Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1237 · Visa register
Förordning (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2011-12-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:433
Ikraft: 2012-06-01
1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Uppgifter 2 § Av 14 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion framgår att det inom länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Kalmar, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Dalarnas, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län ska finnas en miljöprövningsdelegation. Förordning (2017:876). 3 § En miljöprövningsdelegation är ett särskilt organ för länsstyrelsens prövning av ärenden om 1. tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 8 § miljöbalken eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den paragrafen, 2. återkallelse av tillstånd till miljöfarlig verksamhet och förbud mot fortsatt verksamhet enligt 24 kap. 3 § miljöbalken, 3. omprövning av tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller ändring eller upphävande av villkor eller andra bestämmelser i ett sådant tillstånd eller meddelande av nya villkor eller andra bestämmelser enligt 24 kap. 5, 8 eller 9 § miljöbalken, 4. upphävande eller ändring av bestämmelser eller villkor i en tillståndsdom eller ett tillståndsbeslut enligt 24 kap. 13 § miljöbalken, 5. tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken eller dispens enligt 7 kap. 7, 11, 18 a, 20 eller 22 § miljöbalken, om ärendet har samband med ett ärende som miljöprövningsdelegationen prövar enligt 1, 2, 3 eller 4 och ärendena har samma sökande, 6. dispens från föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 1 eller 2 § miljöbalken, om ärendet har samband med ett ärende om tillstånd som miljöprövningsdelegationen prövar enligt 1, 2, 3 eller 4 och ärendena har samma sökande, 7. tillstånd enligt 11 kap. 13 § miljöbalken eller dispens enligt 11 kap. 14 § miljöbalken, om ärendet har samband med ett ärende om tillstånd som miljöprövningsdelegationen prövar enligt 1, 2, 3 eller 4 och ärendena har samma sökande, och 8. alternativvärden enligt 1 kap. 15 § och dispenser enligt 1 kap. 16 § industriutsläppsförordningen (2013:250). Förordning (2018:2117). 4 § Miljöprövningsdelegationens prövning ska ske självständigt från länsstyrelsens roll som tillsynsmyndighet och företrädare av miljöintressen och andra allmänna intressen. Prövningsområden 5 § Ärenden som avses i 3 § prövas av den miljöprövningsdelegation inom vars prövningsområde verksamheten i huvudsak bedrivs eller avses att bedrivas. 6 § Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län omfattar Stockholms och Gotlands län. 7 § Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län omfattar Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län. 8 § Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Östergötlands län omfattar Östergötlands och Jönköpings län. 9 § Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Kalmar län omfattar Kalmar och Kronobergs län. 10 § Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Skåne län omfattar Skåne och Blekinge län. 11 § Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län omfattar Hallands län. 12 § Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län omfattar Västra Götalands län. 13 § Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Örebro län omfattar Örebro och Värmlands län. 14 § Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län omfattar Dalarnas och Gävleborgs län. 15 § Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västernorrlands län omfattar Västernorrlands och Jämtlands län. 16 § Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västerbottens län omfattar Västerbottens län. 17 § Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Norrbottens län omfattar Norrbottens län. Miljöprövningsdelegationens sammansättning 18 § När miljöprövningsdelegationen prövar ett ärende ska den bestå av en ordförande och en miljösakkunnig. Ordföranden ska vara lagfaren och ha särskild erfarenhet av miljöfrågor och andra frågor som behandlas i miljöbalken. Den miljösakkunnige ska ha en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning och särskild erfarenhet av frågor om skydd för människors hälsa och miljön. 19 § Miljöprövningsdelegationen ska bestå av det antal ordförande och miljösakkunniga som behövs för verksamheten. 20 § Ordförandena och de miljösakkunniga utses av regeringen för en bestämd tid efter anmälan av landshövdingen. 20 a § En ordförande eller miljösakkunnig får tjänstgöra vid en miljöprövningsdelegation inom en annan länsstyrelse än den där ordföranden eller den miljösakkunnige är förordnad, om länsstyrelserna har kommit överens om det. Förordning (2023:433). Beredningen av de ärenden som delegationen ska pröva 21 § Miljöprövningsdelegationen ansvarar för att de ärenden som delegationen ska pröva blir tillräckligt beredda. 22 § Länsstyrelsen i det län där det finns en miljöprövningsdelegation ska se till att beredningen av de ärenden som delegationen ska pröva utförs av någon som är anställd av länsstyrelsen eller som länsstyrelsen har anlitat efter att ha kommit överens om det med en annan länsstyrelse. Ärendena vid miljöprövningsdelegationen bereds i samråd med ordföranden. Förordning (2023:433). 23 § Vid tjänstgöring utanför miljöprövningsdelegationen får en ordförande inte besluta i eller delta i handläggningen av ärenden som avser 1. yttranden till en mark- och miljödomstol i mål om miljöfarliga verksamheter som domstolen prövar i första instans, 2. tillsyn över miljöfarliga verksamheter som är tillståndspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken, 3. yttranden i ärenden enligt 17 kap. miljöbalken, 4. verksamheter som kan komma att prövas av miljöprövningsdelegationen, och 5. talan enligt 22 kap. 6 § miljöbalken. 24 § En miljösakkunnig som har deltagit i ett beslut av miljöprövningsdelegationen får vid tjänstgöring utanför miljöprövningsdelegationen inte 1. delta i handläggningen av ett ärende som avser tillsyn över att beslutet följs, eller 2. företräda länsstyrelsen inför en mark- och miljödomstol som den enskildes motpart. 25 § Innan miljöprövningsdelegationen beslutar i ett ärende som avses i 3 § ska delegationen ge länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs eller avses att bedrivas tillfälle att yttra sig. Länsstyrelsens yttrande ska kommuniceras i enlighet med det som följer av 19 kap. 4 § 4 miljöbalken. Beslutsfattande 26 § En ordförande får ensam vidta förberedande åtgärder och besluta om avskrivning i ärenden som handläggs av miljöprövningsdelegationen. Beslut i övriga frågor fattas av ordföranden och den miljösakkunnige gemensamt. Om de inte kan enas, gäller den mening som företräds av ordföranden. Andra än ordföranden eller den miljösakkunnige har inte rätt att delta i miljöprövningsdelegationens beslut. Överklagande 27 § I 19 kap. 5 § och 22 kap. 6 § miljöbalken finns det bestämmelser om att en länsstyrelse får föra talan för att ta till vara miljöintressen och andra allmänna intressen. Samverkan och samråd 28 § Miljöprövningsdelegationerna ska samverka och samråda med varandra i frågor om handläggning som är gemensamma för deras verksamheter. Övriga bestämmelser 29 § Ytterligare bestämmelser om handläggningen av ärenden finns i 19 kap. miljöbalken.