Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:811 · Visa register
Förordning (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2011-06-16
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:17
Ikraft: 2011-08-01
Definitioner 1 § De ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Föreskrivande myndigheter och skyldighet att höra Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 2 § Statliga myndigheter som får meddela föreskrifter om vissa egenskaper hos produkter, anläggningar eller motsvarande (föreskrivande myndigheter) ska höra Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll innan de meddelar föreskrifter om bedömning av överensstämmelse. Rätt att meddela föreskrifter om ackreditering 3 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter om ackreditering enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. En föreskrivande myndighet som för bedömning av överensstämmelse eller annan teknisk kontroll får meddela föreskrifter om krav på ackreditering för viss verksamhet får, efter att ha hört styrelsen, meddela de särskilda föreskrifter om ackreditering som behövs för verksamheten. Organ som ska anmälas Ansökan 4 § En ansökan om att utses till organ som ska anmälas enligt 9 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll ska ges in till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Etableringskrav 5 § Organ som anmäls enligt 9 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll ska vara etablerade i Sverige. Bemyndiganden 6 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela ytterligare föreskrifter i fråga om organ som ska anmälas enligt 9 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. En föreskrivande myndighet får, efter att ha hört styrelsen, meddela de föreskrifter om organ som ska anmälas enligt 9 § lagen om ackreditering och teknisk kontroll som behövs inom myndighetens verksamhetsområde. Anmälan 7 § Anmälan som avses i 9 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll ska göras med hjälp av det elektroniska anmälningsverktyg som utvecklats och förvaltas av Europeiska kommissionen. Anmälan ska innehålla 1. detaljerade uppgifter om de bedömningar av överensstämmelse som har gjorts, 2. detaljerade uppgifter om vilka moduler för bedömning av överensstämmelse som har tillämpats för de berörda produkterna, samt 3. ett relevant intyg om kompetens. Krav på regeringens tillstånd vid ansökan om ackreditering eller om att bli utsett och anmält organ Tillstånd för ansökan om ackreditering 8 § En föreskrivande myndighet eller en annan statlig myndighet som har ansvar för marknadskontroll eller annan tillsyn får inte utan tillstånd av regeringen ansöka om ackreditering för en verksamhet som myndigheten avser att driva på uppdragsbasis. Ansökan om sådant tillstånd ska innehålla uppgifter om 1. vilka särskilda skäl som finns för att bedriva verksamheten i myndighetsform, och 2. hur myndigheten har beaktat och löst frågorna om intressekonflikter och konkurrenssnedvridningar som kan uppstå till följd av myndighetens övriga verksamhet. Tillstånd för ansökan om att bli utsett och anmält organ 9 § En statlig myndighet får inte utan tillstånd av regeringen ansöka om att bli utsedd till organ som ska anmälas enligt 9 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll för en uppgift, som även andra organ än myndigheter får anmälas för. Ansökan om sådant tillstånd ska innehålla uppgifter om 1. vilka särskilda skäl som finns för att bedriva verksamheten i myndighetsform, och 2. hur myndigheten har beaktat och löst frågorna om intressekonflikter och konkurrenssnedvridningar som kan uppstå till följd av myndighetens övriga verksamhet. Riksmätplatser 10 § En riksmätplats ska hålla en hög standard med normaler av tillräcklig omfattning och relevans. Spårbarhet för mätnormaler ska säkerställas och utvecklas genom internationella jämförelser samt forsknings- och utvecklingsinsatser. I förordningen (2019:16) om riksmätplatser anges vilka organ som är riksmätplatser. Förordning (2019:17). Skyldighet för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll att underrätta och höra andra organ 11 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska underrätta berörda departement och myndigheter om beslut som rör organ som ska anmälas enligt 9 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Styrelsen ska höra berörda sektorsmyndigheter innan en anmälan återkallas enligt 10 § lagen om ackreditering och teknisk kontroll. 12 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska informera Europeiska kommissionen om sina förfaranden för bedömning och anmälan av organ som avses i 7–9 §§ lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll samt om eventuella ändringar. Styrelsen ska på begäran ge Europeiska kommissionen all information om grunderna för anmälan eller det anmälda organets fortsatta kompetens. Tillsyn 13 § Den tillsyn som Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll utövar enligt 18 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll ska ske med iakttagande av de krav som gäller för sådan tillsyn enligt bestämmelser inom Europeiska unionen och internationella krav. 14 § Den tillsyn över riksmätplatser som Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll utövar enligt 18 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll ska ha sådan inriktning och omfattning att styrelsen kan bestyrka att en riksmätplats uppfyller internationella krav på mätningsplatser. Avgifter 15 § En riksmätplats som är myndighet får ta ut avgift för utförda mätningar. En sådan riksmätplats får, efter att ha hört Ekonomistyrningsverket, meddela föreskrifter om avgifterna. 16 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får, efter att ha hört Ekonomistyrningsverket, meddela föreskrifter om de avgifter för ackreditering, bedömning och tillsyn som avses i 21 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Sanktionsavgift 17 § Sanktionsavgift enligt 23 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll ska bestämmas till lägst 5 000 kronor och högst 1 000 000 kronor.