Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:882 · Visa register
Lag (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn
Departement: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 2012-12-06
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:538
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Uppgifter m.m. 1 § Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn ska bestämma det belopp som månadsvis ska betalas i lön till riksdagens ombudsmän, riksrevisorn, riksrevisionsdirektören och en tillförordnad riksrevisor. Nämnden ska också besluta om avgångsförmåner och om övriga anställningsförmåner för riksdagens ombudsmän, riksrevisorn, riksrevisionsdirektören och en tillförordnad riksrevisor. Riksrevisorns och riksrevisionsdirektörens avgångsförmåner ska bestämmas med utgångspunkt i vad som gäller för chefer vid myndigheter som lyder direkt under regeringen. Hänsyn ska dock tas till de särskilda förhållanden som följer med uppdraget som riksrevisor eller riksrevisionsdirektör. En riksrevisor eller riksrevisionsdirektör som avgår i förtid får tillerkännas skäligt avgångsvederlag. Nämnden är en myndighet under riksdagen. Lag (2020:538). Ledning 2 § Myndigheten leds av en nämnd. Sammansättning 3 § Enligt 13 kap. 16 § riksdagsordningen består nämnden av en ordförande och två övriga ledamöter. Lag (2014:809). Ledningens ansvar 4 § Nämnden ansvarar för verksamheten, om inte annat följer av bestämmelser i lag. Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, att resultatet redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att nämnden hushållar väl med statens medel. Arbetsordning 5 § Nämnden ska besluta om en arbetsordning och i den meddela de närmare föreskrifter som behövs om 1. nämndens organisation, 2. arbetsfördelning, 3. delegering av beslutanderätt, 4. handläggning av ärenden samt 5. formerna i övrigt för verksamheten. Delegering 6 § Nämnden får i arbetsordningen eller genom särskilda beslut lämna över rätten att fatta beslut eller vidta åtgärder (delegering) i enlighet med vad som anges i andra och tredje stycket. Delegering till ordföranden, sekreteraren eller någon hos en myndighet som utför kansligöromål för nämnden får avse 1. att vidta åtgärder och fatta beslut för att bereda ett ärende och 2. att avgöra andra ärenden än de som avses i 1 och 5 §§, om ärendena är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden. Delegering till den som nämnden bestämmer hos Riksdagsförvaltningen eller hos någon annan myndighet som utför kansligöromål för nämnden får ske när det gäller att ta emot och registrera allmänna handlingar samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller frågor som uppkommer med anledning av överklaganden av nämndens beslut i sådana frågor. Ärendenas handläggning 7 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. Nämnden är beslutför när alla ledamöter är närvarande. 8 § Nämnden får anlita experter eller annan särskild hjälp som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter. 9 § Nämnden får i arbetsordningen föreskriva att ärenden får avgöras genom kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna. 10 § För varje skriftligt beslut i ett ärende ska det finnas en handling som visar 1. dagen för beslutet, 2. beslutets innehåll, 3. vem som har fattat beslutet, 4. vem som har varit föredragande och 5. vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet. 11 § Om nämnden fattar ett beslut som innebär att medel på ett anslag tas i anspråk, ska nämnden genast underrätta den myndighet som anvisats anslaget om beslutet. Årlig verksamhetsredogörelse 12 § Nämnden ska senast den 22 februari varje år till riksdagen lämna en redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret. I redogörelsen ska nämnden också redovisa verksamhetens kostnader. Lag (2016:1099). Organisation 13 § Nämnden har en sekreterare som utses av nämnden. Ersättningsfrågor 14 § Bestämmelser om arvode till ordföranden och andra ledamöter i nämnden finns i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ. Nämnden beslutar om arvode till sekreteraren och andra som tjänstgör hos nämnden. 15 § För resor som ledamöter, sekreterare och andra som tjänstgör hos nämnden gör i sitt uppdrag ska Riksdagsförvaltningen betala resekostnadsersättning och traktamente enligt de bestämmelser som gäller för arbetstagare vid Riksdagsförvaltningen. Överklagande 16 § Nämndens beslut enligt 1 § får inte överklagas. Bestämmelser om överklagande av beslut som rör utlämnande av handlingar och uppgifter finns i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter. Övergångsbestämmelser 2012:882 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013, då lagen (2002:1024) om lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna ska upphöra att gälla. 2. Bestämmelsen i 12 § tillämpas första gången i fråga om verksamhetsåret 2013. 2016:1099 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017. 2. Lagen ska tillämpas första gången i fråga om nämndens redogörelse för kalenderåret 2016. 2020:111 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2020. 2. Uppgifterna för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn omfattar även dem som är riksrevisorer när den nya lagen träder i kraft.