Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1472 · Visa register
Förordning (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2010-11-18
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:1288
Ikraft: 2011-01-01
Uppgifter 1 § Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ansvarar för att myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret får stöd och service i frågor som avser bemanning med totalförsvarspliktiga som skrivs in för värnplikt eller civilplikt. Stöd och service ska lämnas till de bemanningsansvariga även i fråga om totalförsvarspliktigas tjänstgöring och om redovisning av annan personal inom totalförsvaret. På uppdrag av Försvarsmakten ska Totalförsvarets plikt- och prövningsverk tillhandahålla urvalstester av dem som ansökt till militär utbildning inom Försvarsmakten. Urvalstesterna ska vara utformade så att de främjar en jämställd rekrytering. Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska vidare utföra utredning om personliga förhållanden, mönstra, skriva in och krigsplacera totalförsvarspliktiga enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Förordning (2020:1288). 2 § Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska särskilt ansvara för att information om vad lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt innebär sprids till den som skriftligen lämnar uppgifter enligt 2 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt. Förordning (2020:1288). 3 § Totalförsvarets plikt- och prövningsverk får inom sakområdet åta sig att utföra uppdrag åt andra myndigheter samt åt kommuner, regioner och enskilda. Förordning (2020:1288). Ledning 4 § Totalförsvarets plikt- och prövningsverk leds av en myndighetschef. Förordning (2020:1288). 5 § Vid Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju ledamöter. Förordning (2020:1288). Anställningar och uppdrag 6 § Generaldirektören är myndighetschef. Personalansvarsnämnd 7 § Vid Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska det finnas en personalansvarsnämnd. Förordning (2020:1288). Tillämpligheten av vissa förordningar 8 § Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2020:1288). Avgifter 9 § Totalförsvarets plikt- och prövningsverk får ta ut avgifter för uppdrag som myndigheten åtar sig enligt 1 § andra stycket eller 3 §. Detta gäller inte för uppgifter som avser inskrivning eller uppgifter som avser krigsplacering i samband med inskrivning eller i samband med grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek. Förordning (2020:1288).