Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:2040 · Visa register
Förordning (2010:2040) om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2010-12-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:749
Ikraft: 2011-02-01
Inledning 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (utbildningen), som ska vara en del av gymnasieskolan. Deltagande i försöksverksamheten är frivilligt för skolhuvudmän. Förordningen gäller för utbildning som påbörjas under tiden 1 juli 2011–30 juni 2015. Förordning (2013:142). Övriga regler om gymnasieskolan 2 § I skollagen (2010:800) och i gymnasieförordningen (2010:2039) finns ytterligare bestämmelser om gymnasieskolan som gäller för utbildningen i tillämpliga delar. Villkor för huvudmannens deltagande 3 § Statens skolverk får bevilja huvudmän deltagande i försöksverksamheten för högst 20 utbildningar, varav högst tio vid det första ansökningstillfället. Skolverkets beviljande förutsätter att tillgång på medel finns enligt 7 §. Hos varje utbildning som beviljas deltagande får högst 30 elever årligen påbörja utbildningen. Kommunala huvudmän, sådana enskilda huvudmän som avses i 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) för fristående gymnasieskolor och sådana utbildningsanordnare som bedriver utbildning enligt förordningen (2009:1251) om betygsrätt för viss utbildning inom fordonsindustrin får beviljas att delta i försöksverksamheten. Deltagande får beviljas om huvudmannen eller utbildningsanordnaren 1. har etablerat ett samarbete med det lokala eller regionala arbetslivet och har ett lokalt programråd för denna försöksverksamhet, och 2. kan erbjuda ett fjärde tekniskt år av god kvalitet som uppfyller kraven i denna förordning. Skolverket ska sträva efter att utbildningarna är utformade så att de riktar sig mot olika branscher. Utbildningens syfte 4 § Utbildningen ska syfta till att, utöver målen för teknikprogrammet eller motsvarande utbildning, ge eleverna en breddad eller fördjupad teknisk kompetens. Utbildningen ska också syfta till att eleverna direkt efter avslutad utbildning kan få inträde på arbetsmarknaden. Nationellt råd 5 § För utbildningen ska det finnas ett nationellt råd som Statens skolverk ska ansvara för. Det nationella rådet ska bistå Skolverket med utformning och uppföljning av utbildningen. Ansökan 6 § Ansökan om att få delta i försöksverksamheten ska ges in till Statens skolverk. Ansökan ska första gången göras senast den 15 februari 2011. Det nationella rådet ska yttra sig över ansökan till Skolverket. Skolverket får meddela föreskrifter om ansökan. Statsbidrag 7 § Till varje skolhuvudman som deltar i försöksverksamheten lämnas ett statsbidrag med 50 000 kronor för varje elev som den 15 oktober varje år deltar i utbildningen. Statsbidraget lämnas i mån av tillgång på medel. Statens skolverk beslutar om och betalar ut bidraget. Förordning (2012:119). Behörighet för sökande 8 § För behörighet till utbildningen krävs att den sökande har gymnasieexamen från teknikprogrammet eller från motsvarande utbildning. I de godkända betygen ska följande kurser ingå: matematik 3 c, fysik 1 a, kemi 1, engelska 6 och svenska 2 eller svenska som andraspråk 2, teknik 1 eller motsvarande kurser. Utbildningen är öppen endast för sökande som, oberoende av ålder, påbörjar utbildningen omedelbart efter den termin programmet eller motsvarande utbildning avslutades. Förordning (2013:749). Mottagande 9 § En kommun är skyldig att ta emot en behörig sökande till utbildningen om den sökande är bosatt i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen eller om elevens hemkommun har åtagit sig att stå för kostnaderna för utbildningen. En huvudman för en fristående gymnasieskola är skyldig att ta emot en behörig sökande till utbildningen om elevens hemkommun har åtagit sig att stå för kostnaderna för utbildningen. Ersättning mellan huvudmän 10 § Om en kommun har antagit en elev på utbildningen, efter att hemkommunen har åtagit sig att stå för kostnaderna, har den anordnande kommunen rätt till ersättning från elevens hemkommun för sina kostnader för elevens utbildning. Om en huvudman för en fristående gymnasieskola har antagit en elev på utbildningen, efter att hemkommunen har åtagit sig att stå för kostnaderna, har skolan rätt till bidrag från elevens hemkommun med ett belopp som motsvarar skolans kostnader för elevens utbildning. Vid beräkningen av kostnaden för utbildningen ska avdrag göras för statsbidraget. Urval 11 § Urval bland mottagna sökande ska göras med betygen från gymnasieskolan som grund. Utbildningens innehåll och utformning 12 § Utbildningen ska bygga på teknikprogrammet eller motsvarande utbildningar. Utbildningen ska omfatta 900 gymnasiepoäng varav 100 gymnasiepoäng ska avse ett examensarbete. Vissa delar av utbildningen får vara gemensamma och andra delar får vara anpassade för vissa branscher. Delar av utbildningen ska vara arbetsplatsförlagda. Statens skolverk får meddela föreskrifter om mål, vilka kurser som ska ingå i utbildningen och ämnesplaner för utbildningen. Det nationella rådet ska ges tillfälle att yttra sig över föreskrifterna. Förordning (2013:749). Hur skolarbetet ska förläggas 13 § Skolhuvudmannen får besluta att utbildningen ska bedrivas under andra tider än de som gäller enligt 3 kap. 1 och 2 §§ gymnasieförordningen (2010:2039). Gymnasieingenjörsexamen 14 § Utbildningen syftar till en gymnasieingenjörsexamen. Examen ska utfärdas för en elev som har fått lägst betyget E på alla kurser och det examensarbete som ingår i utbildningen. Det ska framgå av examensbeviset vilka kurser utbildningen omfattar och de olika kursernas gymnasiepoäng samt betyget på varje kurs. Statens skolverk får meddela föreskrifter om utformning av examensbeviset. Uppföljning och utvärdering 15 § De huvudmän som deltar i försöket är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten. Statens skolverk ska senast den 1 december varje år som försöksverksamheten pågår, med början 2012, redovisa omfattningen och vunna erfarenheter av försöksverksamheten till Regeringskansliet. Återbetalning 16 § En skolhuvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att återbetala det om 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt förorsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 3. statsbidraget inte har använts för avsett ändamål, eller 4. mottagaren inte har medverkat i uppföljning och utvärdering enligt 15 §. Statens skolverk ska besluta att kräva tillbaka ett bidrag om en skolhuvudman är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning. Överklagande 17 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2013:749 1. Denna förordning träder i kraft den 5 november 2013. Bestämmelserna i 12 § i sin nya lydelse tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter ikraftträdandet. 2. För elever som har påbörjat utbildning i gymnasieskolan före den 1 juli 2011, och fullföljt utbildningen enligt de bestämmelser som gällde när utbildningen påbörjades, gäller 8 § i sin äldre lydelse. 3. För utbildning som har påbörjats före ikraftträdandet gäller 12 § i sin äldre lydelse.