Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:42 · Visa register
Förordning (2012:42) om bidrag till fristående gymnasieskolor och fristående gymnasiesärskolor i vissa fall
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2012-01-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 2012:996
Ikraft: 2012-02-10
Tidsbegränsad: 2015-07-01
1 § En kommuns beslut om bidrag till en enskild huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola för sådan utbildning i fristående gymnasieskola eller fristående gymnasiesärskola som har påbörjats före den 1 juli 2011 ska avse kalenderår när det gäller sådant bidrag som avses i 9 kap. 8 a § femte stycket och 9 kap. 8 c § femte stycket (riksprislistan) skollagen (1985:1100) i deras lydelse enligt lagen (2009:670) om ändring i skollagen (1985:1100). Ett beslut om bidrag som avses i första stycket ska grunda sig på kommunens budget för det kommande kalenderåret och fattas senast den 15 februari det kalenderår som bidraget avser. Förordning (2012:996). 2 § Statens skolverk får, i fråga om sådant bidrag som avses i 1 §, meddela föreskrifter om vilka belopp som kommunen ska betala till en enskild huvudman per elev, program och, i förekommande fall, inriktning. När Skolverket meddelar föreskrifter om bidragsbeloppens storlek enligt riksprislistan ska den berörda kommunens budgeterade bidragsbelopp eller det berörda landstingets budgeterade kostnader för program och, i förekommande fall, inriktning ligga till grund för bidragsbeloppen. Sådana föreskrifter ska meddelas senast den 31 januari det kalenderår som föreskrifterna gäller för. Förordning (2012:996). 3 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om skyldighet för en kommun eller ett landsting att lämna de uppgifter om verksamheten som behövs för sådana beslut om bidragsbelopp som avses i 2 §. Förordning (2012:996).