Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:509 · Visa register
Förordning (2012:509) om betygsrätt för viss utbildning vid internationella skolor
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2012-06-28
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1073
Ikraft: 2012-08-15 överg.best.
1 § Statens skolinspektion får efter ansökan besluta om tillstånd för sådana enskilda huvudmän för internationella skolor som avses i 2 § att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg, gymnasieexamen och intyg enligt de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan om de villkor som anges i 3 § är uppfyllda. 2 § Ett tillstånd enligt förordningen får avse en huvudman för en internationell skola som 1. har förklarats berättigad till bidrag enligt 24 kap. 6 § skollagen (2010:800), och 2. ger en utbildning som följer ett annat lands läroplan och kursplaner. Förordning (2015:804). 3 § Tillstånd får lämnas om huvudmannen 1. anger vilket eller vilka nationella program som ansökan om att utfärda gymnasieexamen avser, 2. visar vilka delar i utbildningen som är likvärdiga med den kurs eller det gymnasiearbete som ett betyg avser och hur utbildningen uppfyller kraven för gymnasieexamen, och 3. även i övrigt visar att utbildningen utformats så att betygen blir likvärdiga med betyg satta i gymnasieskolan. Vid bedömning av om huvudmannen uppfyller kraven enligt första stycket 2 och 3 får utökad undervisning i förhållande till den utländska läroplanen och kursplanen beaktas. Som stöd för bedömningen enligt denna paragraf ska Statens skolinspektion inhämta yttrande från Statens skolverk. 4 § En huvudman som har fått tillstånd ska 1. använda nationella prov i den utsträckning som är föreskriven för gymnasieskolan, och 2. föra betygskatalog och utfärda utdrag ur denna enligt 8 kap. 8 och 9 §§ gymnasieförordningen (2010:2039). 5 § Statens skolinspektion ska besluta att återkalla tillståndet om 1. förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda, eller 2. huvudmannen inte följer vad som föreskrivs i 4 §. 6 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:1073). Övergångsbestämmelser 2012:509 Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2012 och tillämpas på utbildning som påbörjas därefter.