Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:994 · Visa register
Förordning (2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2012-12-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 2016:1001
Ikraft: 2013-02-01
Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner som erbjuder omsorg enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Syftet med statsbidraget är att stimulera kommunerna att i ökad omfattning erbjuda sådan omsorg. Förutsättningar för statsbidrag 2 § Statsbidrag får lämnas för kostnader för sådan omsorg som avses i 1 § och som erbjuds i en omfattning av minst 30 timmar per barn och månad. Statsbidrag lämnas för ett kalenderår i sänder i mån av tillgång på medel. Förordning (2016:1001). Beslut och utbetalning 3 § Statens skolverk beslutar om statsbidrag efter ansökan från en kommun. Skolverket betalar efter rekvisition ut statsbidrag vid ett eller två tillfällen per kalenderhalvår. Uppföljning 4 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidrag som lämnats enligt denna förordning har använts. Den som tar emot statsbidrag är skyldig att till Skolverket lämna sådana uppgifter om verksamheten som behövs för uppföljningen. Återkrav 5 § Mottagaren av ett statsbidrag är återbetalningsskyldig, om 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 3. sådana uppgifter som avses i 4 § andra stycket inte har lämnats, eller 4. bidraget inte har använts för det ändamål det har lämnats för. Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Skolverket får helt eller delvis avstå från återkrav, om det finns särskilda skäl för det. Bemyndigande 6 § Statens skolverk får meddela föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning. Överklagandeförbud 7 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.