Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:992 · Visa register
Förordning (2012:992) om statsbidrag för arbetsplatsförlagt lärande i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2012-12-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1625
Ikraft: 2013-02-01
Förutsättningar för statsbidrag 1 § Statsbidrag får lämnas till huvudmän inom gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan för insatser för att vidareutveckla kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärande som sker inom ramen för den skolförlagda yrkesutbildningen i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan. Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel och för ett kalenderår i sänder. Förordning (2022:1625). Ansökan och beslut om statsbidrag 2 § Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Skolverket beslutar om och betalar ut bidraget. I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt 5 § anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet. Fördelning av statsbidrag 3 § Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag ta hänsyn till 1. i vilken grad insatserna för att vidareutveckla kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet kan bidra till ökad kvalitet i detta lärande, och 2. behovet av geografisk spridning av insatserna. Uppföljning och redovisning 4 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts. Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till Regeringskansliet lämna en redovisning av hur bidraget har använts. 5 § Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär. Återbetalning och återkrav 6 § Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för, 4. sådan redovisning som avses i 5 § inte har lämnats, eller 5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag. 7 § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 6 §. Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge återkrav helt eller delvis. 8 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge krav på ränta helt eller delvis. Bemyndigande 9 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning. Överklagande 10 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.