Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1578 · Visa register
Förordning (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 2010-12-03
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:800
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för prov som anordnas av Trafikverket enligt körkortslagen (1998:488), lagen (1998:492) om biluthyrning, lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, yrkestrafikförordningen (2012:237), taxitrafikförordningen (2012:238) och förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, samt föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa författningar. Förordning (2012:250). 2 § Trafikverket ska ta ut avgift enligt följande. Avgiftslista Avgift Kronor Kunskapsprov/omprov, säkerhetskontroll och funktionsbeskrivning – normaltaxa 325 – kvälls- och helgtaxa 400 Körprov för a) behörigheterna B, C1, C, D1 och D, b) den utökade behörigheten B för den som har körkort med behörighet B, c) taxiförarlegitimation – normaltaxa 800 – kvälls- och helgtaxa 1 040 Körprov för a) den utökade behörigheten B för den som inte har körkort med behörighet B, b) övriga behörigheter, c) tillträde till trafik- eller motorcykellärarutbildning – normaltaxa 1 650 – kvälls- och helgtaxa 2 145 Kunskapsprov för yrkeskunnande och yrkeskompetens – normaltaxa 640 – kvälls- och helgtaxa 830 Normaltaxa ska tas ut för förrättning som äger rum vardagar kl. 07.30–18.00. Övrig tid ska kvälls- och helgtaxa tas ut. Digital fotografering 80 Tidtaxa för utfört arbete per person och timme 500 För sådan förrättning eller åtgärd av Trafikverket som inte anges ovan och som inte omfattas av bestämmelserna i någon annan författning får verket ta ut avgift enligt tidtaxa. Om förrättning, åtgärd eller annat arbete medför rese- eller traktamentskostnader eller särskilda utlägg, ska dessa ersättas särskilt. Förordning (2014:1485). 3 § Utrikesdepartementet får i fråga om en utländsk medborgare som tillhör en främmande stats diplomatiska eller konsulära representation i Sverige eller medborgarens familjemedlem medge att avgift inte ska betalas för förarprov för körkort. Utrikesdepartementet ska fortlöpande till Trafikverket lämna uppgifter om beskickningar och konsulat och övriga förhållanden som behövs för tillämpningen av första stycket. Förordning (2020:800). 4 § Om det finns synnerliga skäl, får Trafikverket i andra fall än som sägs i 3 § medge nedsättning av eller befrielse från en avgift som anges i 2 §. Förordning (2020:800). 5 § Vid skriftlig betalningspåminnelse får Trafikverket ta ut en avgift på 50 kronor för administrativa kostnader (påminnelseavgift). 6 § Har upphävts genom förordning (2020:800). 7 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att en avgift som anges i 2 § ska tas ut med ett lägre belopp när en beställning eller en betalning görs elektroniskt. Styrelsen får i övrigt meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning. Övergångsbestämmelser 2010:1578 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Genom förordningen upphävs förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före den 1 januari 2011. 2020:800 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2020. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som avser en begäran om nedsättning eller befrielse från en avgift som har gjorts före ikraftträdandet.