Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:161 · Visa register
Förordning (2012:161) om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2012-03-29
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:463
Ikraft: 2012-07-01
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare i matematikdidaktik och för matematikhandledare inom skolväsendet utom förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Med matematiklärare avses i denna förordning lärare som undervisar i matematik. 2 § Fortbildningen av matematiklärare syftar till att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att ge matematiklärare 1. möjlighet att få ökade kunskaper i matematikdidaktik genom kollegialt lärande så att innehåll, metoder och former för matematikundervisningen kan stärkas, och 2. professionellt stöd genom matematikhandledare. 3 § Statsbidrag lämnas enligt denna förordning om det finns tillgång på medel. Förordning (2013:798). Förutsättningar för statsbidrag 4 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till 1. huvudmän inom skolväsendet utom förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, och 2. utbildningsanordnare som genom avtal med en eller flera kommuner anordnar kommunal vuxenutbildning som kommunen har bibehållet huvudmannaskap för. Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår) i sänder. Förordning (2020:463). 5 § Statsbidrag lämnas med ett schablonbelopp för matematiklärare som deltar i fortbildning på arbetstid och 1. är anställda hos huvudmannen tills vidare eller för en begränsad tid, eller 2. är anställda hos en sådan utbildningsanordnare som avses i 4 § första stycket 2 tills vidare eller för en begränsad tid och som undervisar inom kommunal vuxenutbildning. Förordning (2020:463). 6 § Statsbidrag lämnas också för ersättning för lön med ett schablonbelopp för matematikhandledare som 1. är anställda hos huvudmannen eller hos en sådan utbildningsanordnare som avses i 4 § första stycket 2, tills vidare eller för en begränsad tid, och 2. på 10 eller 20 procent av heltid tjänstgör som matematikhandledare för matematiklärare som deltar i fortbildning enligt 5 §. Schablonbeloppet enligt första stycket ska motsvara 10 respektive 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en matematiklärare. Förordning (2017:207). 7 § Statsbidrag får lämnas endast för sådana lärare som huvudmannen eller sådan utbildningsanordnare som avses i 4 § första stycket 2 utsett till matematikhandledare och som 1. är behöriga att undervisa i ämnet matematik, 2. har minst fyra års erfarenhet av att undervisa i matematik, och 3. bedöms vara skickliga matematiklärare. Förordning (2013:798). 8 § Statsbidrag får också lämnas för övriga kostnader som kan hänföras till fortbildning eller tjänstgöring enligt denna förordning. 9 § Statsbidrag för en matematiklärare som deltar i fortbildning enligt denna förordning lämnas i högst ett år. Förordning (2017:207). Ansökan och beslut om statsbidrag 10 § Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som prövar frågor om bidraget. Ett beslut om bidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet. 11 § Huvudmannen eller sådan utbildningsanordnare som avses i 4 § första stycket 2 ska hos Statens skolverk anmäla den personal som huvudmannen eller utbildningsanordnaren ansöker om statsbidrag för enligt denna förordning. Förordning (2013:798). Uppföljning och redovisning 12 § Statens skolverk ska följa upp och utvärdera hur statsbidraget har använts. 13 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär. 14 § Statens skolverk ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått statsbidrag enligt denna förordning och med vilka belopp samt vad bidragen har använts till. Återbetalning och återkrav 15 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har beviljats för, 4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 13 §, eller 5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag. 16 § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 15 §. Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge återkrav helt eller delvis. 17 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge krav på ränta helt eller delvis. Bemyndigande 18 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om 1. vilka kostnader som statsbidrag enligt 8 § kan lämnas för, 2. schablonbeloppen och beräkning av statsbidragets storlek, och 3. verkställighet av denna förordning. Överklagande 19 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2020:463 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.