Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1497 · Visa register
Förordning (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden
Departement: Finansdepartementet DF
Utfärdad: 2010-11-25
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:158
Ikraft: 2011-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:1486
Upphävd: 2018-09-01
Uppgifter 1 § E-legitimationsnämnden ska stödja och samordna elektronisk identifiering och underskrift i den offentliga förvaltningens e-tjänster. Förordning (2016:579). 1 a § Myndigheten ska 1. efter överenskommelse med upphandlande myndigheter tillhandahålla system för säker elektronisk identifiering enligt 1 § andra stycket 2 lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering, 2. administrera valfrihetssystem enligt 1 § andra stycket 3 samma lag, och 3. upprätta och driva en sådan nationell webbplats för annonsering av valfrihetssystem som avses i 4 § samma lag. Förordning (2016:579). 1 b § Myndigheten ska uppfylla de samarbetsskyldigheter som gäller för Sverige som medlemsstat enligt artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG samt enligt rättsakter som har antagits med stöd av den artikeln. Myndigheten ska vara gemensam kontaktpunkt för samarbetet. Myndigheten ska även i övrigt företräda Sverige i frågor som rör gränsöverskridande elektronisk identifiering enligt förordning (EU) nr 910/2014 och ska lämna stöd och information till myndigheter i sådana frågor. Myndigheten ska upprätta och driva en svensk förbindelspunkt (nod) för gränsöverskridande elektronisk identifiering i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1501 av den 8 september 2015 om interoperabilitetsramverket enligt artikel 12.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden. Förordning (2016:579). 2 § Myndigheten ska delta i internationellt standardiseringsarbete, internationellt samarbete och informationsutbyte inom sitt ansvarsområde. Förordning (2013:510). Ledning 3 § Myndigheten leds av en nämnd. 4 § Nämnden ska bestå av högst sju ledamöter. Ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid. Organisation 5 § Vid myndigheten ska det finnas ett kansli. 6 § Skatteverket ska upplåta lokaler samt sköta administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten. 7 § Skatteverket ska i samråd med nämnden uppdra åt någon som är anställd vid Skatteverket att ansvara för kansliet. Skatteverket ska även utse en ersättare. Förordning (2017:158). Avgifter 8 § För att fullgöra sina uppgifter enligt 1, 1 a och 2 §§ får myndigheten ta ut avgifter av de upphandlande myndigheter som har anslutit sig till ett sådant system för säker elektronisk identifiering som avses i 1 a § 1 och uppdragit åt myndigheten att administrera valfrihetssystem enligt 1 a § 2. Avgiften för varje upphandlande myndighet ska motsvara 47 procent av den totala ersättning som den upphandlande myndigheten är skyldig att betala till tjänsteleverantörerna i myndighetens valfrihetssystem enligt 1 a § 2. Myndigheten får disponera intäkterna i verksamheten. Förordning (2016:579).