Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:860 · Visa register
Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister
Departement: Justitiedepartementet
Utfärdad: 2011-06-22
Ikraft: 2011-08-01 överg.best.
Tillämpningsområde 1 § Denna lag gäller medling i privaträttsliga tvister där förlikning om saken är tillåten. Lagen gäller dock inte sådan medling eller förlikningsverksamhet som sker i Sverige inom ramen för ett mål eller ärende hos domstol, annan myndighet eller skiljenämnd. Lagen gäller inte heller förlikningsverksamhet i utländsk domstol. 2 § Har en medlingsöverenskommelse ingåtts utomlands gäller 7– 12 §§ endast om vid den tidpunkt medlingen inleddes 1. samtliga parter hade sin hemvist eller vanliga vistelseort i Sverige, eller 2. en av parterna hade sin hemvist eller vanliga vistelseort i en annan medlemsstat i Europeiska unionen än någon av de andra parterna och ingen av parterna hade sin hemvist eller vanliga vistelseort i Danmark. Hemvist enligt första stycket fastställs i enlighet med artiklarna 59 och 60 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. Definitioner 3 § I denna lag avses med medling: ett strukturerat förfarande genom vilket två eller flera parter med hjälp av en tredje man (en medlare) frivilligt söker lösa en uppkommen tvist, medlingsöverenskommelse: en skriftlig överenskommelse som är resultatet av medling och som innefattar en förpliktelse för någon eller några av dem som ingått överenskommelsen. 4 § Medling ska vid tillämpning av denna lag anses inledd när 1. parterna har enats om medling sedan en tvist uppkommit, 2. skyldighet att delta i medling har uppkommit enligt lag eller annan författning, eller 3. utländsk domstol har beslutat om medling eller uppmanat parterna att delta i medling. Tystnadsplikt 5 § En medlare och ett biträde till medlaren får inte obehörigen röja eller använda vad han eller hon har fått kännedom om i samband med medling. Medlingens inverkan på talefrister och preskriptionstider 6 § En talefrist eller en preskriptionstid som löper vid den tidpunkt medlingen inleddes och som gäller för den sak som medlingen avser löper ut tidigast en månad efter avslutad medling, om inte annat följer av Sveriges internationella åtaganden. Verkställbarhetsförklaring 7 § En ansökan om att en domstol ska förklara en medlingsöverenskommelse verkställbar (verkställbarhetsförklaring) görs av de parter som ingått överenskommelsen eller av någon eller några av dem med övriga parters samtycke. 8 § En ansökan om verkställbarhetsförklaring görs hos den tingsrätt inom vars domkrets någon av parterna har sin hemvist. Om det inte finns någon behörig domstol enligt första stycket, är Värmlands tingsrätt behörig domstol. 9 § En ansökan om verkställbarhetsförklaring ska vara skriftlig och innehålla 1. uppgift om sökandens namn och adress samt motsvarande uppgifter för övriga parter i medlingsöverenskommelsen, 2. uppgift om ombuds namn och adress, 3. uppgift som visar att domstolen är behörig, 4. uppgift om parternas hemvist eller vanliga vistelseort vid den tidpunkt medlingen inleddes, om medlingsöverenskommelsen har ingåtts utomlands, samt 5. en beskrivning av de tvistefrågor som medlingsöverenskommelsen avser och den medling som har lett till överenskommelsen. Till ansökan ska bifogas 1. medlingsöverenskommelsen i original eller bestyrkt kopia, 2. intyg från medlaren att han eller hon har medlat mellan parterna och att medlingsöverenskommelsen är resultatet av denna medling, samt 3. intyg från de parter i medlingsöverenskommelsen som inte är sökande att de samtycker till att ansökan görs. Ansökan och de handlingar som ska fogas till ansökan ska vara skrivna på svenska eller ges in tillsammans med en översättning till svenska, om inte tingsrätten anser att det är obehövligt. Sökanden ska betala föreskriven ansökningsavgift. 10 § En verkställbarhetsförklaring ska meddelas, om medlingsöverenskommelsen innehåller en förpliktelse av sådant slag att den kan medföra verkställighet i Sverige. 11 § Domstolen ska underrätta parterna i medlingsöverenskommelsen om beslut som innebär att ärendet om verkställbarhetsförklaring avgörs. 12 § Vid domstols handläggning av ärenden om verkställbarhetsförklaring gäller i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Övergångsbestämmelser 2011:860 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011. 2. Bestämmelserna i 7–12 §§ tillämpas inte på medlingsöverenskommelser som har ingåtts före den 21 maj 2011.