Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:824 · Visa register
Förordning (2012:824) om stöd till inventering av mark för byggande av studentbostäder
Departement: Näringsdepartementet RSN
Utfärdad: 2012-12-06
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1602
Ikraft: 2013-01-15
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:1602
Upphävd: 2019-01-01
Syfte och tillämpningsområde 1 § Denna förordning gäller statligt stöd som, i mån av tillgång på medel, får ges till vissa kommuner för att de ska genomföra en inventering av om det finns mark i kommunen som kan anses lämplig för byggande av studentbostäder. Förutsättningar för stöd 2 § Stöd får ges till en kommun som 1. har universitet eller högskola belägen i kommunen eller i anslutning till kommunen, och 2. avser att genomföra en inventering av om det finns mark i kommunen som kan anses lämplig för byggande av studentbostäder som uppfyller förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. 30–32 §§ plan- och bygglagen (2010:900) och studentbostäder som uppfyller förutsättningarna för tidsbegränsat bygglov enligt 9 kap. 33 § samma lag. 3 § Stöd får ges för inventering som stödmottagaren avser att slutföra senast den 31 december 2013. Stödets storlek 4 § Stödet ska uppgå till hela den beräknade kostnaden för inventeringen. Stödet får dock inte överstiga 200 000 kronor per stödmottagare. Prövningen av ett stödärende 5 § Frågor om stöd prövas av Boverket efter ansökan av en sådan stödmottagare som anges i 2 §. 6 § En ansökan om stöd ska ha kommit in till Boverket senast den 31 oktober 2013. 7 § Ett beslut om stöd ska förenas med villkor 1. om vid vilken tidpunkt som stödmottagaren ska lämna en sådan slutrapport som avses i 9 §, 2. om sista dag för begäran om utbetalning av stödet, och 3. som behövs för att tillgodose syftet med stödet. Utbetalning av stödet 8 § En begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till Boverket senast den 30 november 2013, om inte Boverket beslutar annat. Utbetalning får bara göras om stödmottagaren har påbörjat inventeringen när begäran om utbetalning av stöd har kommit in till Boverket. Uppföljning och utvärdering när en inventering har slutförts 9 § När en inventering har slutförts ska stödmottagaren i en slutrapport till Boverket redovisa hur arbetet med inventeringen har bedrivits och vilka resultat som uppnåtts. I slutrapporten ska det också redovisas vilka kostnader som stödmottagaren haft för inventeringen. 10 § Boverket ska följa upp och utvärdera stödmottagarnas inventering och senast den 30 juni 2014 redovisa detta i en rapport till regeringen. 11 § Stödmottagaren ska lämna de uppgifter till Boverket som behövs för en sådan uppföljning och utvärdering som avses i 10 §. Återbetalning och återkrav 12 § Stödmottagaren är återbetalningsskyldig om 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp, 2. stödet av något annat skäl har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det syfte som anges i 1 §, 4. mottagaren inte har lämnat en sådan slutrapport som avses i 9 §, eller 5. villkor i beslutet om stöd inte har följts. 13 § Om stödmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 12 §, ska Boverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl för det, får Boverket efterge ett återkrav helt eller delvis. Bemyndigande 14 § Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Överklagande 15 § Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2018:1602 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beslutats enligt förordningen.