anger de slutsatser som avses i 73 § utsläppsvärden i fråga om 1. kanaliserade utsläpp av stoft, nickel och bly till luft från avhaspling, mekanisk förborttagning av glödskal, riktning och svetsning (tabell 1.25), och 2. kanaliserade utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol till luft från valsning, våt trimvalsning och färdigställning (tabell 1.26). Förordning (2023:942). 77 § /Träder i kraft I:2024-02-01/ För tråddragning anger de slutsatser som avses i 73 § utsläppsvärden i fråga om 1. kanaliserade utsläpp av stoft och bly till luft från blybad (tabell 1.27), och 2. kanaliserade utsläpp av stoft till luft från torrdragning (tabell 1.28). Förordning (2023:942). 78 § /Träder i kraft I:2024-02-01/ För satsvis varmförzinkning anger de slutsatser som avses i 73 § utsläppsvärden i fråga om kanaliserade vätekloridutsläpp till luft från betning och strippning med saltsyra (tabell 1.29). Förordning (2023:942). /Rubriken träder i kraft I:2024-02-01/ Rening och hantering av avgaser inom den kemiska sektorn 79 § /Träder i kraft I:2024-02-01/ Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/2427 av den 6 december 2022 om fastställande av BAT- slutsatser för rening och hantering av avgaser inom den kemiska sektorn, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 12 december 2022. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av 12 kap. 1-36, 38, 39, 42 eller 43 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Förordning (2023:942). 80 § /Träder i kraft I:2024-02-01/ De slutsatser som avses i 79 § anger utsläppsvärden i fråga om 1. kanaliserade utsläpp till luft av totalt flyktigt organiskt kol, summan av flyktiga organiska föreningar som klassificeras som cancerogena, mutagena eller reproduktionsstörande i kategori 1A, 1B eller 2 enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006, bensen, 1,3-butadien, etylendiklorid, etenoxid, propenoxid, formaldehyd, klormetan, diklormetan, koltetraklorid, toluen och triklormetan (tabell 1.1), 2. kanaliserade utsläpp till luft av stoft, bly, blyföreningar uttryckta som bly, nickel och nickelföreningar uttryckta som nickel (tabell 1.3), 3. kanaliserade utsläpp till luft av ammoniak, elementärt klor, gasformiga fluorider uttryckta som vätefluorid, cyanväte, gasformiga klorider uttryckta som väteklorid, kväveoxider och svaveloxider (tabell 1.6), 4. kanaliserade utsläpp till luft av polyklorerade dibenso-p- dioxiner och dibensofuraner från termisk behandling av avgaser som innehåller klor eller klorföreningar (tabell 1.2), 5. kanaliserade utsläpp av kväveoxider till luft från katalytisk oxidation eller termisk oxidation (tabell 1.4), 6. kanaliserade utsläpp av ammoniak till luft från användning av selektiv katalytisk reduktion eller selektiv ickekatalytisk reduktion (tabell 1.5), 7. diffusa utsläpp av flyktiga organiska föreningar till luft från användning av lösningsmedel eller återanvändning av återvunna lösningsmedel (tabell 1.7), 8. totala utsläpp av flyktiga organiska föreningar till luft från produktion av högdensitetspolyeten, lågdensitetspolyeten, linjär lågdensitetspolyeten, polypropen, expanderad polystyren och polystyren för allmänt bruk och polystyren som modifierats med butadiengummi (tabell 1.8), 9. kanaliserade utsläpp av vinylkloridmonomer till luft från återvinning av vinylkloridmonomer (tabell 1.9), 10. totala utsläpp av vinylkloridmonomer till luft från produktion av polyvinylklorid som tillverkats genom suspensionspolymerisation eller emulsionspolymerisation (tabell 1.10), 11. koncentration av vinylkloridmonomer i polyvinylkloridslurry eller polyvinylkloridlatex från produktion av polyvinylklorid som tillverkats genom suspensionspolymerisation eller emulsionspolymerisation (tabell 1.11), 12. totala utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol till luft från produktion av syntetgummi (tabell 1.12), 13. kanaliserade utsläpp till luft av koldisulfid och svavelväte från produktion av viskos med användning av koldisulfid (tabell 1.13), 14. utsläpp av summan av svavelväte och koldisulfid, uttryckt som totalt svavel, till luft från produktion av stapelfiber eller förpackningar (tabell 1.14), och 15. kanaliserade utsläpp till luft av kväveoxider från processugnar eller processvärmare (tabell 1.15). Förordning (2023:942). /Rubriken träder i kraft I:2024-02-01/ Textilindustrin 81 § /Träder i kraft I:2024-02-01/ Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/2508 av den 9 december 2022 om fastställande av BAT- slutsatser för textilindustrin, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 20 december 2022. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för 1. verksamheter som omfattas av 6 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251), och 2. verksamheter som omfattas av 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen och utför rening av avloppsvatten från verksamheter som avses i 1. Förordning (2023:942). 82 § /Träder i kraft I:2024-02-01/ De slutsatser som avses i 81 § anger utsläppsvärden i fråga om 1. direkta utsläpp av adsorberbara organiskt bundna halogener, kemisk syreförbrukning, oljeindex, zink, totalkväve, totalt organiskt kol, totalfosfor och totalt suspenderat material (tabell 1.3) och indirekta utsläpp av adsorberbara organiskt bundna halogener, oljeindex och zink (tabell 1.4), 2. direkta utsläpp av antimon (tabell 1.3) och indirekta utsläpp av antimon (tabell 1.4) vid förbehandling eller färgning av textila material av polyester, 3. direkta utsläpp av antimon (tabell 1.3) och indirekta utsläpp av antimon (tabell 1.4) vid efterbehandling med flamskyddsmedel innehållande antimontrioxid, 4. direkta utsläpp av krom (tabell 1.3) och indirekta utsläpp av krom (tabell 1.4) vid färgning med krombetningsmedel eller färger som innehåller krom, 5. direkta utsläpp av koppar och nickel (tabell 1.3) och indirekta utsläpp av koppar och nickel (tabell 1.4) vid färgning eller tryckning med färger, 6. direkta utsläpp av sulfid som lätt frigörs (tabell 1.3) och indirekta utsläpp av sulfid som lätt frigörs (tabell 1.4) vid färgning med svavelfärger, 7. kanaliserade utsläpp till luft av flyktiga organiska föreningar och formaldehyd vid beläggning (tabell 1.5), 8. kanaliserade utsläpp till luft av flyktiga organiska föreningar och formaldehyd vid tryckning (tabell 1.5), 9. kanaliserade utsläpp till luft av flyktiga organiska föreningar och formaldehyd vid svedning (tabell 1.5), 10. kanaliserade utsläpp till luft av flyktiga organiska föreningar och formaldehyd vid efterbehandling (tabell 1.5), 11. kanaliserade utsläpp till luft av formaldehyd vid flamlaminering (tabell 1.5), 12. kanaliserade utsläpp till luft av flyktiga organiska föreningar vid färgning (tabell 1.5), 13. kanaliserade utsläpp till luft av flyktiga organiska föreningar vid laminering (tabell 1.5), 14. kanaliserade utsläpp till luft av flyktiga organiska föreningar vid termofixering eller värmefixering (tabell 1.5), 15. kanaliserade utsläpp till luft av stoft från svedning och värmebehandling, med undantag för termofixering och värmefixering (tabell 1.6), och 16. kanaliserade utsläpp till luft av ammoniak från beläggning, tryckning och efterbehandling samt värmebehandling i samband med de processerna (tabell 1.7). Förordning (2023:942). Övergångsbestämmelser 2013:250 1. Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013. 2. Bestämmelsen i 1 kap. 28 § första stycket 1 gäller inte domar och beslut som meddelats före den 7 januari 2013. 3. För verksamheter som har påbörjats före den 18 juni 2013 och som omfattas av tillstånd behöver en ansökan om tillstånd enligt 22 kap. 1 § miljöbalken inte innehålla en sådan statusrapport som avses i 1 kap. 23 §, om ansökan ges in före den 7 januari 2014. Om ansökan ges in före den 7 januari 2014 men målet eller ärendet inte avgjorts innan det datumet, behöver ansökan inte heller kompletteras med en statusrapport efter den 7 januari 2014. 4. För verksamheter som ansöker om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken och miljöprövningsförordningen (2013:251) för första gången ska en ansökan om tillstånd enligt 22 kap. 1 § miljöbalken innehålla en sådan statusrapport som avses i 1 kap. 23 §, om ansökan ges in efter ikraftträdandet. Om ansökan har getts in under perioden den 7 januari 2013–17 juni 2013, ska ansökan kompletteras med en statusrapport.