Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1157 · Visa register
Förordning (2010:1157) om polisens allmänna spaningsregister
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2010-10-28
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:1182
Ikraft: 2012-03-01
Tidsbegränsad: 2017-03-01
Allmänna bestämmelser 1 § I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister. Begrepp och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen. 2 § Har upphävts genom förordning (2014:1182). 3 § Direktåtkomst till uppgifter som behandlas enligt lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister får inte medges innan Polismyndigheten har försäkrat sig om att den mottagande myndigheten uppfyller Polismyndighetens krav på behörighet och säkerhet. Förordning (2014:1182). 4 § Begränsningen i 19 § första meningen lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister gäller inte för myndigheter som får ha direktåtkomst enligt 20 § samma lag. 5 § Om det följer av en internationell överenskommelse får fler personuppgifter än vad som anges i 19 § första meningen lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister lämnas ut på medium för automatiserad behandling till Europol och Interpol. Gallring 6 § Polismyndigheten får, efter samråd med Riksarkivet, meddela närmare föreskrifter om gallring. Förordning (2014:1182). 7 § Riksarkivet får, efter samråd med Polismyndigheten, meddela föreskrifter om att uppgifter som ska gallras enligt 21–23 §§ lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. Förordning (2014:1182). 8 § Polismyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister och denna förordning. Förordning (2014:1182). 9 § Innan Polismyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av denna förordning ska myndigheten samråda med Datainspektionen i frågor som anges i 8 och 9 §§ lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister och med både Datainspektionen och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden i frågor som anges i 12 och 14 §§ den lagen. Förordning (2014:1182).