Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:718 · Visa register
Förordning (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2010-06-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:234
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
1 § Stipendier lämnas enligt denna förordning av de statliga universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Syftet med stipendierna är att främja rekryteringen av särskilt kvalificerade studieavgiftsskyldiga studenter. Stipendierna lämnas i mån av medel. 2 § I denna förordning betyder högskola: de universitet och högskolor som avses i 1 §, och studieavgiftsskyldig: den som ska betala studieavgift enligt förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor. 3 § Ett stipendium får avse hela eller en del av studieavgiften och får beviljas under förutsättning att mottagaren är studieavgiftsskyldig. Högskolan får meddela ytterligare föreskrifter om förutsättningarna för beviljande av stipendium. Förordning (2014:234). 4 § Ansökan om stipendium ska göras skriftligen till den högskola som anordnar den utbildning som stipendiet avses finansiera. 5 § Högskolan beslutar om vilka som ska få stipendium och om beloppets storlek. I stället för att betala ut ett beviljat stipendium till mottagaren, får högskolan sätta ned mottagarens studieavgift på det sätt som anges i 6 § tredje stycket förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor. Förordning (2011:304). 6 § Högskolan ska senast den 1 juni varje år till Universitets- och högskolerådet lämna de uppgifter som myndigheten begär i fråga om beviljade stipendier. Förordning (2012:731). 7 § Om mottagaren av ett stipendium enligt denna förordning inte längre är studieavgiftsskyldig, är mottagaren återbetalningsskyldig i fråga om den del av stipendiet som avser den del av utbildningen som han eller hon inte är avgiftsskyldig för. Högskolan får meddela föreskrifter om återbetalningsskyldighet i andra fall än som avses i första stycket. 8 § Om mottagaren av ett stipendium är återbetalningsskyldig enligt 7 § eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 § andra stycket, ska högskolan besluta att kräva tillbaka den del av stipendiet som återbetalningsskyldigheten avser. Om det finns särskilda skäl för det, får högskolan efterge återkrav helt eller delvis. 9 § Högskolan får meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning. 10 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2010:718 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010. 2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om ansökningar om stipendium för utbildning som avses bedrivas efter den 31 juli 2011. 2014:234 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014. 2. Bestämmelsen i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om stipendium för utbildning som bedrivs efter den 31 juli 2014.