Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1157 · Visa register
Förordning (2010:1157) om polisens allmänna spaningsregister
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2010-10-28
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:1182
Ikraft: 2012-03-01
Tidsbegränsad: 2017-03-01
Allmänna bestämmelser 1 § I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister. Begrepp och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen. 2 § Har upphävts genom förordning (2014:1182). 3 § Direktåtkomst till uppgifter som behandlas enligt lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister får inte medges innan Polismyndigheten har försäkrat sig om att den mottagande myndigheten uppfyller Polismyndighetens krav på behörighet och säkerhet. Förordning (2014:1182). 4 § Begränsningen i 19 § första meningen lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister gäller inte för myndigheter som får ha direktåtkomst enligt 20 § samma lag. 5 § Om det följer av en internationell överenskommelse får fler personuppgifter än vad som anges i 19 § första meningen lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister lämnas ut på medium för automatiserad behandling till Europol och Interpol. Gallring 6 § Polismyndigheten får, efter samråd med Riksarkivet, meddela närmare föreskrifter om gallring. Förordning (2014:1182). 7 § Riksarkivet får, efter samråd med Polismyndigheten, meddela föreskrifter om att uppgifter som ska gallras enligt 21–23 §§ lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. Förordning (2014:1182). 8 § Polismyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister och denna förordning. Förordning (2014:1182). 9 § Innan Polismyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av denna förordning ska myndigheten samråda med Datainspektionen i frågor som anges i 8 och 9 §§ lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister och med både Datainspektionen och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden i frågor som anges i 12 och 14 §§ den lagen. Förordning (2014:1182).