Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1167 · Visa register
Förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2010-11-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:399
Ikraft: 2011-01-01
1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om de avgifter som avses i 15 kap. läkemedelslagen (2015:315). Förordning (2015:465). 2 § De termer och uttryck som används i läkemedelslagen (2015:315) har samma betydelse i denna förordning. Därutöver avses med 1. naturläkemedel: läkemedel där den eller de verksamma beståndsdelarna har ett naturligt ursprung, inte är alltför bearbetade och utgör en djurdel, bakteriekultur, mineral eller saltlösning och som endast är lämpligt för egenvård i enlighet med väl beprövad inhemsk tradition eller tradition i länder som med avseende på läkemedelsanvändning står Sverige nära, 2. vissa utvärtes läkemedel: läkemedel för behandling av enklare sjukdomstillstånd hos människor och djur, såsom sårsalvor, inandningsoljor, antiseptiska lösningar, liniment och dylikt, där den eller de aktiva substanserna har en väletablerad medicinsk användning med erkänd effekt och en godtagbar säkerhetsmarginal, 3. parallellimport: införsel till Sverige från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) av ett läkemedel som är godkänt för försäljning i Sverige och i utförsellandet, vilken hanteras av någon annan än tillverkaren eller innehavaren av godkännandet för försäljning, 4. lagerberedning: ett standardiserat läkemedel som inte är godkänt för försäljning och som tillverkas av ett apotek, 5. licens: tillstånd att sälja ett läkemedel enligt 4 kap. 10 § läkemedelslagen, 6. rikslicens: en licens avseende en lagerberedning, 7. duplikatansökan: en ansökan som avser ett godkännande för försäljning som helt motsvarar en annan ansökan om godkännande utom när det gäller läkemedlets namn och innehavaren av det befintliga godkännandet och som kommit in till Läkemedelsverket vid samma tidpunkt som den andra ansökan, 8. duplikat: läkemedel som har godkänts för försäljning efter en duplikatansökan och som fortfarande motsvarar referensläkemedlet utom när det gäller namn och innehavare av det befintliga godkännandet, 9. större ändring av typ II: ändring som inte är ett utvidgat godkännande för försäljning och som kan få väsentlig inverkan på det berörda läkemedlets kvalitet, säkerhet eller effekt, 10. EU-certifikat om satsfrisläppande: ett dokument som anger att ett officiellt satsfrisläppande avseende vacciner och blodprodukter för humant bruk ägt rum före frisläppande på den svenska marknaden, 11. förkortad ansökan: ansökan om godkännande för försäljning med åberopande av dokumentation för ett referensläkemedel enligt 4 kap. 13 § läkemedelslagen, 12. godkännande eller registrering för försäljning enligt det decentraliserade eller det ömsesidiga förfarandet när Sverige är berört medlemsland: ett godkännande eller en registrering för försäljning som baseras på referensmedlemslandets underlag vid tillämpning av det decentraliserade förfarandet eller ett erkännande av ett godkännande eller en registrering för försäljning som meddelats i ett annat land inom EES, 13. begäran om att Sverige ska fungera som referensmedlemsland i det decentraliserade eller det ömsesidiga förfarandet: begäran om att Sverige ska fungera som referensmedlemsland i det decentraliserade förfarandet enligt 4 kap. 9 § läkemedelslagen eller att Läkemedelsverket ska utarbeta eller komplettera en prövningsrapport i samband med ansökan i ett annat medlemsland om erkännande av ett godkännande eller en registrering för försäljning som meddelats i Sverige. Förordning (2018:492). 3 § E-hälsomyndigheten prövar frågor om årsavgifter enligt 4 kap. 6 §. Läkemedelsverket prövar övriga frågor om avgifter enligt denna förordning. Förordning (2017:296). 4 § Avgift ska tas ut i de fall som framgår av denna förordning. 2 kap. Ansökningsavgifter Godkännande av läkemedel för försäljning 1 § Avgift för en ansökan om godkännande av läkemedel för försäljning ska betalas enligt följande: 1. Humanläkemedel a) komplett ansökan, med undantag av b–h 600 000 kr b) ansökan som avser ett generiskt läkemedel vars referensläkemedel inte är godkänt i Sverige 600 000 kr c) ansökan som avser ett radioaktivt läkemedel 65 000 kr d) ansökan som avser en allergen 65 000 kr e) ansökan som avser naturläkemedel eller vissa utvärtes läkemedel 300 000 kr f) förkortad ansökan i fall där referensläkemedlet är godkänt i Sverige 300 000 kr g) duplikatansökan 30 000 kr h) ansökan som avser parallellimporterat läkemedel 25 000 kr 2. Veterinärmedicinska läkemedel a) komplett ansökan, med undantag av b-f 450 000 kr b) ansökan som avser ett generiskt läkemedel vars referensläkemedel inte är godkänt i Sverige 450 000 kr c) ansökan som avser naturläkemedel 225 000 kr d) förkortad ansökan i fall där referensläkemedlet är godkänt i Sverige 225 000 kr e) duplikatansökan 30 000 kr f) ansökan som avser parallellimporterat läkemedel 25 000 kr Avgiften avser samtliga administreringsvägar, styrkor och läkemedelsformer med samma läkemedelsnamn som kommit in för bedömning vid samma tidpunkt. Avgiften för ansökan om parallellimporterat läkemedel enligt första stycket 1 h och 2 f avser dock samtliga styrkor och läkemedelsformer med samma läkemedelsnamn från ett och samma exportland som kommit in för bedömning vid samma tidpunkt. Förordning (2021:1255). Godkännande av läkemedel för försäljning enligt det decentraliserade eller det ömsesidiga förfarandet när Sverige är berört medlemsland 2 § Avgift för en ansökan om godkännande av läkemedel för försäljning enligt det decentraliserade eller det ömsesidiga förfarandet när Sverige är berört medlemsland ska betalas enligt följande: 1. Humanläkemedel a) komplett ansökan, med undantag av b-d 150 000 kr b) ansökan som avser ett generiskt läkemedel vars referensläkemedel inte är godkänt i Sverige 150 000 kr c) förkortad ansökan i fall där referensläkemedlet är godkänt i Sverige 85 000 kr d) duplikatansökan 30 000 kr 2. Veterinärmedicinska läkemedel a) komplett ansökan, med undantag av b-d 112 500 kr b) ansökan som avser ett generiskt läkemedel vars referensläkemedel inte är godkänt i Sverige 112 500 kr c) förkortad ansökan i fall där referensläkemedlet är godkänt i Sverige 63 750 kr d) duplikatansökan 30 000 kr Avgiften avser samtliga administreringsvägar, styrkor och läkemedelsformer med samma läkemedelsnamn som kommit in för bedömning vid samma tidpunkt. Förordning (2021:1255). Utvidgning av ett befintligt godkännande för försäljning 3 § Avgift för en ansökan om utvidgat godkännande för försäljning ska betalas enligt följande: 1. Humanläkemedel a) ansökan om utvidgat godkännande, med undantag av b och c 200 000 kr b) ansökan om utvidgat godkännande som avser naturläkemedel eller vissa utvärtes läkemedel 100 000 kr c) ansökan om erkännande av ett utvidgat godkännande enligt det decentraliserade eller det ömsesidiga förfarandet när Sverige är berört medlemsland 65 000 kr 2. Veterinärmedicinska läkemedel a) ansökan om utvidgat godkännande, med undantag av b och c 150 000 kr b) ansökan om utvidgat godkännande som avser naturläkemedel eller vissa utvärtes läkemedel 75 000 kr c) ansökan om erkännande av ett utvidgat godkännande enligt det decentraliserade eller det ömsesidiga förfarandet när Sverige är berört medlemsland 48 750 kr Avgiften avser samtliga administreringsvägar, styrkor och läkemedelsformer med samma läkemedelsnamn som kommit in för bedömning vid samma tidpunkt och som avser samma typ av ändring av villkoren för godkännandet. Förordning (2021:1255). Registrering för försäljning av traditionella växtbaserade humanläkemedel och utvidgning av sådan registrering 4 § Avgift för en ansökan om registrering för försäljning av ett traditionellt växtbaserat humanläkemedel ska betalas enligt följande: 1. Ansökan om registrering av ett traditionellt växtbaserat humanläkemedel 300 000 kr 2. Ansökan om registrering av ett traditionellt växtbaserat humanläkemedel som innehåller ett växtbaserat material eller en beredning eller en kombination av dessa som finns upptagen i den förteckning som upprättas av Europeiska kommissionen eller för vilka kommittén för växtbaserade läkemedel (HMPC) har fastställt en monografi 150 000 kr 3. Ansökan om erkännande av en registrering av ett traditionellt växtbaserat humanläkemedel enligt det decentraliserade eller det ömsesidiga förfarandet när Sverige är berört medlemsland 75 000 kr 4. Duplikatansökan 30 000 kr 5. Ansökan som avser parallellimporterat traditionellt växtbaserat humanläkemedel 25 000 kr Avgiften avser samtliga administreringsvägar, styrkor och läkemedelsformer med samma läkemedelsnamn som kommit in för bedömning vid samma tidpunkt. Avgiften för ansökan om parallellimporterat läkemedel enligt första stycket 5, avser dock samtliga styrkor och läkemedelsformer med samma läkemedelsnamn från ett och samma exportland som kommit in för bedömning vid samma tidpunkt. Förordning (2021:1255). 5 § Avgiften för en ansökan om utvidgning av en befintlig registrering för försäljning av ett traditionellt växtbaserat humanläkemedel uppgår till 100 000 kr. För en ansökan om erkännande av en utvidgad registrering av ett traditionellt växtbaserat humanläkemedel enligt det decentraliserade eller det ömsesidiga förfarandet när Sverige är berört medlemsland uppgår avgiften till 32 500 kr. Förordning (2016:1254). Registrering för försäljning av homeopatiska läkemedel 6 § För en ansökan om registrering för försäljning av homeopatiska humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel ska avgift betalas enligt följande: 1. Ansökan om registrering av ett homeopatiskt läkemedel 90 000 kr 2. Ansökan om erkännande av en registrering av ett homeopatiskt läkemedel enligt det decentraliserade eller det ömsesidiga förfarandet när Sverige är berört medlemsland 20 000 kr 3. Ansökan om utvidgning av en befintlig registrering av ett homeopatiskt läkemedel 45 000 kr Avgiften avser ett enskilt läkemedel, enkelmedel i en spädningsserie eller ett sammansatt medel med flera beståndsdelar. Förordning (2021:1255). Licens och rikslicens 7 § Avgift för licens och rikslicens ska betalas enligt följande: 1. Humanläkemedel a) ansökan om rikslicens 65 000 kr b) ansökan om licens för att tillgodose särskilda behov av läkemedel i enskilda fall 235 kr 2. Veterinärmedicinska läkemedel a) ansökan om rikslicens 65 000 kr b) ansökan om licens för att tillgodose särskilda behov av läkemedel i enskilda fall 235 kr Förordning (2021:1255). Tillstånd för tillverkning av läkemedel 8 § Avgift för en ansökan om tillstånd för yrkesmässig tillverkning av humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel ska betalas enligt följande för varje tillverkningsställe: 1. Tillverkning av färdigt icke-sterilt läkemedel 86 000 kr 2. Tillverkning av sterila läkemedel, genom slutsterilisering 146 000 kr 3. Tillverkning av sterila läkemedel, genom aseptisk tillverkning 172 000 kr 4. Tillverkning av bioteknologiska läkemedel 215 000 kr 5. Tillverkning genom primärpackning, sekundärpackning, medicinska gaser, radionuklidgeneratorer, sterilisering av färdig produkt eller hjälpämnen och externt kontrollaboratorium 60 000 kr 6. Import och certifiering av sats vid import av läkemedel 26 000 kr Om flera av de tillverkningsprocesser som anges i första stycket sker vid ett tillverkningsställe ska endast en avgift betalas. Den högsta tillämpliga avgiften enligt första stycket ska i detta fall betalas. Förordning (2021:1255). 9 § Avgift för en ansökan om tillstånd för inrättning för tillverkning av läkemedel för ett visst tillfälle (extemporeapotek) ska betalas enligt följande: 1. Om annat tillstånd för tillverkning av läkemedel finns 45 000 kr 2. Om annat tillstånd för tillverkning av läkemedel saknas 90 000 kr Förordning (2021:1255). 9 a § Avgift för en ansökan om tillstånd att tillverka ett läkemedel som omfattas av sjukhusundantaget ska betalas med 100 000 kr per tillverkningstillstånd. Förordning (2021:1255). Tillstånd för klinisk läkemedelsprövning 10 § Avgift för en ansökan om tillstånd att utföra en klinisk läkemedelsprövning för humanläkemedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 av den 16 april 2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG ska betalas med 1. I de fall Sverige har utsetts till rapporterande medlemsstat 76 000 kr 2. I de fall Sverige är berörd medlemsstat, men inte rapporterande medlemsstat 71 000 kr 3. I de fall Sverige är ensam berörd medlemsstat (nationella ansökningar) 71 000 kr 4. I de fall ansökan avser en väsentlig ändring av aspekter som omfattas av del I i utredningsrapporten (kapitel III i förordning (EU) nr 536/2014) 12 500 kr 5. I de fall ansökan avser en väsentlig ändring av aspekter som omfattas av del II i utredningsrapporten (kapitel III i förordning (EU) nr 536/2014) 2 700 kr Förordning (2022:17). 11 § Avgift för en ansökan om tillstånd att utföra en klinisk läkemedelsprövning för veterinärmedicinska läkemedel ska betalas med 55 000 kr. Förordning (2022:17). 3 kap. Tillkommande avgifter Sverige fungerar som referensmedlemsland i det decentraliserade eller det ömsesidiga förfarandet Godkännande av läkemedel för försäljning 1 § Avgift för en begäran om att Sverige ska fungera som referensmedlemsland i det decentraliserade eller det ömsesidiga förfarandet i samband med en ansökan i ett annat medlemsland om godkännande av läkemedel för försäljning ska betalas enligt följande: 1. Humanläkemedel a) en begäran där läkemedlet åtföljs av fullständig dokumentation 200 000 kr b) förkortad ansökan 200 000 kr c) duplikatansökan 30 000 kr 2. Veterinärmedicinska läkemedel a) en begäran där läkemedlet åtföljs av fullständig dokumentation 150 000 kr b) förkortad ansökan 150 000 kr c) duplikatansökan 30 000 kr Avgiften avser samtliga administreringsvägar, styrkor och läkemedelsformer med samma läkemedelsnamn i samma begäran. Utöver avgift enligt denna paragraf ska avgift betalas enligt 2 kap. 1 §. Förordning (2021:1255). Utvidgning av ett befintligt godkännande för försäljning 2 § För en begäran om att Sverige ska fungera som referensmedlemsland i det decentraliserade eller det ömsesidiga förfarandet i samband med en ansökan i ett annat medlemsland om utvidgning av ett befintligt godkännande för försäljning av ett humanläkemedel uppgår avgiften till 200 000 kr. För ett veterinärmedicinskt läkemedel uppgår avgiften till 100 000 kr. Avgiften avser alla styrkor och läkemedelsformer med samma läkemedelsnamn som kommit in för bedömning vid samma tidpunkt och som avser samma typ av ändring av villkoren för godkännandet. Utöver avgift enligt denna paragraf ska avgift betalas enligt 2 kap. 3 § denna förordning. Förordning (2016:1254). Registrering för försäljning av traditionella växtbaserade humanläkemedel och utvidgning av sådan registrering 3 § Avgift för en begäran om att Sverige ska fungera som referensmedlemsland i det decentraliserade eller det ömsesidiga förfarandet i samband med en ansökan i ett annat medlemsland ska betalas enligt följande: 1. Registrering av ett traditionellt växtbaserat humanläkemedel 100 000 kr 2. Utvidgning av en registrering av ett traditionellt växtbaserat humanläkemedel 50 000 kr Utöver avgift enligt denna paragraf ska avgift betalas enligt 2 kap. 4 respektive 5 §. Förordning (2015:465). Registrering för försäljning av homeopatiska läkemedel 4 § För en begäran om att Sverige ska fungera som referensmedlemsland i det decentraliserade eller det ömsesidiga förfarandet i samband med en ansökan i ett annat medlemsland om registrering för försäljning av ett homeopatiskt läkemedel uppgår avgiften till 22 500 kr. Samma avgift gäller för veterinärmedicinska läkemedel. Avgiften avser ett enskilt enkelmedel, enkelmedel i en spädningsserie eller ett sammansatt medel med flera beståndsdelar. Utöver avgift enligt denna paragraf ska avgift betalas enligt 2 kap. 6 §. Förordning (2021:1255). Ändring av ett befintligt godkännande för försäljning eller av en registrering för försäljning Ändring av typ II av ett befintligt godkännande 5 § För en ansökan om en större ändring av typ II där ett tillägg görs till indikationen uppgår avgiften för humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel till följande belopp inom ramen för a) det nationella förfarandet 129 000 kr b) det ömsesidiga förfarandet med Sverige som referensland 145 000 kr c) det ömsesidiga förfarandet med Sverige som berört medlemsland 38 000 kr Avgiften avser samtliga administreringsvägar, styrkor och läkemedelsformer med samma läkemedelsnamn som kommit in för bedömning vid samma tidpunkt. Förordning (2021:1255). 5 a § För en ansökan om en annan större ändring av typ II än sådan ändring som avses i 5 § uppgår avgiften för humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel till följande belopp inom ramen för a) det nationella förfarandet 39 000 kr b) det ömsesidiga förfarandet med Sverige som referensland 55 000 kr c) det ömsesidiga förfarandet med Sverige som berört medlemsland 8 000 kr Avgiften avser samtliga administreringsvägar, styrkor och läkemedelsformer med samma läkemedelsnamn som kommit in för bedömning vid samma tidpunkt. Förordning (2021:1255). Ändring av receptstatus 6 § För en ansökan om ändrad klassificering enligt 4 kap. 20 § läkemedelslagen (2015:315) uppgår avgiften till 100 000 kr. För ett veterinärmedicinskt läkemedel uppgår avgiften till 50 000 kr. Om substansen redan har varit föremål för samma ändring och produktresumé och bipacksedel i allt väsentligt är lika uppgår avgiften i stället till 10 000 kr. Avgiften avser samtliga administreringsvägar, styrkor och läkemedelsformer med samma läkemedelsnamn som kommit in för bedömning vid samma tidpunkt. Förordning (2016:1254). Ändring av typ II av en befintlig registrering för försäljning av ett traditionellt växtbaserat humanläkemedel eller ett homeopatiskt läkemedel 7 § För en ansökan om en större ändring av typ II där ett tillägg görs till indikationen av en registrering för försäljning uppgår avgiften för traditionellt växtbaserat humanläkemedel till följande belopp inom ramen för: a) det nationella förfarandet 64 500 kr b) det ömsesidiga förfarandet med Sverige som referensmedlemsland 72 500 kr c) det ömsesidiga förfarandet med Sverige som berört medlemsland 19 000 kr För ändring i befintlig registrering av ett traditionellt växtbaserat humanläkemedel avser avgiften samtliga administreringsvägar, styrkor och läkemedelsformer med samma läkemedelsnamn som kommit in för bedömning vid samma tidpunkt. Förordning (2021:1255). 8 § För en ansökan om en annan större ändring av typ II än sådan ändring som avses i 7 § av en registrering för försäljning uppgår avgiften till följande belopp: 1. Traditionellt växtbaserat humanläkemedel inom ramen för a) det nationella förfarandet 19 500 kr b) det ömsesidiga förfarandet med Sverige som referensmedlemsland 27 500 kr c) det ömsesidiga förfarandet med Sverige som berört medlemsland 4 000 kr 2. Homeopatiskt läkemedel (både humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel) 10 000 kr För ändring i befintlig registrering av ett traditionellt växtbaserat läkemedel avser avgiften samtliga administreringsvägar, styrkor och läkemedelsformer med samma läkemedelsnamn som kommit in vid samma tidpunkt. För homeopatiska läkemedel avser avgiften ett enskilt enkelmedel, enkelmedel i en spädningsserie eller ett sammansatt medel med flera beståndsdelar. Förordning (2021:1255). 4 kap. Årsavgifter Godkända och registrerade läkemedel för försäljning 1 § Årsavgift ska betalas med följande belopp: 1. Humanläkemedel a) humanläkemedel, med undantag av b-j 60 000 kr b) tillkommande styrka och läkemedelsform 30 000 kr c) duplikat 30 000 kr d) traditionella växtbaserade humanläkemedel, naturläkemedel och vissa utvärtes läkemedel 20 000 kr e) radioaktiva läkemedel och allergener 10 000 kr f) spädning från grundextrakt av allergen (för varje tillkommande spädning) 275 kr g) homeopatiska läkemedel (för ett enskilt enkelmedel, enkelmedel i en spädningsserie eller ett sammansatt medel med flera beståndsdelar) 1 300 kr h) parallellimporterade läkemedel (per exportland, form, styrka och godkännandenummer) 8 500 kr i) rikslicens 54 000 kr j) rikslicens tillkommande styrka och läkemedelsform 27 000 kr 2. Veterinärmedicinska läkemedel a) veterinärmedicinska läkemedel, med undantag av b-h 30 000 kr b) tillkommande styrka och läkemedelsform 15 000 kr c) duplikat 15 000 kr d) naturläkemedel och vissa utvärtes läkemedel 20 000 kr e) homeopatiska läkemedel (för ett enskilt enkelmedel, enkelmedel i en spädningsserie eller ett sammansatt medel med flera beståndsdelar) 1 300 kr f) parallellimporterade läkemedel (per exportland, form, styrka och godkännandenummer) 8 500 kr g) rikslicens 54 000 kr h) rikslicens tillkommande styrka och läkemedelsform 27 000 kr Förordning (2021:1255). Tillverkning 2 § Årsavgiften för yrkesmässig tillverkning av humanläkemedel, veterinärläkemedel eller tillverkning av aktiv substans eller andra hjälpämnen ska betalas för varje tillverkningsställe enligt följande: 1. Tillverkning av färdigt icke-sterilt läkemedel 86 000 kr 2. Tillverkning av sterila läkemedel, genom slutsterilisering 146 000 kr 3. Tillverkning av sterila läkemedel, genom aseptisk tillverkning 172 000 kr 4. Tillverkning av bioteknologiska läkemedel 215 000 kr 5. Tillverkning genom primärpackning, sekundärpackning, medicinska gaser, radionuklidgeneratorer, sterilisering av färdig produkt eller hjälpämnen och externt kontrollaboratorium 60 000 kr 6. Import och certifiering av sats vid import av läkemedel 26 000 kr Om flera av de tillverkningsprocesser som anges i första stycket sker vid ett tillverkningsställe ska endast en avgift betalas. Den högsta tillämpliga avgiften enligt första stycket ska i detta fall betalas. Förordning (2021:1255). 3 § För tillverkning av ett läkemedel som omfattas av sjukhusundantaget uppgår årsavgiften till 215 000 kr per tillverkningstillstånd. Förordning (2021:1255). 4 § För tillverkning på sjukhus av radiofarmaka eller läkemedel för dialysbehandling uppgår årsavgiften till 30 000 kr. Samma avgift gäller för veterinärmedicinska läkemedel. Förordning (2021:1255). 5 § För ett extemporeapotek uppgår årsavgiften till 55 000 kr i de fall där annat tillstånd för tillverkning saknas. I de fall annat tillstånd för tillverkning finns uppgår avgiften till 22 000 kr. Förordning (2021:1255). System för insamling av läkemedelsinformation 6 § För läkemedel som ingår i det system som används för insamling av läkemedelsinformation som E-hälsomyndigheten för, uppgår årsavgiften till 1 500 kr per läkemedel. För parallellimporterade läkemedel uppgår årsavgiften till 750 kr per läkemedel. En årsavgift får inte tas ut för läkemedel för vilka ansökan om godkännande för försäljning prövas eller har prövats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet. En årsavgift får inte heller tas ut för lagerberedningar som saknar rikslicens. Läkemedelsverket får för E-hälsomyndighetens räkning ta ut årsavgifterna av den som är avgiftsskyldig enligt 6 kap. 2 § 1, 2 och 4. Avgiftsskyldigheten enligt 6 kap. 2 § 4 gäller enbart tillverkare av lagerberedningar med rikslicens. Avgifter som betalats in till Läkemedelsverket ska utan dröjsmål betalas till E-hälsomyndigheten. Förordning (2021:1255). 5 kap. Särskilda avgifter Vetenskaplig rådgivning 1 § Avgift för en ansökan om vetenskaplig rådgivning uppgår till 65 000 kr. Förordning (2021:1255). Intyg 2 § Avgift för en ansökan om intyg om tillstånd att tillverka läkemedel och ansökan om intyg för export av läkemedel uppgår till 1 050 kr. Förordning (2021:1255). 3 § Avgift för utfärdande av intyg om kontroll av tillverkningssats avseende vaccin och blodprodukter för humant bruk före frisläppande på den svenska marknaden i fall där EU- certifikat om satsfrisläppande saknas uppgår till 2 100 kr. Avgift för en ansökan om intyg för export av viss tillverkningssats av läkemedel uppgår till 2 100 kr. Förordning (2021:1255). 6 kap. Betalning av avgifter Betalning av ansökningsavgift, tillkommande avgift och särskild avgift 1 § Ansökningsavgift, tillkommande avgift och särskild avgift ska betalas av sökanden. Betalning av årsavgift 2 § Årsavgift ska betalas för: 1. godkännande av läkemedel för försäljning: av innehavaren av godkännandet från och med månaden efter den då läkemedlet godkändes för försäljning till och med det år då godkännandet upphör att gälla, 2. registrering av traditionellt växtbaserat humanläkemedel för försäljning: av innehavaren av registreringen från och med månaden efter den då läkemedlet registrerades till och med det år då registreringen upphör att gälla, 3. registrering av homeopatiskt läkemedel för försäljning: av innehavaren av registreringen från och med det år då läkemedlet registrerades till och med det år då registreringen upphör att gälla, 4. tillverkning av läkemedel: av innehavaren av tillståndet från och med månaden efter den då tillverkningstillstånd meddelades till och med det år då tillståndet upphör att gälla. Årsavgift enligt första stycket 1–3 ska inte betalas om läkemedlet avregistreras senast den 31 januari. Förordning (2015:465). 3 § Avgift ska betalas till Läkemedelsverket efter särskild debitering. Av de avgifter som betalats in till Läkemedelsverket enligt 2 kap. 10 § ska Läkemedelsverket betala följande belopp till Etikprövningsmyndigheten: 1. 16 000 kr för en ansökan som avses i 2 kap. 10 § 1, 2 eller 3 i det fall ansökan bedöms vara valid, och 2. 2 000 kr för en ansökan som avses i 2 kap. 10 § 4 eller 5. Förordning (2022:399). 4 § Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten får, om det finns särskilda skäl, i det enskilda fallet betala tillbaka eller sätta ned hela eller delar av en avgift. Förordning (2017:296). 7 kap. Övriga bestämmelser Bemyndigande 1 § Läkemedelsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. 2 § Har upphävts genom förordning (2015:465). Övergångsbestämmelser 2010:1167 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011, då förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel ska upphöra att gälla. 2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet. 2016:1254 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017. 2. Äldre föreskrifter om avgifter i 2 kap. och 3 kap. gäller fortfarande för ärenden som kommit in till Läkemedelsverket före ikraftträdandet om det ger en lägre avgift för den avgiftsskyldige jämfört med de avgifter som ska betalas enligt de nya föreskrifterna. 2021:1255 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022. 2. Äldre föreskrifter om avgifter i 2, 3 och 5 kap. gäller fortfarande för ärenden som har kommit in till Läkemedelsverket före ikraftträdandet. 2022:17 1. Denna förordning träder i kraft den 31 januari 2022. 2. Äldre föreskrifter om avgifter gäller för ansökningar om kliniska läkemedelsprövningar för humanläkemedel som handläggs enligt vad som framgår av punkterna 2 och 3 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2021:914) om ikraftträdande av lagen (2018:1272) om ändring i läkemedelslagen (2015:315).