Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:387 · Visa register
Förordning (2010:387) om kontroll av förvaltningen av offentliga medel i europeiska grupperingar för territoriellt samarbete
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 2010-05-20
Ikraft: 2010-07-01
1 § Denna förordning gäller kontroll av förvaltningen av offentliga medel i europeiska grupperingar för territoriellt samarbete som har sitt registrerade säte i Sverige. Förordningen kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) och de kompletterande regler som finns i lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete. En europeisk gruppering för territoriellt samarbete benämns i denna förordning gruppering. 2 § Ekonomistyrningsverket ska i fråga om en grupperings förvaltning av offentliga medel utföra kontroll och vidta övriga åtgärder enligt artiklarna 6.1 och 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006. 3 § Kontrollerna ska enligt artikel 6.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 utföras i enlighet med internationellt godtagen revisionssed. 4 § Underlaget för kontrollerna utgörs av grupperingens årsredovisning och av revisionsberättelsen. Om genomgången av detta underlag visar att även ytterligare handlingar och uppgifter behövs för kontrollen, ska denna göras utifrån även sådant ytterligare underlag. 5 § Kontroll av en grupperings förvaltning av offentliga medel ska ske årligen. Resultatet av kontrollen ska ha rapporterats till regeringen, Bolagsverket och grupperingen senast fyra månader efter det att årsredovisningen och revisionsberättelsen har kommit in till Bolagsverket. Ekonomistyrningsverket ska på begäran av en grupperingsmedlem eller en berörd medlemsstat pröva om ytterligare kontroll av förvaltningen av offentliga medel bör ske. Om sådan kontroll utförs ska resultatet av kontrollen rapporteras till regeringen, Bolagsverket och grupperingen i anslutning till att den utförts. 6 § Ekonomistyrningsverket ska i sin rapportering till regeringen, Bolagsverket och grupperingen lämna en beskrivning av vad som framkommit vid kontrollen och en redogörelse för de överväganden som myndigheten gjort i samband med detta. Om Ekonomistyrningsverket rekommenderar att några särskilda åtgärder vidtas ska detta anges i rapporten.