Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:42 · Visa register
Förordning (2012:42) om bidrag till fristående gymnasieskolor och fristående gymnasiesärskolor i vissa fall
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2012-01-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 2012:996
Ikraft: 2012-02-10
Tidsbegränsad: 2015-07-01
1 § En kommuns beslut om bidrag till en enskild huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola för sådan utbildning i fristående gymnasieskola eller fristående gymnasiesärskola som har påbörjats före den 1 juli 2011 ska avse kalenderår när det gäller sådant bidrag som avses i 9 kap. 8 a § femte stycket och 9 kap. 8 c § femte stycket (riksprislistan) skollagen (1985:1100) i deras lydelse enligt lagen (2009:670) om ändring i skollagen (1985:1100). Ett beslut om bidrag som avses i första stycket ska grunda sig på kommunens budget för det kommande kalenderåret och fattas senast den 15 februari det kalenderår som bidraget avser. Förordning (2012:996). 2 § Statens skolverk får, i fråga om sådant bidrag som avses i 1 §, meddela föreskrifter om vilka belopp som kommunen ska betala till en enskild huvudman per elev, program och, i förekommande fall, inriktning. När Skolverket meddelar föreskrifter om bidragsbeloppens storlek enligt riksprislistan ska den berörda kommunens budgeterade bidragsbelopp eller det berörda landstingets budgeterade kostnader för program och, i förekommande fall, inriktning ligga till grund för bidragsbeloppen. Sådana föreskrifter ska meddelas senast den 31 januari det kalenderår som föreskrifterna gäller för. Förordning (2012:996). 3 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om skyldighet för en kommun eller ett landsting att lämna de uppgifter om verksamheten som behövs för sådana beslut om bidragsbelopp som avses i 2 §. Förordning (2012:996).