Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:728 · Visa register
Förordning (2011:728) om behörighet för lokförare
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 2011-06-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:390
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2011:725) om behörighet för lokförare. Tillsynsmyndighet 2 § Transportstyrelsen utövar tillsyn över efterlevnaden av lagen (2011:725 om behörighet för lokförare och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Förarbevis och kompletterande intyg 3 § Transportstyrelsen ska utfärda förarbevis senast en månad efter det att myndigheten har mottagit samtliga handlingar som behövs. 4 § Om Transportstyrelsen anser att en förare vars förarbevis eller kompletterande intyg har utfärdats i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz inte längre uppfyller kraven enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, ska Transportstyrelsen vända sig till den som har utfärdat förarbeviset eller intyget och lämna en motiverad begäran om en kompletterande kontroll eller en tillfällig återkallelse av förarbeviset eller intyget. Transportstyrelsen ska underrätta Europeiska kommissionen och övriga berörda myndigheter om sin begäran. Om Transportstyrelsen anser att det beslut som fattas av den som har utfärdat förarbeviset med anledning av en sådan begäran inte uppfyller tilllämpliga krav enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen, ska Transportstyrelsen hänskjuta frågan till kommissionen. 5 § Om en behörig myndighet eller ett behörigt organ i ett annat land inom EES eller i Schweiz begär att Transportstyrelsen ska göra en sådan prövning som avses i artikel 29.4 b i direktiv 2007/59/EG, ska Transportstyrelsen pröva begäran inom fyra veckor. Transportstyrelsen ska underrätta den begärande myndigheten eller det begärande organet, Europeiska kommissionen och övriga berörda myndigheter om sitt beslut. Register 6 § Den som för ett register som avses i lagen (2011:725) om behörighet för lokförare får besluta att personuppgifter som behandlas i registret ska bevaras för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål trots att uppgifterna skulle ha gallrats enligt 4 kap. 5 § lagen om behörighet för lokförare eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. Förordning (2018:390). 7 § Direktåtkomst till förarbevisregistret och intygsregister samt utlämnande av personuppgifter ur sådana register på medium för automatiserad behandling får endast medges om direktåtkomst eller utlämnande i varje enskilt fall föregås av en motiverad begäran. Bemyndiganden 8 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om 1. undantag från krav på kompletterande intyg, 2. undersökningar enligt 2 kap. 11 § andra stycket lagen (2011:725) om behörighet för lokförare, 3. hälsokontroller av förare, 4. åtgärder för att förhindra förfalskning av förarbevis och kompletterande intyg, 5. utbildning för att uppfylla kraven enligt 2 kap. 2 § första stycket 5 och 2 kap. 4 § första stycket 2 och 3 lagen om behörighet för lokförare, 6. avgifter för prov för förarbevis, 7. avgifter för förarbevisregistret och tillståndsregistret, 8. att gallring av personuppgifter ska ske senast vid en viss tidpunkt, och 9. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen om behörighet för lokförare och enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av första stycket 2 och 3 ska den inhämta ett yttrande från Socialstyrelsen. Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av första stycket 5 ska den inhämta ett yttrande från Myndigheten för yrkeshögskolan. Avgifter för särskild bedömning av medicinska krav för förarbehörighet får bestämmas upp till full kostnadstäckning. Förordning (2013:994). 9 § Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2011:725) om behörighet för lokförare. Transportstyrelsen ska inhämta ett yttrande från Myndigheten för yrkeshögskolan innan den meddelar föreskrifter om verkställigheten av följande bestämmelser i lagen om behörighet för lokförare: – 2 kap. 2 § första stycket 2, om grundläggande krav för utfärdande av förarbevis i fråga om genomförd utbildning, – 3 kap. 1 §, om tillstånd att bedriva utbildning, och – 5 kap. 8 §, om egenkontroll för utbildningsanordnare. Transportstyrelsen ska inhämta ett yttrande från Statens skolverk innan den meddelar föreskrifter om verkställigheten av 2 kap. 2 § första stycket 2 lagen om behörighet för lokförare. Transportstyrelsen ska inhämta ett yttrande från Socialstyrelsen innan den meddelar föreskrifter om verkställigheten av följande bestämmelser i lagen om behörighet för lokförare: – 2 kap. 2 § första stycket 3, om grundläggande krav för utfärdande av förarbevis i fråga om fysisk lämplighet att framföra järnvägsfordon, – 2 kap. 2 § första stycket 4, om grundläggande krav för utfärdande av förarbevis i fråga om psykisk lämplighet att framföra järnvägsfordon, och – 2 kap. 12 §, om tillståndskrav för läkare och psykologer. Övergångsbestämmelser 2011:728 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. 2. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att förare som avses i punkten 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till lagen (2011:725) om behörighet för lokförare får erhålla förarbevis och kompletterande intyg även om samtliga krav i 2 kap. 2 och 4 §§ samma lag inte är uppfyllda.