Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:1157 · Visa register
Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad: 2013-12-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1629
Ikraft: 2014-01-15
Författningen har upphävts genom: SFS 2023:556
Upphävd: 2024-01-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd till arbetsgivare för att stimulera yrkesintroduktionsanställning av vissa ungdomar, långtidsarbetslösa personer och nyanlända invandrare. Förordning (2016:366). 1 a § De ungdomar som arbetsgivare kan få stöd för att anställa är de som fyllt 15 men inte 25 år. Förordning (2016:366). 1 b § De långtidsarbetslösa personer som arbetsgivare kan få stöd för att anställa är de som 1. har fyllt 25 år, 2. är anmälda som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, och 3. under en ramtid om 15 månader räknat från dagen före beslutstillfället varit arbetslösa på heltid i 12 månader varav de senaste 6 månaderna ska ha varit sammanhängande. Förordning (2016:366). 1 c § De nyanlända som arbetsgivare kan få stöd för att anställa är de som fyllt 25 år och som vid tidpunkten för stödbeslutet 1. är anvisade till det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, 2. någon gång under de senaste 12 månaderna har varit anvisade till detta program, eller 3. inom de senaste 36 månaderna har beviljats a) uppehållstillstånd enligt - 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser, - 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller - 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller b) uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES- medborgare efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen. Vid tillämpning av första stycket 3 ska det bortses från tid som personen varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två år eller vård av adoptivbarn i två år efter barnets ankomst till familjen. Förordning (2021:801). 2 § Stödet lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 32 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Om uppgifter om ett stöd till ett företag ska offentliggöras enligt artikel 9.1.c i samma förordning, får stödet endast beviljas om företaget samtycker till offentliggörandet. Förordning (2021:1316). Anställningar för vilka stöd får lämnas 3 § Stöd lämnas för yrkesintroduktionsanställningar. Med yrkesintroduktionsanställningar avses i denna förordning anställningar som omfattas av ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion, eller av ett hängavtal till ett sådant kollektivavtal, och som innehåller en andel med utbildning eller handledning. Anställningarna riktar sig till personer som saknar relevant yrkeserfarenhet eller som är arbetslösa. Förordning (2014:947). 4 § Om den som anställs är en ungdom eller en nyanländ som har relevant yrkeserfarenhet ska han eller hon ha varit arbetslös och inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i sammanlagt 90 kalenderdagar under en ramtid om 4 månader räknat från dagen före beslutstillfället. Förordning (2016:366). 5 § Den arbetstagare som ansökan avser får inte redan vara anställd hos arbetsgivaren, om inte 1. anställningen innebär andra arbetsuppgifter på ett annat kollektivavtalsområde än de arbetsuppgifter som omfattas av yrkesintroduktionsanställningen, eller 2. anställningen avser arbete vid sidan av gymnasiestudier på heltid. 6 § Stöd lämnas om 1. anställningen omfattar minst 75 procent av heltid under minst 6 månader, och 2. utbildning eller handledning sammantaget uppgår till minst 15 procent av arbetstiden. Förordning (2016:366). 7 § Om tiden i utbildning eller med handledning är 25 procent eller mer av arbetstiden, ska lönen vara minst 75 procent av lönen enligt kollektivavtal för en anställning utan utbildning eller handledning. Om tiden i utbildning eller med handledning är mindre än 25 procent av arbetstiden, ska lönen minst motsvara den andel av arbetstiden som inte är utbildning eller med handledning. 8 § Stöd får inte lämnas om den anställde under de senaste 18 månaderna har haft en yrkesintroduktionsanställning på samma kollektivavtalsområde, för vilken stöd har lämnats. Stöd får inte lämnas om arbetsgivaren tidigare fått stöd för yrkesintroduktionsanställning för samma person. 9 § Stöd får endast lämnas om det beträffande den utbildning eller den handledning som ska ingå i anställningen finns en upprättad utbildningsplan. En sådan utbildningsplan ska vara underskriven av arbetsgivaren och den anställde och minst innehålla uppgift om: 1. utbildningens och handledningens innehåll och omfattning, 2. målet med utbildningen och handledningen, och 3. vem som ska vara handledare för den anställde på arbetsplatsen. 10 § Arbetsgivaren ansvarar för att den som anställs får den utbildning och handledning som anges i utbildningsplanen. Om utbildning och handledning sammantaget uppgår till 15 procent av arbetstiden får utbildningen inte utgöras av 1. gymnasieskola, 2. anpassad gymnasieskola, 3. kommunal vuxenutbildning, 4. yrkeshögskolan, 5. utbildningar som anordnas av en folkhögskola eller ett studieförbund, 6. utbildningar som omfattas av högskolelagen (1992:1434), 7. utbildningar som omfattas av förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar, och 8. utbildningar som omfattas av förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar. Om utbildning och handledning sammantaget överstiger 15 procent av arbetstiden får dock den överstigande delen utgöra sådan utbildning som anges i andra stycket. Förordning (2022:1629). Stöd i form av lönesubvention och ekonomiskt stöd för handledning 11 § Stödet omfattar lönesubvention och ekonomiskt stöd för handledning. Stöd lämnas så länge yrkesintroduktionsanställningen varar, dock under högst tolv månader. 12 § Ekonomiskt stöd för handledning lämnas till arbetsgivaren genom bidrag med 115 kr per anställd och dag. Vid deltidsarbete minskas stödet i förhållande till arbetstiden. 13 § Stöd i form av lönesubvention lämnas genom återbetalning till arbetsgivaren av ett belopp som motsvarar de arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgift för den anställde som arbetsgivaren ska betala enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. Stöd lämnas dock högst med det belopp som ska betalas vid en bruttolön om 18 750 kronor per månad. Förordning (2016:366). 14 § Stöd i form av lönesubvention tillgodoförs arbetsgivaren genom kreditering på ett sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244). 15 § Stöd i form av lönesubvention och handledarstöd får sammantaget inte överstiga 50 procent av lönekostnaden. Med lönekostnad avses bruttolön inklusive sjuklön och semesterlön samt avgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. Förfarandebestämmelser 16 § Den lokala arbetstagarorganisationen eller om sådan saknas, den centrala arbetstagarorganisationen, ska ges möjlighet att yttra sig över om lön och utbildningsplan är i enlighet med kollektivavtalet. 17 § Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av Arbetsförmedlingen. Beslut om stöd för yrkesintroduktionsanställningar fattas efter ansökan från arbetsgivaren. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för prövningen. 18 § Stöd får endast lämnas till en arbetsgivare som vid beslutstillfället är registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket och som antingen är en fysisk person som bedriver näringsverksamhet eller en juridisk person. Förordning (2022:1022). 18 a § Stöd får inte lämnas till en arbetsgivare som 1. har näringsförbud, 2. a) är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning, är föremål för ackord, genomgår företagsrekonstruktion eller tills vidare har inställt sina betalningar, eller b) är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord, företagsrekonstruktion eller något annat liknande förfarande, eller 3. inte har fullgjort sina skyldigheter i fråga om skatter eller socialförsäkringsavgifter. Om arbetsgivaren är en juridisk person, får stöd inte lämnas när en företrädare med väsentligt inflytande över den juridiska personen har näringsförbud. Förordning (2022:1022). 18 b § Arbetsförmedlingen får avstå från att lämna stöd om 1. arbetsgivarens förhållanden är sådana att det kan antas att verksamheten som den enskilde ska vara sysselsatt inom inte bedrivs eller kommer att bedrivas i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten, 2. arbetsgivaren inte fullgör eller det kan antas att arbetsgivaren inte kommer att fullgöra sina åtaganden mot Arbetsförmedlingen eller mot den enskilde som stödet avser, 3. arbetsgivaren har gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen som gör att arbetsgivarens redbarhet kan ifrågasättas, 4. arbetsgivaren genom en dom som fått laga kraft är dömd för brott som avser yrkesutövningen, eller 5. arbetsgivaren i ärendet inte har lämnat de uppgifter som Arbetsförmedlingen begärt eller har lämnat felaktiga uppgifter. Om arbetsgivaren är en juridisk person får Arbetsförmedlingen avstå från att lämna stöd, om en företrädare med väsentligt inflytande över den juridiska personen 1. har gjort sig skyldig till ett sådant fel som avses i första stycket 3, 2. är dömd för ett sådant brott som avses i första stycket 4, eller 3. har företrätt en annan arbetsgivare eller en anordnare som på grund av sådana omständigheter som anges i denna paragraf inte beviljats bidrag eller stöd, inte längre får bidrag eller stöd, fått bidraget eller stödet återkrävt eller inte fått ett arbetsmarknadspolitiskt program eller en insats förlagd till sig. Förordning (2022:1022). 18 c § Stöd får inte lämnas om arbetsgivaren utgör eller är en del av ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Ordet företag har samma betydelse som i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Förordning (2022:1022). 18 d § Stödet får inte lämnas till arbetsgivare som senare än 12 månader före den aktuella anställningen har sagt upp en eller flera anställda på grund av arbetsbrist på den driftsenhet där den anställde avses att bli placerad. Förordning (2022:1022). 19 § Arbetsgivaren ska inom 180 dagar från den arbetsmånads slut som stödet avser lämna underlag till Arbetsförmedlingen för beräkning av det stödbelopp som ska krediteras på skattekontot och av det ekonomiska stödet för handledning. Om underlaget inte lämnas inom föreskriven tid, förlorar arbetsgivaren rätt till stöd för den arbetsmånaden. Om det finns särskilda skäl, får Arbetsförmedlingen besluta om undantag från skyldigheten att lämna underlaget inom 180 dagar. Underlaget ska då lämnas inom den tid som Arbetsförmedlingen beslutar. Skyldigheten gäller inte om Arbetsförmedlingen redan har tillgång till underlaget på annat sätt. Förordning (2022:1268). 20 § Arbetsförmedlingen ska lämna Skatteverket de uppgifter som behövs för krediteringen. Stöd i form av lönesubvention krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i månaden efter det att underlaget inkommit, med undantag för januari månad då stödet i stället krediteras den 17. 21 § En arbetsgivare som får ekonomiskt stöd är skyldig att omgående anmäla förändringar som kan påverka rätten till stöd eller stödets storlek. Arbetsförmedlingens beslut om ekonomiskt stöd ska innehålla en upplysning om denna skyldighet. Ett beslut ska omprövas vid ändrade förhållanden. Detta gäller både sådana ändrade förhållanden som anmäls av arbetsgivaren och sådana som kommer till Arbetsförmedlingens kännedom på annat sätt. Förordning (2022:1022). Tillsyn och uppföljning 22 § Arbetsförmedlingen ska se till att stöd för yrkesintroduktion används på föreskrivet sätt. Den arbetsgivare som har fått stöd ska ge Arbetsförmedlingen eller den som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska verksamheten och lämna de uppgifter som behövs för granskningen. 23 § Arbetsgivaren ska inom tre månader från det att stödet upphört lämna uppgifter till Arbetsförmedlingen om innehållet och omfattningen på den utbildning och handledning som den anställde har fått. Återbetalning och återkrav 24 § En mottagare av stöd är återbetalningsskyldig om han eller hon genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stöd har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp. Om stöd i annat fall än i första stycket har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp, är mottagaren återbetalningsskyldig endast om han eller hon insett eller skäligen borde ha insett felet. 25 § En mottagare av stöd är vidare återbetalningsskyldig om den arbetstagare för vilken arbetsgivaren har beviljats stöd inte har fått den utbildning eller handledning som han eller hon har rätt till enligt upprättad utbildningsplan. 26 § Om en mottagare av stöd är återbetalningsskyldig enligt 24 § ska Arbetsförmedlingen besluta att återkräva det felaktigt tillgodoförda eller utbetalda beloppet. Om en mottagare av stöd är återbetalningsskyldig enligt 25 § ska Arbetsförmedlingen besluta att återkräva ett belopp som får anses skäligt mot bakgrund av den utbildning eller handledning som arbetstagaren har fått i relation till vad han eller hon skulle ha fått enligt upprättad utbildningsplan. 27 § Arbetsförmedlingen får bevilja anstånd med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan. Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut ränta på det obetalda beloppet. Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller avtalet om avbetalningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet har förfallit till betalning. Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. 28 § Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när den återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betalningen eller träffat ett avtal om en avbetalningsplan och betalning inte sker inom den tid som följer av beslutet om anstånd eller avtalet om avbetalningsplan. 29 § Vid återkrav får Arbetsförmedlingen, vid ett senare tillgodoförande av stöd till den återbetalningsskyldige, besluta att dra av ett skäligt belopp i avräkning på vad som har betalats ut för mycket. Detsamma gäller vid skyldighet att betala ränta. Omprövning och överklagande 30 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel. En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet. 31 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Endast följande beslut får överklagas, nämligen beslut om omprövning av beslut om 1. stöd för yrkesintroduktionsanställningar enligt 17 § andra stycket, 2. förlorad rätt till stödbelopp enligt 19 § första stycket, 3. rätt till stöd vid ändrade förhållanden enligt 21 § andra stycket, och 4. avräkning enligt 29 §. Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning. Förordning (2022:1429). Bemyndigande 32 § Arbetsförmedlingen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Övergångsbestämmelser 2014:947 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anställningsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet. 2017:1168 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd för att anställa en nyanländ som har en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare eller som under de senaste 12 månaderna har avslutat sin etableringsplan enligt samma lag. 2021:801 1. Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2021. 2. För en utlänning som har beviljats ett uppehållstillstånd enligt 13 § den upphävda lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige gäller 1 c § i den äldre lydelsen. 2022:1022 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2022. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som har beslutats före ikraftträdandet. 2023:556 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024. 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beslutats före ikraftträdandet.