Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1745 · Visa register
Förordning (2010:1745) om bilstöd till personer med funktionshinder
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2010-12-02
Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:360
Ikraft: 2011-01-01
1 § I denna förordning finns föreskrifter om bilstöd enligt socialförsäkringsbalken. 2 § I beslut om bidrag ska det anges när bidraget tidigast kan betalas ut. 3 § Bilstödet betalas ut genom insättning på konto som anvisas av den försäkrade. Bidraget får betalas ut på annat sätt om särskilda förhållanden föranleder det. 4 § Inför bedömningen av behovet av att anpassa ett fordon ska Försäkringskassan höra Trafikverket eller annan med motsvarande kompetens om det inte är uppenbart obehövligt. Trafikverket ska göra sådana funktionskontroller som avses i 52 kap. 22 a § socialförsäkringsbalken. Sådana funktionskontroller får även utföras av annan med motsvarande kompetens. Förordning (2017:2). 4 a § För att Försäkringskassan ska kunna bedöma anpassningsbidragets storlek ska den försäkrade ge in ett kostnadsförslag för anpassningen, upprättat av den som gör sådana anpassningar som det kan lämnas bidrag för. Om Försäkringskassan bedömer att det finns anledning att ifrågasätta skäligheten av det inlämnade kostnadsförslaget, får Försäkringskassan begära att den försäkrade lämnar ytterligare kostnadsförslag, upprättade av en annan utförare som gör anpassningar av det aktuella slaget. I ett kostnadsförslag ska det anges arbetskostnad och materialkostnad för respektive anpassningsåtgärd samt de övriga kostnader som är förenade med de åtgärder som avses i 52 kap. 8 § första stycket 2 och 3 socialförsäkringsbalken. Förordning (2021:360). 4 b § En personbil klass I som uppfyller villkoren under punkten 1 i bilagan till denna förordning ska anses som särskilt lämpad enligt 52 kap. 18 b § socialförsäkringsbalken. Förordning (2017:2). 4 c § Tilläggsbidrag enligt 52 kap. 18 c § socialförsäkringsbalken lämnas med de belopp som anges under punkten 2 i bilagan till denna förordning för respektive särskild originalmonterad anordning. Förordning (2017:2). 4 d § Trafikverket ska senast före oktober månads utgång varje år till Regeringskansliet (Socialdepartementet) lämna ett underlag som kan ligga till grund för en revision av förteckningen som anges under punkten 2 i bilagan till denna förordning. Trafikverket ska i övrigt inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag och stöd för tillämpningen av 52 kap. socialförsäkringsbalken. Förordning (2017:2). 5 § Till en ansökan om bilstöd ska det fogas ett läkarutlåtande om funktionshindret och dess inverkan på förflyttningsmöjligheterna. Om ansökan görs av en sådan person med funktionshinder som avses i 52 kap. 10 § första stycket 1–4 socialförsäkringsbalken, i avsikt att sökanden ska använda fordonet som förare, ska det av läkarutlåtandet även framgå om han eller hon uppfyller de medicinska kraven för att inneha körkort. 5 a § Försäkringskassan ska på begäran av den försäkrade utfärda ett intyg som visar att bilstöd har lämnats för ett visst fordon. Av intyget ska det framgå datum för beslut om bilstöd och fordonets registreringsnummer. Förordning (2021:360). 6 § Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna om bilstöd i socialförsäkringsbalken och denna förordning. Övergångsbestämmelser 2017:2 1. Denna förordning träder i kraft den 13 februari 2017. 2. De nya bestämmelserna i 4–4 c §§ ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2017 och endast när en ansökan om bilstöd har kommit in till Försäkringskassan efter den 31 december 2016. 2018:1382 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018. 2. De nya föreskrifterna tillämpas första gången i ärenden där ansökan har kommit in till Försäkringskassan efter den 31 juli 2018. Bilaga 1. Villkor för särskilt lämpad personbil klass I I fall enligt 52 kap. 18 b § 1 socialförsäkringsbalken gäller följande. a) Höjden i den av fordonets dörröppningar där rullstolen ska föras in och ut ur fordonet ska uppgå till minst 1 200 millimeter. b) Fordonets invändiga höjd i den sektion där den som har ett funktionshinder ska sitta ska uppgå till minst 1 250 millimeter. c) Fordonets inre golv ska vara plant, eller i det närmaste plant, i den del som är aktuell. I fall enligt 52 kap. 18 b § 2 socialförsäkringsbalken gäller följande. d) Höjden i den av fordonets dörröppningar som ska användas för i- och urlastning av en motordriven rullstol eller annat jämförbart hjälpmedel för förflyttningar ska överstiga 1 100 millimeter. e) Det utrymme i fordonet där den motordrivna rullstolen eller annat jämförbart hjälpmedel ska transporteras ska vara tillräckligt stort för att inrymma rullstolen eller hjälpmedlet. 2. Vissa särskilda originalmonterade anordningar i personbil klass I Nedanstående belopp gäller för tilläggsbidrag för särskilda originalmonterade anordningar. Anordning Bidragsbelopp Automatisk växellåda 16 400 kronor Automatisk öppning och stängning av baklucka 6 300 kronor Elmanövrerad förarstol, 6-vägsjustering eller mer (med möjlighet till justering framåt/bakåt, uppåt/nedåt samt framåt/bakåt av ryggstöd) 8 400 kronor Elmanövrerad förarstol med utökade ergonomiska egenskaper (stol med samma justeringsmöjligheter som för ovan angivna elmanövrerade förarstol med 6-vägsjustering men med ännu fler ergonomiska egenskaper) 13 900 kronor Automatisk öppning och stängning av skjutdörr 7 800 kronor per dörr Helläderklädsel (samtliga hela sittytor klädda med läder) 11 500 kronor Nyckellöst system för start av motor och låsning/upplåsning av dörrar 5 500 kronor Backkamera 4 600 kronor Fjärrmanövrerad bränsledriven kupévärmare 14 000 kronor Elektriskt uppvärmd vindruta 3 900 kronor Förordning (2018:1382).